Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив іонізуючого випромінювання на овочеві культури на забруднених територіях Рівненської області

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
93
Мова: 
Українська
Ціна: 
1800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження впливу іонізуючого опромінення на рослинні організми
1.1. Поняття і класифікація доз іонізуючого опромінення
1.2.  Джерела радіаційного забруднення сільськогосподарських культур
ІІ. Аналіз впливу іонізуючого опромінення на овочеві культури
2.1. Загальна характеристика впливу іонізуючого випромінювання на овочеві культури
2.2. Дослідження вмісту радіонуклідів у овочевих культурах Рокитнівського, Дубровицького, Володимирецького районів
2.3. Порівняльний аналіз забруднення овочевих культур радіонуклідами на території забруднених районів Рівненської області
ІІІ. Організація заходів щодо зменшення впливу іонізуючого випромінювання на овочеві культури на забруднених територіях Рівненської області
3.1. Заходи щодо зменшення вмісту радіонуклідів у овочевих культурах на території забруднених районів Рівненської області
3.2. Економічна ефективність заходів щодо зменшення вмісту радіонуклідів у овочевих культурах на територіях забруднених районів області
IV. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях
4.1. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків
4.2. Організація цивільного захисту об’єктів сільськогосподарського призначення
4.3. Захист продуктів харчування в умовах радіоактивного забруднення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Примітка: робота включає презентацію, доповідь, реферат.
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Аварія 1986 року на Чорнобильській АЕС радикально змінила радіаційні характеристики довкілля внаслідок викиду великої кількості радіоактивних продуктів ділення зі зруйнованого реактора 4-го енергоблоку. Радіонукліди, відповідно до їх фізико-хімічних властивостей, залучились до процесів міграції в елементах неживої природи та по трофічних ланцюгах біоценозів. Через міграцію радіонуклідів водним, повітряним шляхом та антропогенне винесення, зона відчуження впливає на екологічний стан України та суміжних держав.

Одного з найбільших, за масштабами та рівнями, забруднення зазнала Рівненська область. Детальне обстеження сільськогосподарських угідь Сарнен-ського, Дубровицького та частини Володимирецького і Зарічненського районів, виконане у 2005-2009 роках та на підставі раніше проведених робіт Рівненським обласним державним проектно-технологічним центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції («Облдержродючість») встановлено, що у зоні із забрудненням понад 37,0 кБк/м2 нині знаходиться 148,4 тисяч га сільгоспугідь, з яких: у Дубровицькому районі – 74,1 тис. га, Сарненському – 59,0, Зарічненському – 51,0, Володимирецькому – 30,6, Рокитнівському – 32,7, Костопільському – 44,7, Здолбунівському – 3,8, Острозькому – 28,7 тис. га. В інших районах області забруднення ґрунтів радіоактивним цезієм не перевищує 37 кБк/м2. На сьогодні у північних районах значна частка продукції овочівництва перевищує встановлені нормативи (ДР-2006). 

За післяаварійний період екологічна ситуація не покращується внаслідок наявності в орному шарі до 80% радіоцезію від його загальної кількості у ґрунті та цілої низки соціально-економічних проблем, зокрема, призупинення фінансування державних Програм «Радіологічного захисту населення та екологічного оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення», відсутності хімічної меліорації – основної складової частини контрзаходів. За останні роки кількість внесених мінеральних добрив зменшилась із 149 до 53 кг/га д. р. NPK, а гною з 8,6 т/га до 0,9 т/га ріллі порівняно з 1990 роком. При цьому співвідношення елементів живлення мінеральних добрив не відповідає потребам рослин. Ці та інші проблеми, які стосуються соціально-економічної складової овочівництва у Рівненській області і зумовлюються актуальність теми дослідження.

Стан дослідження проблеми. Теоретичні та практичні аспекти землеко-ристування в умовах радіоактивного забруднення знайшли своє відображення у працях І. М. Гудкова [12], М. І. Долгілевича [16], М. О. Клименка [23], А.С. Малиновського [28], І.І. Гриба [32], П. П. Надточія [35], Г.П. Перепелятнікова [37], Б.С. Прістера [40] та інших. Спеціальні дослідження, які торкаються ведення овочівництва на забруднених територіях, проведені М.А. Дзюмаком [15], Т.Н. Івановою [19], В.М. Положенцем [39], О.І. Трембіцькою [49], Г.М. Яки-менком [53] та ін.

Об'єкт дослідження - радіаційне забруднення овочевих культур Рівненської області. 

Предмет дослідження - особливості впливу радіаційного забруднення території Рівненської області на накопичення радіонуклідів овочевими культурами.

Мета роботи - теоретично обгрунтувати вплив радіаційного забруднення території Рівненської області на накопичення радіонуклідів овочевими культурами, проаналізувати сучасний стан вмісту радіонуклідів у овочевих культурах забруднених районів та обгрунтувати заходи для його поліпшення.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити теоретичні засади дослідження впливу іонізуючого опро-мінення на рослинні організми;
 • дати загальну характеристику впливу іонізуючого випромінювання на овочеві культури;
 • дослідити вміст радіонуклідів у овочевих культурах Рокитнівського, Дубровицького, Володимирецького районів;
 • провести порівняльний аналіз забруднення овочевих культур радіонуклідами на території забруднених районів Рівненської області;
 • розробити і обгрунтувати заходи щодо зменшення вмісту радіонуклідів у овочевих культурах на території забруднених районів Рівненської області;
 • визначити економічну ефективність заходів щодо зменшення вмісту радіонуклідів у овочевих культурах на територіях забруднених районів області.

Методи дослідження. У процесі виконання роботи, крім аналітичного, дедуктивного, синтетичного та ряду інших теоретичних методів, використовували загальноприйняті стандартні методи фізіолого-біохімічних досліджень. Візуальний – для спостереження фенології росту та розвитку рослин; вимірювально-ваговий – для встановлення висоти та густоти стояння рослин, маси сухої речовини, вологості ґрунту; радіометричні – для визначення вмісту радіонуклідів; агрохімічні та біохімічні – для визначення якісних показників ґрунту та рослин; статистичний – для оцінки достовірності отриманих результатів досліджень; розрахунково-порівняльний – для встановлення економічної та енергетичної ефективності технології вирощування овочевих культур на радіаційно забруднених територіях.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні широкого масиву даних щодо забруднення окремих овочевих культур радіонуклідами на території Рівненщини, теоретико-методологічному обґрунтуванні та визначенні ефективності комплексної дії різних заходів (організаційних, агротехнічних, агрохімічних) на продуктивність овочевих агрофітоценозів і накопичення ними радіонуклідів, що відкриває можливості цілеспрямованого управління екологічним станом земельних угідь і якістю продукції овочівництва.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає у внесенні нових висновків і узагальнень у теоретичні та практичні питання радіобіології рослин. Отримані дані можуть бути використані укладанні підручників та посібників з радіобіології, ветеринарно-санітарної експертизи.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, чотири поширені розділи, висновки та список використаних. Робота включає 5 рисунків і 13 таблиць, загальний обсяг роботи склав 93 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 01.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/322-08
 2. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, редакція від 26.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2694-12
 3. Державні гігієнічні нормативи. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питної води (ДР-2006) // Офіційний вісник України. – 2006. – № 29. – С. 142–150.
 4. Якість ґрунту. Визначення щільності забруднення території сільськогосподарських угідь радіонуклідами техногенного походження. - СОУ 74.14-37-424:2006. - [Чинний від 2007-04-01]. - К.: Мінагрополітики України, 2006. - 12 с.
 5. Продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів стронцію 90Sr та цезію 137Cs методом спектрометричного аналізу. - СОУ 74.3-37-351:2005. - [Чинний від 2006-06-01]. - К.: Мінагрополітики України, 2005. - 27 с.
 6. Андрейчук Н. І. Охорона праці: навч. посіб. / Н. І. Андрейчук, Ю. В. Кіт, С. В. Шибанов, О. В. Шерстньова; МОНМС України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2012. - 273 c.
 7. Батлук В. А. Радіаційна екологія: навч. посіб. / В. А. Батлук. - К.: Знання, 2009. - 310 c.
 8. Ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, у віддалений період: Методичні рекомендації. - К.: Атіка-Н, 2007. - 196 с.
 9. Гродзинський Д. М. Радіобіологія: Підруч. для студ. біол. спец. вищ. закл. освіти / Д. М. Гродзинський. - К.: Либідь, 2001. - 448 c.
 10. Груша В.В. Вплив позакореневого внесення мікроелементів на надходження радіонуклідів у продукцію рослинництва / В.В. Груша // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв. – 2003. – Т. 1, вип. 3. – С 43-49.
 11. Груша В.В. Вплив позакореневого підживлення рослин мікроелементами на накопичення 137Cs / В.В. Груша, І.М. Гудков // Наук. вісн. НАУ. – 2003. – Вип. 63.– С. 263-268.
 12. Гудков І. М. Сільськогосподарська радіобіологія: навч. посіб. / І. М. Гудков, М. М. Віннічук; Держ. агроекол. ун-т. - Житомир: ДАУ, 2003. - 470 c.
 13. Гудков І.М. Ефективність позакореневого підживлення люпину та ріпаку комплексонатами мікроелементів у зниженні накопичення радіонуклідів та збільшенні продуктивності рослин / Гудков І.М., Груша В.В., Грисюк С.М., Трунова О.К. // Наук. вісн. НАУ. – 2004. – Вип. 79. – С. 233-238. 
 14. Давиденко В. М. Радіобіологія: навч. посіб. / В. М. Давиденко; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2010. - 229 c.
 15. Дзюмак М. А. Характеристика накопичення цезію-137 та стронцію-90 в продукції рослинництва М.А. Дзюмак // Сільський господар.-2007.- №11-12.- С. 45-46.
 16. Долгилевич М. И. Динамика накопления 137Cs растениями в лесных и агрофитоценозах в зависимости от свойств почвы / М. И. Долгилевич, Т. Н. Коткова // Агроекол. журн. - 2006. - № 2. - С. 21-27.
 17. Дубініна А. Особливості накопичення контамінантів овочевими культурами / А. Дубініна // Товари і ринки. - 2012. - № 2. - С. 130-139.
 18. Зубець М. В. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західного регіону України / ред.: М. В. Зубець; Укр. акад. аграр. наук. - К.: Урожай, 2004. - 560 c.
 19. Іванова Т.Н. Вивчення динаміки КП 137Cs з різних типів грунту в сільськогосподарські культури після аварії на ЧАЕС / Т.Н. Іванова // Вісник аграрної науки. - 2002. - №4. - С. 102-103.
 20. Іванова Т.Н. Характерні особливості залежності між концентраціями 137Cs у сільськогосподарських культурах та грунті / Т.Н. Іванова // Вісник аграрної науки, спецвипуск "15 років від дня Чорнобильської катастрофи". - 2001. - №4. - С. 99-101.
 21. Кашпаров В. О. Оптимізація впровадження протирадіаційних заходів у сільському господарстві на забруднених радіонуклідами територіях / В. О. Кашпаров, Е. С. Тенкач, М. А. Журба // Ядер. фізика та енергетика. - 2009. - 10, № 2. - С. 205-213.
 22. Кашпаров В.О. Результати радіоекологічного моніторингу та сучасний стан критичних населених пунктів Укра-їни / В.О. Кашпаров, М.М. Лазарєв, С.М. Лундін, Ю.В. Хомутінін, В.І. Йощенко, С.Є. Левчук: Международный научный семинар «Радиоэкология Чернобыльской зоны», (Славутич, 27-29 сентября 2006 г.) / Чернобыльский центр по проблемам ядерной безопасности радиоактивных отходов и радиоэкологии.– Славутич, 2006.– С. 13–16.
 23. Клименко М. О. Радіоекологія: навч. посіб. / М. О. Клименко; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2008. - 224 c.
 24. Косарчук О. В. Роль добрив та меліорантів в одержанні нормативно чистої сільськогосподарської продукції / О. В. Косарчук // Агроекол. журн. - 2006. - № 4. - С. 41-43.
 25. Кравец А. П. Факторы физиологического контроля накопления радионуклидов культурными растениями / А. П. Кравец // Физиология и биохимия культур. растений. - 1999. - 31, № 4. - С. 261-265.
 26. Кравець О. П. Радіологічні наслідки радіонуклідного забруднення агроценозів: монографія / О. П. Кравець; НАН України. - К.: Логос, 2008. - 238 c.
 27. Кутлахмедов Ю. О. Радіобіологія: підруч. для студ. ВНЗ / Ю. О. Кутлахмедов, В. М. Войціцький, С. В. Хижняк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Київ. ун-т, 2011. - 543 c.
 28. Малиновський А.С. Системне відродження сільських територій в регіоні радіаційного забруднення: монографія / А.С. Малиновський. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 604 с.
 29. Мартенюк О. М. Аналіз динаміки та прогноз радіологічного стану орного шару грунтового покриву земель зони безумовного (обов'язкового) відселення / О. М. Мартенюк // Агроекол. журн. - 2008. - № 3. - С. 44-49.
 30. Матвійчук Л. А. Рівень акумуляції радіонуклідів у грунтах Західного Полісся України / Л. А. Матвійчук // Агроекол. журн. - 2006. - № 2. - С. 78-81.
 31. Мерленко І. М. Удосконалення технологій сільськогосподарського виробництва на радіаційно забруднених територіях Волині / І. М. Мерленко, Л. Г. Аджиєва, М. І. Зінчук // Агроекол. журн. - 2009. - № 2. - С. 64-68.
 32. Методичні рекомендації по веденню сільськогосподарського виробництва в умовах радіоактивного забруднення північних районів Житомирщини, постраждалих у результаті аварії на Чорнобильській АЕС на період 2011-2016 рр. /Дейсан М.М., Дідківський М.П., Савченко Ю.І., Савчук І.М., Ратошнюк І.Ю., Мельничук А.О., Бовсуновський А.М., Куновський В.І., Данкевич В.Є., Славінський В.К., Полінкевич В.А., Нетреба Ю.А., Мисловський О.Л., Петрук М.М, Гриб І.І., Мельник І.Л., Власюк В.В., Мартенюк О.М., Гуменюк В.Н. // Інститут сільського господарства Полісся УААН. - Житомир, 2011. - 32 с.
 33. Москалець В. В. Агроекологічний моніторинг забруднених радіонуклідами сільськогосподарських угідь та розробка альтернативних заходів їх реабілі-тації / В. В. Москалець, І. І. Ясковець // Агроекол. журн. - 2007. - № 1. - С. 48-54.
 34. Москалець В. В. Вплив агрозаходів на інтенсивність накопичення радіонуклідів у продукції рослинництва / В. В. Москалець, Є. Є. Перетятко, В. І. Москалець, Н. М. Протас, В. А. Полінкевич, О. І. Мисловська, О. Л. Мисловський // Агроекол. журн. - 2006. - № 2. - С. 64-70.
 35. Надточій П. П. Радіаційна ситуація на сільськогосподарських угіддях Київської області та заходи щодо зниження негативної дії наслідків Чорнобильської катастрофи: Метод. рек. / П. П. Надточій, І. С. Герасимова, А. О. Можар, О. І. Шкробов, В. О. Кашпаров, М. М. Лазарєв, Л. В. Перепелятникова, А. С. Соболєв, Л. В. Каліненко; Укр. НДІ с.-г. радіології. - К., 2000. - 94 c.
 36. Надточій П.П. Досвід подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (сільське та лісове господарство) / Надточій П.П., Малиновський А.С., Можар А.О. - К.: Світ, 2003. - 372 с.
 37. Перепелятніков Г.П. Основи загальної радіоекології: монографія / Г.П. Перепелятніков. - К.: Атіка, 2012. - 440 с.
 38. Перепелятніков Г.П. Радіоекологічне обґрунтування раціонального ведення рослинництва при забрудненні території радіоактивними викидами після ядерних і радіаційних інцидентів: Автореф. дис. д-ра біол. наук: 03.00.01 / КНУ ім. Тараса Шевченка. - К., 2012. - 44 с.
 39. Положенець В.М. Деякі технологічні операції щодо організації вирощування картоплі на землях, забруднених радіонуклідами / Положенець В.М., Малиновський А.С., Куновський В.І. // Вісн. Сумського ДАУ. – 2001. – Вип. 2. – С. 307-308.
 40. Прістер Б.С. Особливості ведення сільськогосподарського виробництва на територіях Полісся, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС/ Б.С. Прістер, І.М. Гудков, Ю.О. Тараріко // Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства Полісся України. – К.: Алефа, 2004. – Т. 2. – С. 662-722.
 41. Пучик О. В. Вплив контрзаходів на інтенсивність міграції радіоцезію в системі грунт - рослина / О. В. Пучик, В. А. Полінкевич, В. В. Москалець, О. А. Власюк, Л. В. Васюк, О. І. Мисловська, М. М. Петрук, В. В. Антонюк, А. П. Мушко // Агроекол. журн. - 2007. - № 1. - С. 63-66.
 42. Радіологічний стан територій, віднесених до зон радіоактивного забруднення / за ред. В.І. Холоша. – К.: Вета, 2008. – 54 с.
 43. Рекомендації по виробництву та використанню в рослинництві і тварин-ництві на забруднених радіонуклідами територіях нових сполук на основі мікроелементів, які мають радіозахисні властивості / І.М. Гудков, С.М. Гри-сюк, М.М. Лазарєв, В.О. Кіцно, В.В. Груша та ін. – К.: НАУ, 2005. – 30 с. 
 44. Савченко Ю.І. Міграція 137Cs у грунтах і сільськогосподарській продукції після аварії на Чорнобильській АЕС / Ю.І. Савченко, А.С. Малиновський, В.Б. Ковальов та ін. // Опыт преодоления последствий Чернобыльской катастрофы в сельском и лесном хозяйстве – 20 лет спустя после аварии на ЧАЭС / Сб. докл. участников пятой Международной науч. конф. 18-20 мая 2006 г. – Житомир, 2006. – С. 38-52.
 45. Сакевич В. Ф. Цивільна оборона. Теоретичні основи: навч. посіб. / В. Ф. Сакевич, О. В. Поліщук; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2010. - 125 c.
 46. Сапронова В. А. Динамика накопления цезия-137 и стронция-90 в почвах и растениях сельскохозяйственных угодий в условиях орошения / В. А. Сапронова // Вісн. аграр. науки. - 1998. - № 10. - С. 55-56.
 47. Стеблюк М. І. Цивільна оборона та цивільний захист: підручник / М. І. Стеблюк. - 2-ге вид., переробл. - К.: Знання, 2010. - 488 c.
 48. Судук О.Ю. Вплив водного режиму ґрунту на накопичення цезію-137 у сільськогосподарській продукції / О.Ю. Судук // Вісник РДТУ: збірник наукових праць. – Рівне, 2004 – С. 81-87.
 49. Трембіцька О.І. Вплив систем добрив на агроекологічний стан дерново-підзолистого ґрунту та накопичення радіоцезію сільськогосподарськими рослинами / О.І. Трембіцька // Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасний стан та перспективи виробництва продукції рослинництва в умовах змін клімату», (м. Дніпропетровськ , 26-28 травня 2010 р.). – Дніпропетровськ: ДІЗГ УААН, 2010. – Вип. 39. – С. 107-110.
 50. Філон В. І. Радіобіологія. Контроль і поліпшення радіаційної ситуації забруднених районів: Навч. посіб. / В. І. Філон; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Х., 2001. - 109 c.
 51. Хомутінін Ю. В. Алгоритм прийняття рішень про реабілітацію земель сільськогосподарського призначення, забруднених важкими природними радіонуклідами / Ю. В. Хомутінін, Ю. О. Іванов, В. К. Кириченко // Ядер. фізика та енергетика. - 2013. - 14, № 2. - С. 183-193.
 52. Юшкевич О. О. Оцінка радіонуклідного забруднення продукції сільськогос-подарських підприємств унаслідок Чорнобильської катастрофи / О. О. Юш-кевич // Економічний часопис - ХХІ. - 2013. - № 11/12. - С. 87-90.
 53. Якименко Г.М. Основні джерела надходження радіонуклідів у рослинницьку продукцію приватних господарств зони посиленого радіоекологічного контролю Київської області / Якименко Г.М., Паньковська Г.П., Кучма В.М., Чоботько Г.М. // Тези доп. ХІХ щорічн. наук. конф. Ін-ту ядерних дослід. - К.: Ін-т ядерних досл., 2012. - С. 169-170.
 54. Ясковець I. I. Ефективнiсть проведення контрзаходiв на територiях, забруднених радiонуклiдами / I. I. Ясковець, В. В. Москалець, В. I. Москалець, Є. Є. Перетятко, Ю. О. Кутлахмедов, П. В. Писаренко, Н. М. Протас // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. - 2007. - № 4. - С. 21-29.
421
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.