Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціологічне дослідження, принципи його організації та проведення

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема12.Соціологічне дослідження, принципи його організації та проведення
 
12.1.Поняття та види соціологічного дослідження
12.2.Програма соціологічного дослідження
12.3.Вибірка у соціологічному дослідженні
12.1. Поняття та види соціологічного дослідження
 
В найбільш загальному вигляді соціологічне дослідження можна визначити як систему логічно послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур пов’язаних між собою єдиною метою: отримати правдиві дані про явища, що вивчаються для їх використання в практиці соціального управління.
Соціологічні дослідження в залежності від ступеня складності, мети, потреб замовників, наукової спроможності поділяють на різні види. Залежно від завдань розрізняють фундаментальні, прикладні та комплексні соціологічні дослідження.
Фундаментальні дослідження спрямовані на виявлення та аналіз соціальних тенденцій, закономірностей розвитку. Прикладні дослідження використовують для вивчення шляхів, форм та засобів вдосконалення діяльності конкретних соціальних об’єктів.
Комплексні дослідження проводять з міждисциплінарної проблематики, які поєднують у собі елементи фундаментальних та прикладних досліджень. В залежності від затрат часу соціологічні дослідження поділяють на довгострокові, середньострокові, короткострокові та експрес-дослідження.
Експрес-дослідження потребують мінімальних витрат часу: від 1-2 тижнів до 1-2 місяців. Короткострокові дослідження тривають від 2 до 6 місяців. Середньострокові – від 6 місяців до 3 років. Довгострокові – від 3 років і більше. Залежно від статусу замовника та оплати праці розрізняють держбюджетні та госпрозрахункові види досліджень.
Держбюджетні дослідження виконують на замовлення державних установ, які й оплачують їх. Госпрозрахункові виконують за рахунок окремих підприємств, організацій та установ. За об’єктом дослідження розрізняють монографічні, порівняльні, трендові та генетичні види соціологічних досліджень. До монографічних відносять дослідження, в яких об’єкт визначається як представник класу подібних об’єктів (робітники, студенти тощо). Порівняльні дослідження мають декілька різновидів. Так, порівнювати можна об’єкти за відповідними ознаками у різних умовах чи в однакових умовах за різними ознаками, у різний час та ін. Дослідження, у яких порівнюються одні й ті ж особи, що належать до вибіркової сукупності (панелі), називаються панельними. Трендовими називають повторні дослідження на тому самому об’єкті без дотримання вимоги збереження попередньої вибірки. Генетичними вважають дослідження процесів становлення та змін соціального об’єкта. За типом логічних завдань дослідження поділяють на пошукові, пілотні, описові, експериментальні та проектно-конструкторські. До пошукових (“розвідувальних”) відносять дослідження, спрямовані на пошук, більш глибоке вивчення проблеми та шляхів її вирішення.
Пілотні дослідження мають на меті апробацію окремих підходів, методів, інструментів та процедур.
Описовими називаються дослідження, спрямовані на відображення окремих елементів та структурних ознак об’єкта, його функцій та динамізму взаємовідносин [1. 293-294].
Експериментальні дослідження дають нові знання дослідним шляхом.
Метою проектно-конструкторських досліджень є вироблення програм, систем, планів як засобів удосконалення діяльності об’єкта за рахунок здобуття нових знань. За об’єктом пізнання тієї чи іншої сфери дійсності, системи відношень виділяють соціологічні дослідження у сфері управління, промисловості, сільського господарства, науки, освіти, охорони здоров’я та інші.
Соціологічні дослідження здійснюються в певному порядку. Фахівці по-різному визначають його структуру та специфіку окремих етапів.
Ми виділяємо такі етапи дослідження:
 • Виявлення проблемної ситуації.
 • Формулювання проблеми дослідження.
 • Розроблення програми конкретно-соціологічного дослідження.
 • Проведення соціологічного дослідження.
 • Аналіз одержаної соціологічної інформації, розробка рекомендацій щодо практичного їх використання.
Оформлення звіту.
Безпосереднім приводом для проведення практично орієнтованого соціологічного дослідження виступає та чи інша соціальна проблема, яка стосується певних груп людей, їх інтересів і потребує вирішення. Наприклад, розв’язання конкретних проблем і конфліктних ситуацій за місцем праці. Уявіть собі, що після закінчення університету Ви приходите на своє місце праці і одразу потрапляєте у вир конфлікту між працівниками й адміністрацією. Вам як керівникові певної ланки доведеться бути у сфері цього конфлікту і приймати якісь рішення для розв’язання. Один із можливих варіантів дій – проведення конкретно-соціологічного дослідження, яке має на меті з’ясувати причину конфлікту та аргументів обох сторін, задіяних у ньому. Фіксація проблемної ситуації та з’ясування її суті передують конкретно-соціологічному дослідженню у вузькому значенні цього виразу. Отже, предметом емпіричного соціологічного дослідження є певна соціальна проблема. У наведеному вище випадку – конфлікт між працівниками та адміністрацією конкретного підприємства.
Подальшим кроком є переведення проблемної ситуації у формулювання наукової проблеми. Для цього треба:
 • встановити реальне існування цієї проблеми (тобто з’ясувати, чи є показники, які характеризують цю проблему, чи є облік і статистика по цих показниках і чи вони достовірні) ;
 • вичленувати найсуттєвіші елементи або фактори проблеми (виявити, які соціальні групи і особи беруть участь у виникненні та розв’язанні проблеми конфліктності) ;
 • вирізнити вже відомі елементи проблемної ситуації, які виступають базою для розгляду невідомих елементів (наприклад, дані обліку і статистики виникнення та розв’язання конфліктних ситуацій у минулому) ;
 • виділити у проблемній ситуації основні і другорядні компоненти;
 • проаналізувати розв’язання аналогічних проблем, які вже розроблено раніше.
Унаслідок попереднього аналізу, проблемна ситуація набирає виразу у вигляді формулювання проблеми. На цій основі стає можливим розпочати конкретно-соціологічне дослідження, яке починається з розробки його програми.
 
12.2.Програма соціологічного дослідження
 
Програма соціологічного дослідження–це науковий документ, який регламентує всі етапи, стадії підготовки, організації та проведення соціологічного дослідження.
Програма конкретно-соціологічного дослідження має відповідати певним вимогам. Вітчизняні соціологи називають декілька таких вимог, серед них:
 • ясність і точність програми. Усі її положення повинні бути чіткі, а елементи–продумані відповідно до логіки дослідження і
Фото Капча