Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна роль елементів мінерального живлення в житті рослин

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Роль елементів мінерального живлення
1.1. Макроелементи
1.2. Мікроелементи
Розділ ІІ. Роль і значення кореневої системи у мінеральному живленні
2.1. Поглинання мінеральних речовин коренем
2.2. Метаболічна роль кореня
Розділ ІІІ. Аналіз процесів азотного живлення рослин
3.1. Надходження азоту в рослини і його перетворення
3.2. Фіксація молекулярного азоту
3.3. Поглинання аміачного азоту з живильного розчину декоративними квітковими рослинами за умов впливу на них надлишку Fe2+ та Cr3+
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Джерелом необхідного набору органічних сполук для рослин служать первинні продукти фотосинтезу. Вони утворюються з CO2 та H2O у процесі повітряного живлення рослин. В основі їх хімічної структури лежать C, O2 i H. В результаті обміну речовин первинні продукти фотосинтезу перетворюються на амінокислоти, макроергічні сполуки, нуклеїнові кислоти, органічні речовини вторинного походження. Для їх утворення необхідні інші неметали та метали (N, P, S, K, Ca, Fe, Cu, Mg та інші), тобто практично всі елементи таблиці Мендєлєєва. Ці елементи рослини отримують із грунту, тому інтенсивність росту рослин, зокрема врожайність сільськогосподарських культур, залежить, головним чином, від умов грунтового живлення.

Актуальність теми роботи визначається тим, що сільське господарство постійно потребує найсучасніших даних про можливість прискорення росту і достигання культур, збільшення їх продуктивної біомаси, а саме ці показники прямо залежать від мінерального живлення рослин протягом їх вегетаційного періоду.

Концентрація поживних речовин у воді може коливатися в досить широких межах. Організм рослини, витягаючи ці речовини із зовнішнього середовища, створює в тканинах їх необхідну концентрацію. Якщо цих речовин у воді і грунті досить, рослина розвивається правильно, швидко росте, цвіте і плодоносить. При дефіциті одного або декількох необхідних речовин відзначається відставання росту, зміна форми рослини, припиняється розмноження. Іноді спостерігається надлишок у воді тих або інших хімічних елементів, що також може викликати порушення розвитку рослин.
Метою роботи є вивчення і аналіз ролі мікро- та макроелементів у житті рослини.
Об’єктом дослідження уроботі виступає кореневе мінеральне живлення рослин, а предметом – фіксація окремих мінеральних елементів, зокрема, азоту, за визначених умов.
Відповідно до теми, мети, об’єкта і предмета дослідження було поставлено наступні завдання:

 • проаналізувати роль макро- та мікроелементів у живленні рослин;
 • дати характеристику ролі кореневої системи у мінеральному живленні рослин;
 • дослідити надходження азоту в рослини і його перетворення;
 • проаналізувати дані експериментального дослідження фіксації азоту рослинами за різних умов.

Джерельною базою виконання роботи стали праці таких вчених, як Алексєєв А.М. і Гусєв Н.А. (“Влияние минерального питания на водный режим растений”), Барбер С.А. (“Поступление питательных веществ из почвы в корни растений”), Кочегарова Н.Ф. та Волкова Є.Д. (“Видовые особенности минерального питания сельскохозяйственных растений”), Федоровський Д.В. (“Микрораспределение питательных веществ в почвах”) та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексеев А.М., Гусев Н.А. Влияние минерального питания на водный режим растений. - М.: Изд-во АН СССР, 1987.
 2. Барбер С.А. Поступление питательных веществ из почвы в корни растений // Физиол. и биохим. культ.растений. - 1989. - № 6.
 3. Гордеев А.М. Оптимизация минерального питания растений при неблагоприятных факторах среды. - М.: Агропромиздат, 1991.
 4. Гродзинский А.М., Гродзинский Д.М. Краткий справочник по физиологии растений. – К.: Наукова думка, 1983.
 5. Колосов И.И. Поглотительная деятельность корневых систем растений. М.: Изд-во АН СССР, 1962.
 6. Кореньков Д.А. Агрохимия. - М.: Наука, 1996.
 7. Коровин А.И. Роль температуры в минеральном питании растений. - Л.: Гидрометеоиздат, 1982.
 8. Кочегарова Н.Ф., Волкова Е.Д. Видовые особенности минерального питания сельскохозяйственных растений. – М.: Агрохимия, 1992.
 9. Красильников Т.А. Усвоение корнями растений минеральных веществ // Докл.АН СССР. М.:  изд. АН СССР, 1981.
 10. Овчаров К.Е. Роль минералов в жизни растений. - М.: изд-во АН СССР, 1988.
 11. Омельянюк Л.Л. Использование элементов питания растениями при локальном внесении минеральных удобрений // Бюлл.ВИУА. - 1984. - № 3.
 12. Прянишников Д.Н. Агрохимия. - М.: Сельхозгиз, 1982.
 13. Ратнер Е.И. Питание растений и жизнедеятельность их корневых систем. - М.: изд-во АН СССР, 1988.
 14. Смирнов П.М. Вопросы агрохимии азота. - М.: ТСХА, 1977.
 15. Соколов А.В. Распределение питательных веществ в почве и урожай растений. - М.: Изд-во АН СССР, 1987.
 16. Соколов О.А. Минеральное питание растений в почвенных условиях. - М.: Наука, 1980.
 17. Соколов О.А., Семенов В.М. Теория и практика рационального применения азотных удобрений. - М.: Наука, 1992.
 18. Сытник К.М., Книга Н.М., Мусатенко Л.И. Физиология корня. К.: Наукова думка, 1992.
 19. Трапезников В.К. Влияние режима минерального питания на некоторые физиологические функции и продуктивность растений городской зоны: Автореф.дисс. канд.биол.наук. Уфа, 1997.
 20. Трапезников В.К. Физиологические основы локального применения удобрений. - М.: Наука, 1993.
 21. Федоровский Д.В. Микрораспределение питательных веществ в почвах. - М.: Наука, 1989.
 22. Чундерова А.И. Биохимическая деятельность микросферы и плодородие почвы // Агрохимическая микробиология. - Л.: Колос, 1986.
97
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.