Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання здоров'язберігаючих технологій у дошкільному навчальному закладі

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 
ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження здоров’язберігаючих технологій
1.1. Поняття і класифікація здоров’язберігаючих технологій
1.2. Педагогічні умови застосування здоров’язбережувальних методик виховання в дошкільному закладі
1.3. Аналіз сучасних здоров’язберігаючих технологій
ІІ. Дослідження впливу впровадження здоров’язберігаючих технологій на сформованість здорової особистості старших дошкільників
2.1. Діагностика сформованості здорової особистості дітей старшого дошкільного віку
2.2. Методика формування здорової особистості старших дошкільників року життя у процесі впровадження здоров’язберігаючих технологій
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 
Актуальність теми дослідження. Від стану здоров’я підростаючого покоління залежить благополуччя і розвиток суспільства. Однак в останні десятиріччя спостерігається помітна тенденція до погіршення здоров’я дітей. Найбільш вагомими чинниками цього процесу вважаємо екологічні проблеми, неякісне харчування, зниження рівня життя сімей, медичного обслуговування, прискорення темпу життя й зростання психологічного та емоційного навантаження на дітей, починаючи з дошкільного віку, тощо.
Отже, проблема збереження здоров’я дітей набуває особливої актуальності. Обсяг розвивальної інформації яку отримують малюки в дошкільному дитинстві, постійно зростає. Відповідно зростає і розумове навантаження. А це нерідко призводять до перевтоми, що негативно позначається на стані здоров’я дітей. Одне з головних завдань дошкільного закладу – така організація освітнього процесу, за якої не лише зберігатиметься високий рівень розумової працездатності вихованців, а й зміцнюватиметься їхнє здоров’я.
Базова програма приділяє особливу увагу впровадженню в освітньо- виховний процес здоров’язбережувальних технологій, що дають змогу проводити оздоровлення в цікавих формах, забезпечують фізичне, інтелектуальне благополуччя малюків.
В умовах дитсадка вихователі можуть впроваджувати різноманітні оздоровчі та профілактичні технології інноваційного та здоров’язбережувального характеру. Важливо при цьому враховувати індивідуальні особливості вихованців.
У контексті зазначеного вище актуалізується завдання забезпечення здоров’язбережувального освітнього процесу та життєдіяльності дітей в дошкільних навчальних закладах та сім’ях, формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності. Реалізації поставленого завдання сприяє впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес дошкільних навчальних закладів.
Стан дослідження проблеми. Проблема впровадження здоров’язбережувальних технологій, у зв’язку зі своєю актуальністю, широко представлена у сучасних дослідженнях українських та зарубіжних вчених. Зокрема, О. Л. Богініч [4],  Л. Волошина  [7], Н. Ф. Денисенко [10, 11], О.П. Івахно [15],  В. М. Оржеховська [20] та інші досліджували поняття і класифікацію здоров’язбережувальних технологій; авторські розробки здоров’язбережувальних технологій представлені у працях Байер О.М. [3], Н. М. Букрєєва [6], М.М. [12], Н. І. Семенова [22] та інші.
Об’єкт дослідження – використання здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі дошкільного закладу.
Предмет дослідження – особливості впровадження здоров’язбережуваль-них технологій у процес навчання і виховання дошкільників.
Мета дослідження - обгрунтування педагогічних умов впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес ДНЗ та апробація методики формування здорової особистості старшого дошкільника.
Відповідно до мети роботи сформульовано наступні завдання дослідження:
 • уточнити поняття і підходи до класифікації здоров’язберігаючих технологій;
 • визначити педагогічні умови застосування здоров’язбережувальних методик виховання в дошкільному закладі;
 • проаналізувати спектр сучасних здоров’язберігаючих технологій;
 • дослідити впливу впровадження здоров’язберігаючих технологій на сформованість здоровї особистості старших дошкільників.
Методи дослідження: теоретичні - аналіз, порівняння та узагальнення наукових джерел з проблеми дослідження; емпіричні - спостереження, діагностична бесіда; експеримент (констатуючий, формуючий та контрольний).
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, обсяг роботи склав 33 сторінки.
 
Список використаних джерел: 
 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України ; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – К. : Світич, 2008. – 430 с.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 1999. – № 1. – С. 5-19.
 3. Байер О.М. Використання казкотерапії в поєднанні з фітбол-гімнастикою як здоров’язбережувальна технологія (на матеріалі роботи експериментальних майданчиків) / Байер О.М., Крутій К.Л. // Дошкільна освіта. – Запоріжжя: ТОВ "ЛІПС" ЛТД. – 2008. – №1. – С. 54-64.
 4. Богініч О. Сутність здоров’язберігаючого середовища у життєдіяльності дітей дошкільного віку / О. Л. Богініч // Вісник Прикарпатського університету імені І. Франка. - Івано-Франківськ, 2008. - Вип. XVII-XVIII. - Педагогіка. - С. 191-199.
 5. Богініч О.Л. Створення здоров’язберігаючих технологій в дошкільному навчальному закладі / О.Л.Богініч, Н.В.Левінець, Ж.Г. Петрова // Сучасні технології в дошкільній освіті України / Упорядник І.І.Загарницька. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. – С. 14-25.
 6. Букрєєва Н. М. Створення здоров’язбережувального середовища в дошкільному закладі (за результатами експериментальної роботи) / Н. М. Букрєєва, О. М. Гапон // Дошкільна освіта : Науково-практичний журнал / Гол. ред. А. М.Богуш. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД. – 2007. - № 3. – С. 54-61.
 7. Волошина Л. Организация здоровьесберегающего пространства / Л. Волошина // Дошк. воспитание. - 2004. - № 3. - С. 114-117.
 8. Воронцова Т.В. Навчання здоровому способу життя на основі життєвих навичок / Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко. – К. : Просвіта, 2007. – 246 с.
 9. Гаращенко Л.В. Здоров’язбережувальні методики виховання у фізкультурно-оздоровчому процесі сучасного дошкільного закладу / Л.В. Гаращенко // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. - Випуск 1 (44). -  2011. – С. 67-71.
 10. Денисенко Н. Освітній процес має бути здоров’язбережувальним / Н. Денисенко // Дошк. виховання. - 2007. - № 7. - С. 8-10.
 11. Денисенко Н. Ф. Оздоровчі технології в освітньому процесі / Н. Ф. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2004. – № 12. – С. 4–6.
 12. Єфименко М.М. Колір у фізичному вихованні // Дошкільне виховання. – 1998. – № 11-12. – С. 18-19.
 13. Єфімова В. М. Здоров’язбережувальні технології у контексті педагогічних досліджень / В. М. Єфімова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 1. – С. 57–60.
 14. Івахно О.П. Використання здоров'яформуючих технологій у сучасному дошкільному навчальному закладі для дітей загального розвитку / О.П. Івахно // Гігієна населених місць: зб. наук. праць. - К., 2008. - Вип. 52. - С. 64-70.
 15. Івахно О.П. Здоров'язберігаючі технології в системі дошкільної освіти / О.П. Івахно // Часопис “Дитячий садок”. - 2008. - №21-24 (453-456). - С. 97-100.
 16. Ігнатьєва Л.П. Музикотерапія в дитячому садку // Дошкільна освіта: Науково-практичний журнал. – Запоріжжя, ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2008. – №4. – С. 14-18.
 17. Митяева А. М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / А. М. Митяева. – М.: Академия, 2008. – 192 с.
 18. Овчинникова Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных образовательных учреждениях / Т.С. Овчинникова. – СПб. : Кара, 2006. – 176 с.
 19. Оптимізація фізичного розвитку дитини у вітчизняній системі освіти: монографія / Е.С.Вільчковський, Н.Ф.Денисенко, А.В.Цось, Б.М.Шиян та ін. – Запоріжжя: ЗОІППО, 2010. – 250 с.
 20. Оржеховська В.М. Здоров’язберігаюче навчання й виховання / В.М. Оржеховська // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – 2008. – № 1. – С. 24–28.
 21. Семенова Н. І. Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до формування здорової особистості дошкільника / Л. В. Лохвицька, Н. І. Семенова // Обрії : наук.-педагог. журнал. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – № 2. – С. 88–91.
 22. Семенова Н. І. Формування здорової особистості дошкільника: теоретичний аспект / Н. І. Семенова // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Серія „Педагогічні науки”. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 23. – С. 171–175.
 23. Сівцова А. Использование здоровьесберегающих педагогических тех- нологий в дошкольном образовательном учреждении / А. Сивцова // Методист. - 2007. - № 2. - С. 65-67.
 24. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей. Учебное пособие / под. общей ред. Н.В.Сократова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 224 с.
 25. Чупаха И. В. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном процессе / И. В. Чупаха, Е. З. Пужаева, И. Ю. Соколова. – М.: Илекса, 2003. – 400 с.
 26. Швецов А. Г. Формирование здоровья в дошкольных учреждениях / А. Г. Швецов. – М. : Владос-Пресс, 2006. – 174 с.
190
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.