Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Старіння рослин, клітин, тканин і органів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Етапи онтогенезу рослин
1.1. Ембріональний етап
1.2. Ювенільний етап
1.3. Етап старості і відмирання
Розділ ІІ. Механізм старіння рослин
2.1. Теорії старіння рослин
2.2. Фітогормональна регуляція процесів старіння рослин
Розділ ІІІ. Дослідження циклічності старіння рослин на прикладі сільськогосподарських культур
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Процеси старіння у світі живих організмів є одними з найменш вивчених феноменів. Проблема геронтологічних досліджень рослин уже не перше десятиліття цікавить вчених як суто наукового, так і прикладного сільськогосподарсько напрямку.

Актуальність таких досліджень зумовлена тим, що вміння регулювати процеси старіння рослин, особливо сільськогосподарських і цінних сортів дає змогу отримувати високі врожаї за короткі строки при використанні мінімальних площ. На сьогодні досить детально вивчено лише процеси плодоносіння і накопичення біомаси рослинами, а питання старіння організму у цілому залишають грунтовне поле для майбутніх досліджень.
Мета роботи – вивчення процесів росту, розвитку і старіння рослин в онтогенезі, аналіз процесів регуляції старіння рослини у цілому та її окремих органів, вплив на процеси старіння зовнішніх факторів та регуляторів росту рослин.
Об’єктом дослідження у роботі є процес онтогенетичного старіння рослинних організмів, а предметом – старіння окремих компонентів рослини, зокрема, листків і ізольованих сім’ядоль та їх тривалість життя.
Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження сформулюємо його завдання:

 • розгляд етапів онтогенезу рослин – ембріонального, ювенільного і старості та відмирання;
 • аналіз існуючих теорій старіння рослин;
 • вивчення фітогормональної регуляція процесів старіння;
 • дослідження циклічності старіння рослин на прикладі сільськогосподарських культур.

Питаннями вивчення процесу старіння рослин займалися відомі вчені як вітчизняної, так і зарубіжних шкіл. Джерельну базу виконання роботи склали праці Білоконя І.П. «Ріст і розвиток рослин», Омарова З. А. та Магомедової М.А. «Видовые особенности старения сельскохозяйственных растений» у якый грунтовно розглянуто проблеми циклічності старіння сільськогосподарських культивованих рослин  у видовому і органельному розподілі, встановлено залежність темпів старіння від зовнішніх умов та використання фітогормональних препаратів. Також заслугоує на увагу праця Персов Є.І. “Фитогормональное влияние на процесс старения растений и жизнедеятельность их корневых систем”, у якій основна увага привернута до способів регуляції старіння рослин за допомогою цитокінінів та абсцизової кислоти. Крім того, окремі питання фізіологічних процесів старіння рослин розгялнуті у роботі Полевого В.В. і Саламатова Т.С. “Физиология роста и развития растений”, а також Черешкової К.С. та Стироніної Н.М. “Физиология процессов старения зелёных растений”.
Структура роботи побудована наступним чином – вступ, три розділи, два теоретичних і один, присвячений аналізу експериментальних даних, висновки і список використаної літератури.

 

Список використаних джерел: 
 1. Білокінь І.П. Ріст і розвиток рослин. - К.: Вища шк., 1975.
 2. Векірчик K.M. Фізіологія рослин: Практикум.- К.: Вища  шк., 1989.
 3. Викторов Д.П. Практикум по физиологии растений. – Воронеж: изд. Воронеж. ун-та, 1991.
 4. Гавриленко В.Ф. и др. Большой практикум по физиологии растений. - М.: Высш.шк., 1975.
 5. Галстон А., Девис П., Сеттер Р. Жизнь зеленого растения. - М.: Мир,1983.
 6. Грин H., Стаут У., Тейлор Д. Биология. - М.:Мир, I990.
 7. Гродзинский А.М., Гродзинский Д.М. Краткий справочник по физиологии растений. – К.: Наукова думка, 1983.
 8. Казаков Е.О. Методологічні основи постановки експерименту з фізіології рослин.- К.: Фітосоціоцентр, 2000.
 9. Куперман Ф.М. Морфофизиология растений. - М.:Высш.шк.,1977.
 10. Лебедев С.И. Физиология растений.- М.:Колос, 1982.
 11. Либберт Э. Физиология растений.- М.:Мир,1976.
 12. Мусієнко М.М. Фізілогія рослин. К.: Фітосоціоцентр, 2001.
 13. Нобел П. Физиология растительной клетки. - М.: Мир, 1973.
 14. Омарова З. А., Магомедова М.А. Видовые особенности старения сельскохозяйственных растений. – М.: Агрохимия, 1992.
 15. Персов Е.И. Фитогормональное влияние на процесс старения растений и жизнедеятельность их корневых систем. - М.: изд-во АН СССР, 1988.
 16. Полевой В.В. Физиология растений.-М.:Высш. шк., 1989.
 17. Полевой В.В., Саламатова Т.С. Физиология роста и развития растений.-Л.:ЛГУ,1991.
112
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.