Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Винекнення глобальних проблем людства, їх суть і зміст

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
План
 
  1. Виникнення поняттяівизначення
  2. Виникнення глобальних проблем людства
  3. Суть і зміст глобальних проблем людства
  4. Класифікація глобальних проблем людства
  5. Шляхи розв’язання глобальних проблем людства
 
1.Виникнення поняттяівизначення
 
На сучасному етапі людство впритул зіштовхнулося з найгострішими глобальними проблемами, загрозливими самому існуванню цивілізації і навіть найбільш життя на планеті. Сам термін «глобальний» веде своє походження від латинського слова «глобус», тобто Земля, земну кулю, і з кінця 1960-х років ХХ століття він набув широкого поширення для позначення найважливіших і настійних загальнопланетарних проблем сучасної епохи, які зачіпають у цілому. Це сукупність таких найгостріших життєвих проблем, від вирішення яких залежить подальший соціальний прогрес людства і який самі, своєю чергою, можна розв'язати тільки завдяки цьому прогресу.
Для об'єднання різних підходів до глобальних проблем, для осмислення отриманих результатів, виникла потреба у новій науці. Поступово сформувалася особлива область знання – теорія глобальних проблем, чи глобалістика. Вона покликана виробити практичні рекомендації на вирішення глобальних проблем. Ефективні рекомендації повинні враховувати безліч соціальних, економічних і політичних чинників. Особливого значення для глобалістики мають науки, пов'язані вивчення життя (живих істот), і навіть земної поверхні: комплекс біологічних дисциплін, геологія, геохімія, геофізика, ґрунтознавство та інших. Невипадково, саме ця науки вперше зауважили багато фактів негативних змін, викликаних діяльністю людини.
Що таке глобальні проблеми? Глобальні проблеми - це проблеми, які стосуються життєвих інтересів всього людства, всіх народів, країн, континентів, всіх соціальних сил і класів, а в перспективі й майбутнього всього людства; це проблеми, що насправді набувають всесвітнього характеру, тобто виявляються як об’єктивний фактор розвитку суспільства в усіх основних регіонах; це проблеми, невирішення яких створює загрозу для майбутнього людства і які мають бути вирішені, щоб забезпечити дальший прогрес суспільства. Це проблеми природонаукового, науково-технічного, соціально-політичного характеру, що вимагають вирішення, об’єднаних зусиль всього людства, що неможливо розв’язати тільки в місцевому або регіональному масштабі.
Глобальні проблеми - результат тривалого історичного розвитку антагоністичного суспільства; не досить раціональне і ефективне використання природних ресурсів і досягнень науки і техніки державами; суперечливість процесів взаємодії людини, суспільства і природи. Глобальні проблеми - закономірний наслідок, результат всієї сучасної глобальної ситуації, що склалася на планеті Земля в кінці XX століття. Для правильного розуміння походження, суттєвості та можливості їх вирішення необхідно бачити в них результат попереднього всесвітньо-історичного процесу, в усій його об'єктивній суперечливості. Сучасне становище світу відрізняють: убогість більшості населення, напівголодне існування значної частини людей, які живуть на планеті, гостра недостатність охорони здоров' я і масова передчасна смертність (особливо серед дітей), величезні масштаби неписьменності, взагалі, відносно низька фізична, соціально-побутова та інтелектуальна культура більшості людей; стихійна урбанізація, протиприродне скупчення гігантських мас у великих містах, з одного боку, і деградація сіл, з іншого; в обох випадках це вкрай негативні наслідки для економіки, культури, екології, соціальної психології людей; зростаючі масштаби антигромадських явищ - поведінка людей, що відхиляється від норми, включаючи наркоманію, корупцію, незаконний перерозподіл благ - тіньова економіка та злочинність.
1970-х років ХХ століття виник досить впливовий напрям суспільної думкиі, що можна назвати філософією глобальних проблем. Цей філософський напрям, попри гранично широкий розгляд світових проблем, до центру уваги все таки ставить людину, її сучасність і майбутнє.
Глобальні, чи всесвітні проблеми, будучи результатом протиріч у суспільному розвитку не виникли раптово. Деякі з них, наприклад, проблеми війни і миру, здоров'я, існували й раніше, були актуальними в усі часи. Інші глобальні проблеми наприклад, екологічні, з'являються згодом у через відкликання інтенсивним впливом суспільства до довкілля Спочатку ці проблеми були лише приватними, питаннями для окремої країни, народу, потім вони ставали регіональними і глобальними, тобто, проблемами які, мають життєво важливе значення для людства.
Зрозуміло, не будь-яку проблему можна назвати глобальною і будь-яка проблема у суспільному розвитку могла стати глобальною.
Глобальні проблеми сучасності – це сукупність соціоприродних проблем, від вирішення яких залежить соціальний прогрес людства і збереження цивілізації. Ці дві проблеми характеризуються динамізмом, виникають, як чинник розвитку нашого суспільства та для свого рішення вимагають об'єднаних зусиль людства. Глобальні проблеми взаємопов'язані, охоплюють всі сфери життя всіх країн світу.
Один з найважливіших критеріїв визначення глобальних проблем є кількісний  геопросторовий чинник. У цьому випадку в просторовому масштабі, тобто  на території, де дані проблеми значимі і актуальні. Відповідно до цих критеріїв, будь яку проблему можна назвати глобальню, якщо вона стосується всієї планети, будь-якого її регіону загалом, на відміну регіональних чи локальних, властивих якогось одного державі чи групі держав.
 
2. Виникнення глобальних проблем людства
 
Виникнення глобальних проблем людства пов’язане з комплексом специфічних причин, що зумовлені особливістю розвитку продуктивних сил, географічного середовища, рівня прогресу техніки, природно-кліматичними умовами, а також суспільною формою, політичними, юридичними, ідеологічними та іншими сферами відносин. 
Причини виникнення глобальних проблем можна поділити два блоки. Перший пов’язаний із суперечливістю взаємодії суспільства і природи.Другий блок причин породжений особливостями і протиріччями сучасного політичного й економічного розвитку світового співтовариства.
До основних причин виникнення глобальних проблем відносять швидке зростання народонаселення останніми десятиріччями (демографічний вибух) — найбільш загальна причина, яка характеризує технологічний спосіб виробництва. Так, якщо зростання чисельності населення з 2 до З млрд. осіб відбулося за 32 роки (1928—1960),
Фото Капча