Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління використанням ресурсів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
155
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Загальні положення
 
Для ефективної роботи підприємства необхідно ефективно використовувати всі види його ресурсів. В умовах ринкової економіки, глобалізаційних та інтеграційних процесів на складному перехідному етапі її розвитку підприємствам виробничої сфери та сфери послуг слід працювати прибутково. Аналіз роботи успішних підприємців, що діють у реальному секторі економіки, показує на головну передумову їх досягнень – професійний менеджмент, в тому числі менеджмент ресурсів. Бізнес є успішним за умови задоволення потреб споживачів у якісній конкурентноспроможній продукції (послугах), що є метою підприємництва, і ефективного управління всіма видами ресурсів підприємства. Тому майбутні менеджери повинні зрозуміти функції, методи, способи, та стратегії управління матеріальними, фінансовими, трудовими, інформаційними  ресурсами, оволодіти ними з метою застосування їх у своїй професійній діяльності. 
Мета викладання дисципліни:
 • засвоєння студентами основ ефективних методів та прийомів менеджменту з метою успішного функціонування підприємства та ефективного використання всіх його ресурсів.
Завдання вивчення дисципліни:
 • розкрити функції, методи, способи, стратегії управління виробничими ресурсами підприємства у контексті їх оптимального використання та  сталого розвитку України; 
 • переконати студентів у необхідності використання ефективних методів управління використанням ресурсів у професійній діяльності менеджерів.
У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:
 •  класифікацію виробничих ресурсів у системі виробничого менеджменту;
 •  стратегію взаємодії фірми з ринками матеріальних ресурсів; 
 • форми і системи постачання ресурсів на підприємство;
 • вплив ефективного управління використанням ресурсів на формування і використання прибутку підприємств;
 • шляхи та методи підвищення ефективності використання ресурсів, а також вибору засобів і напрямків їх реалізації.
Підготовлений фахівець повинен уміти:
 • застосувати методи і прийоми менеджменту з метою ефективного використання ресурсів підприємства;
 • визначити потребу в матеріальних ресурсах підприємства;
 • застосувати модель управління виробничими запасами, модель оптимального розміру замовлень матеріальних ресурсів;
 • застосувати методи ефективного використання майна та основних фондів підприємства, а також фінансових, трудових, енергетичних та інформаційних ресурсів підприємства;
 • визначити оптимальну величину партії продукції з метою мінімізації загальних витрат підприємств;
 • оптимізувати використання і транспортування ресурсів і продукції підприємства на протязі логістичного ланцюжка виготовлення і реалізації продукції.
Конспект лекцій призначений для вивчення дисципліни "Управління використанням ресурсів" студентами стаціонарної та заочної форми навчання базового напрямку 6.0502 “Менеджмент” спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” і містить теоретичні положення щодо основних розділів вивчення дисципліни згідно затвердженої навчальної програми, а також список літератури.
 
РОЗДІЛ 1. ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
 
Управління використанням ресурсів підприємства у контексті сталого розвитку України
Управління використанням ресурсів (УВР) підприємства у контексті сталого розвитку України повинно відбуватись згідно законодавчої бази, ратифікованими Україною міжнародними конвенціями та екологічними програмами. Крім Господарського і Цивільного кодексу України використання окремих видів ресурсів, зокрема природних ресурсів, регулюється ратифікованими Україною міжнародними угодами, законами та регіональними програмами, а саме:
 • Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища";
 • Ратифікованими Україною міжнародними угодами про дотримання концепції сталого розвитку (Ріо-де-Жанейро, Йоганнесбург, 2002);
 • Комплексною місцевою екологічною програмою "Львів 2001 Порядок денний на ХХІ сторіччя на період 2001-2002 роки" (затвердженою ухвалою Львівської міської Ради від 21.06.2001р. № 1125).
Концепція сталого розвитку передбачає функціонування економіки та підприємств згідно до вимог охорони навколишнього природного середовища (НПС) та підтримання природного балансу створення належних екологічних умов функціонування біосистеми, в т.ч. життя і трудової діяльності людей.
Третій етап комплексної екологічної програми передбачає покращення стану природного середовища та перехід до моделі сталого розвитку. Передбачено відповідні механізми забезпечення реалізації програми: організаційний, економічний, науковий, освітній і т.д. Організаційний механізм забезпечення програми передбачає ефективне використання природних ресурсів як складову частину комплексної системи господарювання, економіки , виробництва, містобудування.
Економічний механізм забезпечення програми передбачає фінансування заходів програми з таких джерел:
 • міський бюджет;
 • міський фонд охорони навколишнього природного середовища;
 • кошти підприємств;
 • залучені кошти (кошти міжнародних фондів і спонсорських організацій, зарубіжні та внутрішні інвестиції, в т.ч. пільгові);
 • інші (державний бюджет, природоохоронний фонд у складі обласного бюджету, резервний фонд Кабінету міністрів України).
Головними складовими елементу економічного механізму використання природних ресурсів мають бути:
 • плата за спеціальне використання природних ресурсів;
 • плата за забруднення НПС та інші види шкідливого впливу на довкілля;
 • екологізація податкової та цінової систем (наприклад, включення екологічних витрат у ціну і собівартість продукції, послуг);
 • підтримка становлення і розвитку екоіндустрії.
Господарський механізм управління використанням природних ресурсів має виконувати три основні функції:
 • стимулювати впровадження екологічно чистих технологій;
 • створювати економічну зацікавленість у проведенні природовідновлювальних і природоохоронних заходів ;
 • регулювати процес розміщення нових промислових об'єктів в умовах жорсткий екологічних обмежень.
Перехід до переважного фінансування профілактичних заходів, скерованих на попередження забруднення довкілля і погіршення екологічного стану міста дає восьмикратну економію фінансових ресурсів. Тому суб'єкти господарювання повинні усвідомити, що екологічна реконструкція підприємств та ефективне використання природних ресурсів не тільки необхідні, але й вигідні.
Удосконалення використання природних ресурсів передбачає:
 • удосконалення системи платежів за забруднення довкілля та штрафів і їх тарифів з орієнтацією на розмір необхідних витрат для виконання природоохоронних заходів на різних рівнях управління відповідно до екологічних програм;
 • упровадження системи екологічної сертифікації, ліцензування, акредитації, аудиту (екологічної експертизи), що забезпечують: оцінку відповідності продукції, робіт і послуг екологічним вимогам, стандартам та нормативам;
 • попередження реалізації продукції, небезпечної для здоров'я мешканців і довкілля;
 • сприяння споживачам у компетентному виборі продукції та послуг з урахуванням екологічного фактору в податковій політиці.
Для цього необхідно також вирішувати такі економічні стимулюючі заходи для
Фото Капча