Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль органів рослин у фізіологічних процесах, які відбуваються у рослинному організмі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Вегетативні органи та їх роль у життєдіяльності рослинного організму

1.1. Корінь та коренева система: живлення і закріплення рослин на субстраті
1.2. Листки як органи фотосинтетичного живлення, захисту і транспірації
1.3. Пагін: стебло і бруньки – ростові, запасаючі і транспортні органи рослин
ІІ. Роль генеративних органів у процесах розмноження і поширення рослин
2.1. Квітка – орган статевого розмноження квіткових рослин
2.2. Органи вегетативного розмноження рослинних організмів
ІІІ. Дослідження впливу кореневої системи на формування потенційної продуктивності саджанців яблуні
3.1. Теоретичні основи і організація дослідження
3.2. Результати дослідження та їх аналіз
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Питання дослідження фізіологічних процесів під росту і розвитку рослин постійно цікавлять як вчених, так і працівників сільського господарства. Вивчення регуляції процесів утворення зеленої маси і плодоносіння, а також системи управління достиганням і листопадним механізмом дає змогу регулювати об’єми і терміни збору врожаїв, вибірково інгібувати ріст бур’янів тощо. Саме ці можливості і визначають актуальність теми роботи. Зважаючи на те, що метою фізіології рослин є пізнання закономірностей життєвих функцій рослин, їх механізмів, формування уявлення про структурно-функціональну організацію рослинних систем різних рівнів та вироблення шляхів керування рослинним організмом, то, щоб пізнати життя рослин, слід насамперед проаналізувати всі окремі прояви її життєдіяльності, детально вивчити ті властивості рослинних органів, які забезпечують основні життєві процеси.

Актуальність теми дослідження зумовлена потребою подальше глибокого вивчення закономірностей життєдіяльності рослин (процесів живлення, росту, розвитку, розмноження та ін.), необхідності розробки методів підвищення ефективності використання рослинами сонячної енергії, розробки механізмів поглинання і засвоєння мінеральних речовин при кореневому живленні рослин для ефективного використання ними добрив, спрямованого на підвищення продуктивності рослинництва та запобігання хімічного забруднення навколишнього середовища.
Крім того, дослідження ролі і взаємодії різних органів рослин дає змогу з’ясувати механізм систем регуляції і одержання інформації про зв’язки фізіологічних функцій рослин з умовами навколишнього середовища дозволяють повністю задовільняти потреби рослин оптимальними життєвими умовами, керувати процесом формування врожаю та його якістю.
Мета роботи – вивчення ролі різних органів рослин у фізіологічних процесах росту і розвитку, розмноження, живлення, аналіз їх особливостей, а також оцінка результатів експериментального дослідження впливу розгалуження кореневої системи на продуктивність і життєдіяльність рослин.
Об’єкт дослідження – вегетативні та генеративні органи рослин.
Предмет дослідження – роль органів рослин – кореня, пагона, стебла, листків на фізіологічні процеси рослинного організму.
Відповідно до мети, предмету і об’єкту дослідження визачено наступні завдання:

 • визначити роль кореня та кореневої системи рослин;
 • вивчити роль листків як органів фотосинтетичного живлення, захисту і транспірації;
 • проаналізувати роль і функції пагона;
 • з’ясувати значення квітки як органу статевого розмноження квіткових рослин;
 • висвітлити значення органів вегетативного розмноження рослинних організмів;
 • дослідити вплив кореневої системи на формування потенційної продуктивності саджанців яблуні.

Джерельна база. У процесі роботи було використано праці таких авторів, Бессонова В. П., Білокінь І.П., Слюсарєв А. О., Самсонов О. В., Мухін В.М., Векірчик K.M., Вікторов Д.П., Гавриленко В.Ф., Галстон А., Девіс П., Сеттер Р., Генкель П.А., Зялалов A.Л., Казаков Є.О., Кумаков В.А., Куперман Ф.М., Лебедєв С.І., Лібберт Е., Мусієнко М. М., Негода О. В., Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф., Полевой В.В., Саламатова Т.С., Проценко Д.П., Ситник І.М., Мусатенко Л.І., Богданова Т.Л., Тутаюк В.Х., Чайлахян М.Х., Чернавіна І.А., Шабельська Е.Ф., Якушкіна Н.І та ін.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, список використаної літератури і додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бессонова В. П. Малий практикум з фізіології рослин.- Запоріжжя: ЗДУ, 2000. – 146 с.
 2. Білокінь І.П. Ріст і розвиток рослин. - К.: Вища шк., 1975. - 450 с.
 3. Біологія: Навч. посіб. / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В.М.Мухін та ін.; За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. - 3тє вид., випр. і допов. - К.: Вища шк., 2002. - 622 с.
 4. Векірчик K.M. Фізіологія рослин: Практикум.- К.: Вища школа, 1984. - 238 с.
 5. Викторов Д.П. Практикум по физиология растений. – Воронеж:Изд-Воронеж. ун-та, 1991. - 158 с.
 6. Гавриленко В.Ф. и др. Большой практикум по физиологии растений. - М.: Высшая школа, 1975. - 391 с.
 7. Гавриленко В.Ф., Гусев М.В., К.А. Никитина, Хоффман П. Избранные главы физиологии растений: Учеб. пособие. - М.: Изд-во МГУ. 1986. 712 с.
 8. Галстон А., Девис П., Сеттер Р. Жизнь зеленого растения. - М.: Мир, 1983. - 550 с.
 9. Генкель П.А. Фізіологія рослин. – К.: Вища школа, 1970. – 644 с.
 10. Зялалов A.Л. Физиолого-динамический аспект транспорта воды по растению. – М.: Наука, 1984. - 134 с.
 11. Казаков Е.О. Методологічні основи постановки експерименту з фізіології рослин. - К.: Фітосоціоцентр, 2000. - 272 с.
 12. Казаков Є. О. Експерименту з фізіології рослин: проблеми і методи.- К.: Фітосоціоцентр, 2006.- 211 с.
 13. Кумаков В.А. Фотосинтез и продуктивность растений. - Саратов, 1990. – 230 с.
 14. Куперман Ф.М. Морфофизиология растений. - М.: Высшая школа, 1977. –287 с.
 15. Лебедев С.И. Физиология растений. - М.: Колос, 1982. – 463 с.
 16. Либберт Э. Физиология растений. - М.: Мир, 1976. – 580 с.
 17. Малый практикум по физиологии растений /Под ред. М.В.Гусева. - М.: иэд-во МГУ, 1982. - 192 с.
 18. Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології.- К: Фітосоціоцентр, 1998. - 216 с.
 19. Мусиенко Н.Н., Тернавский А.И. Корневое питание растений. - К.: Вища школа, 1989. - 202 с.
 20. Мусієнко М. М. Фізіологія рослин.- К.: Либідь, 2005.- 808с.
 21. Негода О. В. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни "Фізіологія рослин".- К: Фітосоціоцентр, 2000. - 64 с.
 22. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. - К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 480 с.
 23. Полевой В.В. Физиология растений. - М.: Высшая школа, 1989. - 464 с.
 24. Полевой В.В., Саламатова Т.С. Физиология роста и развития растений.-Л.: ЛГУ, 1991. – 270 с.
 25. Практикум по физиологии растений /Под ред. Н.Н.Третьякова.-М.: Агропромиздат, 1990. - 271 с.
 26. Проценко Д.П. Фізілогія рослин. - К.: Вища школа, 1978. – 352 с.
 27. Рубин Б.А., Ладыгина М.Е. Физиология и биохимия дыхания растений. - М.: МГУ, 1974. – 511 с.
 28. Рубин В.А. Курс физиологии растений .- М.: Высшая школа, 1976. – 435 с.
 29. Сытник И.М., Мусатенко Л.И., Богданова Т.Л. Физиология листа. – К.: Наукова думка, 1978. - 389 с.
 30. Тутаюк В.Х. Анатомия и морфология растений. - М.: Высшая школа, 1980. - 318 с.
 31. Фізіологія рослин: практикум / під ред. Мусієнко М.М. - К: Вища школа, 1995.- 191 с.
 32. Чайлахян М.Х. Биология развития растений. - М.: Наука, 1975. - 230 с.
 33. Чернавина И.А. и др. Большой практикум по физиологии растений. - М.: Высш.шк., 1978. - 407 с.
 34. Шабельская Э.Ф. Физиология растений. - Минск: Вышейшая школа, 1987. - 320 с.
 35. Якушкина Н.И. Физиология растений. - М.: Просвещение, 1980. - 303 с.
102
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.