Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи та особливості регулювання фізичних навантажень на уроках з фізичної культури

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади регулювання фізичних навантажень на уроках фізичної культури

1.1. Залежність фізичного навантаження від дозування фізичних вправ
1.2. Зовнішні ознаки, що визначають ступінь фізичного навантаження
1.3. Особливості дозування навантаження на уроках фізичної культури
ІІ. Експериментальне визначення оптимального фізичного навантаження для школярів
2.1. Організація і методи дослідження
2.2. Аналіз та інтерпретація результатів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Становлення України як незалежної держави проходить у складних умовах, викликаних тяжкою екологічною ситуацією в ряді регіонів, економічною кризою в галузі виробництва, які призвели до погіршення фізичного, психічного та матеріального стану переважної більшості громадян нашої країни. Особливу стурбованість викликають захворювання серед підростаючого покоління, які спостерігають на фоні зниження рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей шкільного віку, що зумовлює необхідність перегляду і диференціювання норм фізичного навантаження на уроках фізкультури.

У системі фізичного виховання дітей шкільного віку особливе місце посідає фізична підготовка. Значну увагу в дослідженнях різних авторів приділено змісту і структурі фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку, її спрямованості та організації.
Багато авторів стверджує, що у фізичній підготовці дітей на сучасному етапі не враховуються нові наукові положення, а розроблена і рекомендована для впровадження в практику система оцінки розвитку фізичних здібностей і формування на їх основі середнього по групі рівня навантаження не сприяє реалізації виховних і оздоровчих завдань у процесі занять фізичною культурою.
Проте питання, пов’язані з комплексним визначенням фізичного навантаження, які є основою підвищення рівня фізичного та психологічного здоров’я дітей молодшого шкільного віку, не знайшли свого наукового обґрунтування, що значною мірою гальмує підвищення ефективності фізичного виховання молодших школярів.
Отже, актуальність дослідження зумовлена, з одного боку, потребою спрямувати фізичне виховання молоді на досягнення оздоровчих цілей, а з іншого – недосконалістю методики комплексного визначення фізичного навантаження, який є передумовою міцного здоров’я дітей молодшого шкільного віку.
Об’єкт дослідження – фізичне навантаження як основний показник інтенсивності роботи учнів на уроках фізичної культури.
Предмет дослідження – форми і методи дозування фізичного наванта-ження в умовах проведення уроків фізкультури в загальноосвітній школі.
Мета дослідження полягає дослідженні форм і методів дозування фізичного навантаження на уроках фізичного виховання та експериментально дослідити способи індивідуального їх дозування.
Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження встановлено наступні його завдання:

 • з’ясувати залежність фізичного навантаження від дозування фізичних вправ;
 • проаналізувати зовнішні ознаки, що визначають ступінь фізичного навантаження;
 • охарактуризувати особливості дозування навантаження на уроках фізичної культури ..
 • експериментально визначити рівень оптимального фізичного навантаження для школярів різного контингенту.

Методи дослідження. Завдання дослідження вирішувалися на основі наступних сучасних методів: рухливі тести, функціональні проби, оцінка фізичного розвитку, методи математичної статистики.
Структура роботи зумовлена її метою і завданнями і, відповідно, включає вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел і додатки, загальний обсяг роботи складає 31 сторінку.

 

Список використаних джерел: 
 1. Наказ МОЗ України, МОН України від 20.07.2009 №518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».
 2. «Фізичне виховання - здоров'я школярів»: Методологічні, змістово-спрямувальні та управлінські основи впровадження в практику / С.М. Сінгаєвський; Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т. - Кам'янець-Поділ., 2002. - 312 с.
 3. Адаптаційні можливості дітей та молоді: матеріали VII (IX) міжнар. наук.-практ. конф., 17 - 19 верес. 2008 р., Одеса / Ред.: А.І. Босенко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського, Ін-т фіз. культури та реабілітації, Упр. у справах фіз. культури та спорту Одес. облдержадмін. - Одеса, 2008. - 535 c.
 4. Актуальні питання фізичного виховання учнівської молоді: теорія та практика: монографія / Т.Т. Ротерс, А.Г. Чорноштан, Ю.В. Драгнєв, О.В. Отравенко, Г.С. Богданова, Н.В. Щурова; ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка». - Луганськ, 2008. - 320 с.
 5. Аналіз адаптаційних можливостей і фізичної підготовленості дітей середнього та старшого шкільного віку / І.О. Калиниченко, Л.В. Квашніна // Перинатология и педиатрия. - 2008. - № 1. - С. 60-64.
 6. Аналіз форм фізичної культури в режимі дня молодших школярів / О.В. Міщенко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - Х., 2001. - № 26. - С. 9-12
 7. Бичук О. І. Фізкультурно-оздоровча робота у школі: Навч. посібник для студ. фак. та ін- тів фізичної культури / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк: Надстир'я, 1997. – 144 с.
 8. Визначення рівня здоров'я за показниками ЧСС у дітей молодшого шкільного віку / І.І. Вовченко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2005. - № 24. - С. 37-39.
 9. Вплив короткочасного фізичного навантаження на сердцево-судинну систему у дітей різних вікових груп / О.В. Севериновська, К.В. Абрамова, А.Л. Севериновська // Уч. зап. Тавр. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. Биология, химия. - 2009. - 22, № 4. - С. 158-166.
 10. Вплив рухового режиму на фізичний розвиток школярів / М.О. Носко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2002. - № 4. - С. 13-19
 11. Глазирін І.Д. Основи диференційованого фізичного виховання. - Черкаси: «Відлуння-Плюс», 2003. – 352 с.
 12. Дослідження фізичної підготовки школярів / С.М. Репневський, В.М. Повх, Н.І. Пінчук, О.В. Іванов, М.С. Репневська // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2007. - № 5. - С. 29-32.
 13. Ефективність дозованих фізичних вправ / А.Т. Ціпов'яз, М.П. Севрюк, М.А. Жданова, Б.І. Геращенко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2006. - № 3. - С. 109-111.
 14. Інструментальні методи дослідження у фізичній культурі та спорті: навч. посіб. / Т.Г. Темерівська; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 158 с.
 15. Кириленко Г.В., Кіприч С.В. Система організації занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості / Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка. - К., 2004. – 244 с.
 16. Нєворова О.В. Особливості реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження у дітей молодшого шкільного віку з різними властивостями нервових процесів / Харк. держ. акад. фіз. культури. - Харків, 2010. - 20 с.
 17. Основи гігієни фізичного виховання: Навч. посіб. / П.Д. Плахтій; Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. - Кам'янець-Поділ.: Медобори, 2003. - 239 с.
 18. Особливості реагування системи зовнішнього дихання при виконанні тривалого фізичного навантаження циклічного характеру / Ю.О. Перевощиков, О.П. Романчук // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2004. - № 20. - С. 36-41.
 19. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: «Фізична культура» 5-9 класи / за редакцією С.М.Дятленка. – К.: Літера ЛТД. - 2009. – 104 с.
 20. Теорія і методика фізичного виховання: підруч. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту: у 2-х т. Т. 1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання / Ред.: Т.Ю. Круцевич. - К.: Олімп. л-ра, 2008. - 391 с.
 21. Тюх І.А. Індивідуальні норми фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фізичного виховання /Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К.: Арка,, 2008. - 208 с.
 22. Фізична культура в 1-11-х класах: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Перун, 2006. – 72 с.
 23. Фізична культура як неодмінна складова формування здорового способу життя молоді / О. О. Яременко (кер. авт. кол.), О. Д. Дубогай, Р. Я. Левін, Л. В. Буцька. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2005. – Кн. 6. – 124 с.
 24. Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія: Посібник для студентів небіологічних спеціальностей педагогічних інститутів. – К. Вища школа, 2002. – 272 с.
 25. Чешейко С. Інноваційні підходи до організації процесу фізичного виховання // Фізичне виховання в школі. – 2005. - № 2. – С.11-12.
 26. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – в 2-х ч., Ч.1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 272 с.
 27. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – в 2-х ч., Ч.2. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 248 с.
 28. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Пистура С.Н. Теорія фізичного виховання. – Львів: ЛОНМІД, 1996. - 220 с.
181
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.