Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тактика підготовки груп спортивного удосконалення ДЮСШ при грі у футбол

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ВСТУП
І. Теоретичні засади тактичної підготовки груп спортивного удоско-налення ДЮСШ при стандартних положеннях гри в футбол

1.1. Аналіз етапів тактичної підготовки футболістів
1.2. Завдання, засоби і методи організації та контролю тактичної підготовки у футболі
1.3. Методика навчання тактиці гри при стандартних положеннях, розробка і аналіз загального тактичного плану
ІІ. Емпіричне дослідження методики тактичної підготовки груп спортивного удосконалення ДЮСШ при стандарних положеннях гри в футбол
2.1. Організація дослідження, аналіз обраних методик
2.2. Аналіз результатів педагогічних спостережень над тренуваннями тактичної майстерності досліджуваних груп при виконанні стандартних положень
2.3. Методологічні рекомендації тактичної підготовки футболістів груп спортивного вдосконалення при стандартних положеннях гри у футбол
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Вступ: 

ВСТУП
Актуальність теми. Сучасні дослідження в області футбольного спорту характеризуються концентрацією уваги вчених на проблемах удосконалення змісту основних розділів програмно-методичних документів. При цьому відмічене рядом фахівців відставання в тактиці гри вітчизняних футболістів від кращих закордонних на сучасному етапі вимагає впровадження в практику нових, науково-обґрунтованих підходів до побудови тренування гравців, починаючи з початкових етапів багаторічної підготовки.
Підготовка футболістів груп спортивного вдосконалення дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) - тривалий і багатогранний процес, який базується на даних наукових досліджень і передовому досвіді вітчизняних і закордонних фахівців. Однак досі проблема тактичної підготовки груп спортивного удосконалення ДЮСШ при стандартних положеннях гр в футбол залишається недостатньо вивченою. Подібне положення, яке знайшло, на жаль, відбиття в діючих навчальних програмах для ДЮСШ і СДЮШОР, не сприяє розширенню шляхів пошуку подальших можливостей у плані підвищення ефективності тактичної підготовки футболістів.
Відсутність наукових даних про динаміку структури тактичної підготовки груп спортивного вдосконалення дитячо-юнацьких спортивних шкіл особливо позначається на етапі початкового навчання тактичним прийомам. Внаслідок цього в методиці тактичної підготовки продовжує залишатися відкритим цілий ряд питань, зокрема - про послідовність вивчення окремих елементів тактики гри, недосконалість яких може стати надалі лімітуючим фактором рівня футбольної майстерності в цілому. У цьому зв’язку досить актуальною є проблема пошуку нових методичних підходів до тактичної підготовки футболістів груп спортивного вдосконалення ДЮСШ.
Питанням тактичної підготовки спортсменів-футболістів присвячено досить багато досліджень, однак здебільшого всі вони належать до періоду кінця ХХ ст., зокрема, праці Андрєєва С.М., Киянченкова В.Г., Кузнецова А.А., Зеленцова А.М., Лобановського В.В., Папяна Г.Г., Тюленькова С.Ю., Губи В.П., Прохорова А.В. та ін. Однак вузькоспеціалізованих розробок щодо тактики підготовки груп спортивного удосконалення при стандартних положеннях гри в футбол дуже мало. Серед них можна згадати роботи Годика М.А., Черепанова П.П., Галєєва Р.З., Кузнецова А.А., Омар-Саїда А. М., Сучіліна А.А. та ін.
Об’єкт дослідження - процес тактичної підготовки футболістів груп спортивного вдосконалення ДЮСШ.
Предмет дослідження – тактичні закономірності стандарнтих положень і методика побудови технічної підготовки футболістів груп спортивного вдосконалення ДЮСШ.
Мета роботи – теоретично проаналізувати і емпірично дослідити тактику підготовки груп спортивного удосконаленя ДЮСШ при стандартних положеннях гри в футбол.
Відповідно до мети, об’єкта і предмета роботи визначено наступні завдання:

 • проаналізувати етапи тактичної підготовки футболістів;
 • дослідити завдання, засоби і методи організації та контролю тактичної підготовки у футболі;
 • опрацювати методику навчання тактиці гри при стандартних положеннях, розробку і аналіз загального тактичного плану;
 • емпірично дослідити методику тактичної підготовки груп спортивного удосконалення ДЮСШ при стандарних положеннях гри в футбол;
 • проаналізувати результати педагогічних спостережень над тренуваннями тактичної майстерності досліджуваних груп при виконанні стандартних положень;
 • розробити методологічні рекомендації тактичної підготовки футболістів груп спортивного вдосконалення при стандартних положеннях гри у футбол;

Теоретичне значення. Результати дослідження доповнюють теорію навчання тактиці спортивних ігор, зокрема футболу. Так, показана необхідність врахування вікових особливостей структури змагальної діяльності футболістів груп спортивного вдосконалення дитячо-юнацьких спортивних шкіл і характеру взаємозв’язків її компонентів при побудові тактичної підготовки, особливо на етапі початкового навчання.
Практичне значення. Встановлені кількісні і якісні параметри тактичної підготовки футболістів груп спортивного вдосконалення дитячо-юнацьких спортивних шкіл дозволяють коригувати зміст тактичної підготовки спортсменів шляхом підбору відповідних специфіці групи спеціалізованих засобів тренування.
Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань використано ряд загальнонаукових і специфічних методів. Зокрема, методи аналізу і узагальнення використовувалися при виконанні теоретичної частини роботи, методи педагогічного спостереження дали змогу сформулювати індивідуальні особливості спортсменів, для аналізу та інтерпретації результатів дослідження використовувалися методи математичної статистики.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний об’єм роботи становить 40 сторінок.

Список використаних джерел: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Андреев С.М., Кыянченков В.Г. Организация подготовки спортивных резервов в футбольных клубах ГДР: Метод, рекоменд. - М., 1986. - 42 с.
 2. Годик М.А., Черепанов П.П., Галеев Р.З. Комплексная оценка атакующих действий как метод контроля соревновательной и тренировочной деятельности в футболе: Методические рекомендации. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 44 с.
 3. Голомазов С.В., Чирва Б.Г. Теория и методика футбола. Техника игры. – М.: «СпортакАдемПресс», 2002. – 472 с.
 4. Качалин Т.Д. Тактика футбола. – М.: ФиС, 1984. – 245 с.
 5. Качани Л., Горский Л. Тренировка футболистов: Пер. со словацк. - И.: ФиС, 1984. - 245 с.
 6. Кузнецов, А.А.Футбол. Настольная книга детского тренера. Второй этап (11-12 лет) / А.А.Кузнецов. - М.: Олимпия, 2008. - 140с.
 7. Метод обучения командным тактико-техническим действиям в футболе / П.Е. Перепелица, С.Э. Демкович // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2006. - N 9. - С. 125-128.
 8. Методика навчання футболу: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Петров; Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. - Кам'янець-Поділ., 2006. - 128 с.
 9. Методика отбора и основы начальной подготовки юных футболистов. Метод, рекомендации / Сост. М.А. Годик и др. – М.: ФиС, 1985. – 38 с.
 10. Моделирование тренировке в футболе / А.М. Зеленцов, В.В. Лобановский. – Киев: Здоров'я, 1985. – 135 с.
 11. Омар-Саид А. М. Контроль и оценка быстроты и точности решения тактических задач футболистами разного возраста и квалификации. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 225 с.
 12. Папян Г.Г. Сравнительная характеристика средств технико-тактической подготовки юных футболистов в связи с особенностями соревновательной деятельности. – М.: ФиС, 1983. – 24 с.
 13. Петухов А.В. Методика формирования индивидуальной технико-тактической подготовки юных футболистов: Дис. канд. пед. наук. - М., 1990. - 162 с.
 14. Плон Б.И. Новая школа в футбольной тренировке. – М.: Терра-Спорт, 2002. – 240 с.
 15. Подготовка футболистов / Под общ. ред. В.И. Козловского. - М.: ФиС, 1977. - 173 с.
 16. Полишкис М.С, Поволоцкий Ю.Я. Показатели коллективных индивидуальных технике - тактических действий как критерий оценки качества игры футболистов // Футбол-86. Ежегодник. - М.: ФиС, 1986. - С. 46-50.
 17. Тюленьков С.Ю. Управление подготовкой футболистов высокой квалификации (теоретико-методические аспекты). – М.: МГИУ, 1998. – 290 с.
 18. Тюленьков С.Ю., Губа В.П., Прохоров А.В. Теоретико-методические аспекты управления подготовкой футболистов. Учебное пособие, 1997.- 116 с.
 19. Функциональная подготовленность футболистов и методы ее повышения. Учебно-методическое пособие. - Волгоград: ВГАФК, 1999. - 100 с.
 20. Футбол: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / В.В. Соломонко, Г.А. Лісенчук, О.В. Соломонко. - 2-е вид., виправл. і доповн. - К.: Олімп. л-ра, 2005. - 295 с.
 21. Футбол: Поурочная программа для учебно-тренировочных групп 1-го и 2-го годов обучения ДЮСШ и СДЮШОР / Под ред. А.А. Сучилина и др. – М., 1985. – 118 с.
 22. Футбол: Поурочная программа для учебно-тренировочных групп и групп спортивного совершенствования ДЮСШ и СДЮШОР / Под ред. СП. Андреева и др. - М., 1986. - 262 с.
 23. Футбол: Учебная программа для спортивных школ / Под общ. ред. В.А. Выжгина. – М.: ФиС, 1981. – 118 с.
 24. Хьюс Ч. Футбол. Тактические действия команды: Пер. с англ. – М.: ФиС, 1979. – 144 с.
 25. Цубан Ю.В. Моделирование игровых упражнений в системе подготовки футболистов на этапе спортивного совершенствования. – М.: ФиС, 2003. -112 с.
 26. Швыков И.А., Сучилин А.А., Андреев СМ., Буйлин Ю.Ф., Исмоилов A. M., Лапшин О.Б. Футбол. Поурочная программа для учебно-тренировочных групп 1-го и 2-го годов обучения ДЮСШ и СДЮШОР. - М.: Терра-Спорт, 2000. - 124 с.
 27. Юный футболист / Под ред. А.П. Лаптева, А.А. Сучилина: Учебное пособие для тренеров. – М.: ФиС, 1983. – 225 с.
188
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.