Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналітичне дослідження діяльності ВАТ «Завод ім. Фрунзе»

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
129
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Науково-теоретичні основи економічної ефективності підприємства
1.1 Проблема забезпечення економічної  ефективності діяльності підприємства
1.2 Фактори ефективності функціонування підприємства
1.3 Система показників оцінки ефективності діяльності підприємства та способи їх розрахунку
2. Аналітичне дослідження діяльності підприємства
2.1 Організаційна характеристика підприємства
2.2 Оцінка фінансового стану ПАТ «Завод ім. Фрунзе»
2.3 Аналіз ринку збуту підприємства ПАТ «Завод ім. Фрунзе»
2.4 SWOT – аналіз підприємства ПАТ «Завод ім. Фрунзе»
3. Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства
3.1.Аналіз балансу підприємства ПАТ «Завод ім. Фрунзе»
3.2 Розробка заходів щодо удосконалення структури балансу
3.3 Оцінка показників ефективності діяльності підприємства ПАТ «Завод ім. Фрунзе»
4. Охорона праці та навколишнього середовища
5. Цивільний захист
Висновки
 
Вступ
 
Проблема ефективності діяльності підприємства завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки.
В умовах ринкової економіки забезпечення ефективності управління є метою будь-якого підприємства, оскільки саме ефективність управління забезпечує успішне функціонування та розвиток кожної організаційно − господарчої ланки. Ефективність функціонування управління підприємства не визначається лише факторами зовнішнього середовища підприємства, в першу чергу ефективність залежить від дій персоналу в процесі діяльності організації, в процесі реалізації розроблених планів і програм розвитку підприємства, в процесі досягнення певних цілей. Тобто, ефективність управління підприємством залежить від якості цілеполагання, адекватності обраних стратегій цілям підприємства, оптимальності процесів реалізації стратегій, мотивації персоналу на досягнення цілей, кваліфікації персоналу, технології та стилю управління.
Проблеми функціонування та створення системи моніторингу та діагностики фінансового стану широко висвітлюються провідними вченими-економістами: І.О. Бланком, М.В. Афанасьєвим, Т.Д. Костенко, Т.Д. Бердниковою, Н.Є. Зіміним, Т.О. Загорною, О.О. Гетьманом, Т.А. Городньою.
Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійснюється за належної взаємодії трьох визначальних його факторів: персоналу (робочої сили), засобів праці та предметів праці. Використовуючи наявні засоби виробництва, персонал підприємства продукує суспільно корисну продукцію або надає виробничі й побутові послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце затрати живої та уречевленої праці, а з іншого – такі чи такі результати виробництва (діяльності). Останні залежать від масштабів застосовуваних засобів виробництва, кадрового потенціалу та рівня його використання.
Ефективність виробництва – це комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва й робочої сили (працівників) за певний проміжок часу.
Дослідження ефективності виробництва дозволяє визначити шляхи зростання продуктивності праці і зниження зарплатомісткості продукції (економія затрат живої праці), зниження фондомісткості та матеріаломісткості виробництва (економія затрат уречевленої праці), а також раціонального використання природних ресурсів (економія затрат суспільної праці).
Метою дипломної роботи є з’ясування сутності та основних типів ефективності виробництва, визначення факторів її зростання, а також характеристика економічних і соціальних показників вимірювання ефективності підприємства.
Об’єктом дослідження є велике торгово-виробниче підприємство ВАТ «Завод ім. Фрунзе».
Предметом дослідження дипломної роботи є сукупність теоретичних і методичних проблем, пов’язаних з ефективністю функціонування підприємства.
Завданнями дипломної роботи є:
1)З’ясувати сутність ефективності виробництва.
2)Визначити та охарактеризувати типи діяльності підприємства і фактори зростання ефективності функціонування.
3)Висвітлити економічні і соціальні показники розвитку підприємства та ефективності дослідження підприємства.
4)Запропонувати напрями його з метою підвищення його ефективності та вибрати оптимальні шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.
Теоретичною методологічною основою дипломної роботи являються основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних вчених-економістів.
Інформативною основою дослідження є праці українських і закордонних фахівців в області економіки підприємства; матеріали наукових конференцій; періодичної преси.
Методи дослідження. У дипломній роботі використовувались такі методи як системний аналіз – для деталізації і розчленування об’єкта дослідження на окремі важливіші складові елементи; конкретизація – для обґрунтування змісту форм облікового забезпечення; дослідження документів та реєстрів обліку за формою та змістом – для виявлення їхньої відповідності щодо адекватності вимогам стандартів; порівняння – для зіставлення даних підприємства у динаміці; групування – для визначення залежностей одних показників від інших; порівняння – для зіставлення даних звіту про фінансові результати у динаміці; середніх і відносних величин – для глибшого розуміння сутності і причини відхилення його змін; горизонтальний і вертикальний аналізи – для визначення рівня впливу і питомої ваги кожного окремого показника на загальний результат із плином часу.
Практична значимість проведеного дослідження полягає в тому, що основні теоретичні висновки й методичні положення доведені до рівня конкретних практичних рекомендацій і можуть бути використані в діяльності підприємств для управління фінансовим станом, розробки виробничих і фінансових стратегій. Аналізом фінансового стану підприємства, організації займаються керівники і відповідні служби, також засновники, інвестори з метою вивчення ефективного використання ресурсів. Банки для оцінки умов надання кредиту і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень засобів у бюджет і т.п. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників підприємства. Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використання засобів підприємства. Ця інформація представляється в балансі підприємства. В аналіз фінансового стану підприємства входить аналіз бухгалтерської звітності, пасив і актив, їхній взаємозв'язок і структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і т.п.
 
 1. Науково-теоретичні основи економічної ефективності підприємства
Фото Капча