Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз формування капіталу комерційного банку ПАТ «Приватбанк»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Оцінка: 
РЕЦЕНЗІЯ 
 
на курсову роботу студента_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
на тему:_________________________________________________________
 
________________________________________________________________
 
план роботи затверджено:___________________
(дата)
 
з/пКритерії оцінювання 
курсової роботиБали, що 
знімаються за порушення вимогБали, що знімаються з даної 
роботиПримітки
12345
1Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам:
(значне перевищення обсягу (більше 5 стор.) текстової частини роботи, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та графічного матеріалу тощо) 5, 10, 15
2Несвоєчасне затвердження плану або несвоєчасна реєстрація курсової роботи5
3Вступ не відповідає вимогам:
(відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значимості, не визначені мета і завдання курсової роботи, не представлена характеристика структури роботи)5, 10
4В курсовій роботі відсутня логічна послідовність і науковий стиль 
викладу5, 10
5Викладення теоретичної частини курсової роботи не відповідає 
вимогам:
(відсутні глибина, всебічність і 
повнота викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні питання тощо )5, 10
6Практична частина курсової роботи не відповідає вимогам:
(відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані «застарілі дані», наведено дані, не пов'язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого практичного матеріалу або його динаміка тощо)5, 10, 15, 20
7Проблемна частина курсової роботи не відповідає вимогам:
(не виявлена і не поставлена проблема по даній темі, не визначені шляхи вирішення проблем, не зазначено вдосконалення фінансової практики, відсутня власна точка 
зору чи її аргументація тощо)5, 10, 15, 20
8Висновки не відповідають вимогам:
(не мають зв'язку з результатами дослідження, не підведені підсумки по всіх висвітлених питаннях, не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми тощо)5
9Список літератури не відповідає вимогам:
(неправильно оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, застаріла періодична література тощо)5
 
Роботу 
перевірив:
(прізвище та ініціали 
наукового 
керівника)Кількість балів за виконання курсової роботиЗміна балів при захисті курсової роботиОцінка, 
що заноситься 
до екзаменаційної відомості
за 100-бальною шкалоюза 4-х бальною шкалоюза системою ECTS 
Підпис наукового керівника
Дата перевірки курсової 
роботи
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА КАПІТАЛУ БАНКУ
1.1 Капітал банку та його економічна сутність
1.2 Власний банківський капітал, його функції та складові
1.3 Джерела формування власного капіталу банку
Висновок до 1 розділу
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ПАТ «ПРИВАТБАНК»
2.1 Загальна характеристика ПАТ «ПриватБанк»
2.2 Статистичний аналіз структури балансу та власного капіталу ПАТ «ПриватБанк»
2.3 Оцінка фінансової стійкості та ліквідності ПАТ «ПриватБанк”
Висновок до 2 розділу
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
3.1 Удосконалення методів аналізу власного капіталу банку через використання концепції економічного аналізу
3.2 Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень щодо капіталізації банку
Висновок до 3 розділу
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК 1 Звіт про фінансовий стан (Баланс) за 2013 рік ПАТ «ПРИВАТБАНК»
 
ВСТУП
 
Актуальність дослідження формування власного капіталу в комерційних банках пов'язана з багатогранним значенням капіталу в фінансових установах:
- це, по-перше, страховий фонд платоспроможності та фінансової стійкості при виникненні тимчасових „касових” розривів у надходженні та витратах залучених коштів клієнтів банку;
- це, по-друге, залучений капітал акціонерів банку, який повинен приносити щорічні дивіденди на рівні, не меншому альтернативної ефективності вкладення кошті в інший бізнес;
- це, по-третє, джерело формування основних фондів та територіальної інфраструктури банку;
- при перетворенні банка у відкрите акціонерне товариство – це додатковий фонд коштів, залучених при продажу акцій на вільному ринку.
Предметом курсової роботи виступає власний капітал комерційного банку.
Об'єктом курсової роботи є теоретичний аналіз формування капіталу комерційного банку, аналіз динаміки формування капіталу та ефективності його використання в найбільшому комерційному банку України закритому акціонерному товаристві ПАТ „ПРИВАТБАНК” .
Ціль та завдання курсової роботи: визначити сутність та структуру власного капіталу комерційного банку, проаналізувати структуру власного капіталу комерційного банку на прикладі ПАТ «ПриватБанк».
Інформаційними джерелами проведеного дослідження були законодавчі та нормативні документи Національного банку України, статистичні таблиці та звіти ПАТ «ПРИВАТБАНК». 
 
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА КАПІТАЛУ БАНКУ
 
1.1 Капітал банку та його економічна сутність
 
У системі головних економічних цінностей банків та банківської системи загалом, що визначають потенціал і темпи їхнього ефективного економічного розвитку, важлива роль належить капіталу. Зміцнення капітальної бази вітчизняних банківських установ та інтеграція банківської системи України у світове співтовариство значною мірою залежать від зростання обсягів капіталу банків. Капітал дає можливості банку здійснювати розширення активних операцій і забезпечує достатній рівень конкурентоспроможності як узагальнюючого показника стійкості та дієздатності кожного банку зокрема і банківської системи взагалі. З огляду на це саме тепер особливого значення набувають питання ефективного формування, використання й поповнення капіталу банку.
Необхідність забезпечення достатнього рівня капіталізації банків зумовлює об'єктивну потребу в банківському капіталі, що і стало спонукальним мотивом наукового
Фото Капча