Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління дебіторською заборгованістю підприємства з метою оптимізації кредитної політики (на прикладі ТОВ «Торговий дім Карпатнафтотрейд»)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
51
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи управління дебіторською заборгованістю підприємства в системі кредитної політики
1.1. Сутність та класифікація дебіторської заборгованості
1.2. Загальні принципи управління дебіторською заборгованістю підприємства
1.3. Методичні підходи до аналізу дебіторської заборгованості підприємства
2. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління оборотними активами на прикладі ТОВ «Торговий дім Карпатнафтотрейд»
2.1. Загальна характеристика господарської діяльності підприємства ТОВ «Торговий дім Карпатнафтотрейд»
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Торговий дім Карпатнафтотрейд»
2.3. Оцінка ефективності управління дебіторською заборгованістю на підприємстві
3. Політика оптимізації управління дебіторською заборгованістю підприємства ТОВ «Торговий дім Карпатнафтотрейд» 
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Фінансове середовище зумовлює функціонування та взаємодіє з системою розрахунків, яка опосередковує фінансово-господарську діяльність. Розрахунки, маючи постійно діючий, динамічний характер, потребують певних управлінських впливів, що виробляються в системі фінансового менеджменту на основі переробки чисельних потоків різноманітної економічної інформації, провідна роль у загальній сукупності якої належить обліковій інформації. 

Такі важливі фінансові показники як платоспроможність та ліквідність обчислюються, виходячи з облікових даних про заборгованість за розрахунками та характеризують фінансовий стан кожного окремого підприємства, і держави взагалі, впливають на рівень їхньої інвестиційної привабливості, кредитоспроможності, загальної рентабельності діяльності. 

В Україні такий стан не можна назвати позитивним: оборотні кошти не іммобілізовані в запасах товарно-матеріальних цінностей, а зосереджені більше 60% в дебіторській заборгованості, також в структурі пасиву балансу половина джерел є залученими. З цього можна дійти висновку, що незабезпеченість підприємств власними оборотними коштами викликана недоліками в управлінні дебіторською заборгованістю. Крім того, статистичні дані свідчать про те, що ця заборгованість характеризується, в свою чергу, достатньо високим рівнем питомої ваги простроченої заборгованості. 

Сьогодні в Україні склалася ситуація, характерною ознакою якої є те, що багато підприємств знаходяться в кризовому стані, періодично або постійно неспроможні продовжувати нормальну виробничо-господарську діяльність і сплачувати свої рахунки. Тобто в Україні загострилася криза неплатежів між підприємствами як за внутрішніми, так і за зовнішніми розрахунками, несвоєчасні надходження до бюджету та позабюджетних фондів, за іншими операціями. Подолати такий стан можна за умов впровадження на підприємствах ефективної системи управління фінансами і, зокрема, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю. Подолати такий стан можна за умов впровадження на підприємствах ефективної системи управління фінансами і, зокрема, управління дебіторською заборгованістю.

Рішення цієї проблеми неможливе без глибоких досліджень економічних механізмів, що визначають зростання дебіторської заборгованості кожного окремого суб'єкта господарювання. Це обумовлює актуальність обраної теми дослідження, її мету і завдання.

Мета роботи -аналіз дебіторської заборгованості підприємства з метою оптимізації його кредитної політики, що дозволить, поліпшити якість заборгованості і побудувати на цій основі комплекс практичних рекомендацій з управлінських рішень. Для досягнення цієї мети в курсовій роботі поставлені й вирішені наступні завдання: 

 • розкриття економічної сутності та визначення класифікації дебіторської заборгованості;
 • визначення загальних принципів управління дебіторською заборгованістю підприємства;
 • дослідження методичних підходів до аналізу дебіторської заборгованості підприємства;
 • здійснення оцінки ефективності управління дебіторською заборгованістю на підприємстві;
 • обґрунтування політики оптимізації управління дебіторською заборгованістю підприємства ТОВ «Торговий дім Карпатнафтотрейд».

Предметом роботи є управління дебіторською заборгованістю підприємства з погляду оптимізації кредитної політики.

Об'єктом роботи є процес формування дебіторської заборгованості.

Теоретичною й методологічною основою курсової роботи послужили праці вітчизняних і закордонних учених з питань економічної теорії й теорії фінансів, фінансового аналізу, менеджменту, а також періодичні видання, у яких розглядаються означені проблеми.

 

Список використаних джерел: 
 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. №237.
 2. Агеева Е.И. Кредитная политика как инструмент управления дебиторской задолженностью // Финансовый менеджмент. – 2004. – №6. – с.22 – 35.
 3. Ареф'єва О.В. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. / Європейський ун-т. - К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2012. - 94с.
 4. Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 592 с.
 5. Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств // фінанси України. – 2003. - №12. – с. 24 – 36.
 6. Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия. – К.: Ника-Центр, Єльга, 2003. – 448 с.
 7. Бланк И.Л. Основы финансового менеджмента: Учебный курс. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. - 592 с.
 8. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Пер.з англ. – К.: Молодь, 1997 – 1000 с.
 9. Бондаренко О.С. Методика управління порт¬фелем дебіторської заборгованості // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 4 (58). - С. 17-22.
 10. Ван Хорн Дж.К., Вахович Дж. М. (мл.) Основи финансового менеджмента. – 12-е изд. /Пер.с англ. – М.: Вильямс, 2012 – 992 с.
 11. Кірейцев Г.Г., Фінансовий менеджмент. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 440 с.
 12. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2002.– 559 с.
 13. Кононенко О., Маханько О. Аналіз фінансової звітності. – Х.: Фактор, 2013. = 208с.
 14. Лігоненко Л.О., Новікова Н.М. Управління дебіторською заборгованістю підприємства: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : КНТЕУ, 2005. - 276с.
 15. Матицина Н. Основні засади регулювання розрахункових відносин через управління дебіторською заборгованістю // Бухгалтерський облік та аудит, 2012р. - № 12, с.39-42.
 16. Мартюшева Л.С., Берест М.М. Фінансовий аналіз: конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2013. - 96с.
 17. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. - К. : Вища школа, 2003. - 278с.
 18. Островська О. «Оцінка фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності»\\ «Бухгалтерський облік і аудит” 2`2003 с. 28-35.
 19. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с. 
 20. Приходько Н.І. Фінансовий аналіз: навч. посібник / Харківська філія Українського держ. ун- ту економіки і фінансів. - Х. : ІНЖЕК, 2007. - 192c.
 21. Селюченко Н.Є., Козик О.В. Антикризове фінансове управління на підприємстві: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Університет банківської справи. - К. : УБС НБУ, 2007. - 222с.
 22. Старостенко Г.Г. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «України». Інститут дистанційного навчання. - К. : Університет "Україна", 2012. - 202с.
 23. Фролова Т.О. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. і практ. завдань:Для студ. вищих навч. закл. / Європейський ун-т - К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2005. - 252 с.
 24. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.. - К. : А.С.К., 2005. - 230 с.
5493
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.