Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Безпека життєдіяльності Навчально-методичний посібник

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
119
Мова: 
Українська
Оцінка: 

робіт. Техніка, що застосовується при ліквідації наслідків НС.

Розрахунок сил та їх ешелоноване угрупування. Склад та завдання угрупування сил першого, другого ешелонів та резерву.
Організація взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основних видів забезпечення у зоні НС.
Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів.
Технічні засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель, приміщень, одягу, взуття і засобів захисту, продовольства, води, продовольчої сировини і фуражу.
Дезактивуючи, дегазуючи та дезінфікуючи розчини.
 
6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Основні законодавчі та нормативно-правові акти
ДСТУ 2272-2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять”.
Конституція України. Основний закон. – К., 1996.
Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. – 125 с.
Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993.
Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.
Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.
Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.
Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.
Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.
Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. – К., 1993.
Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.
Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.
Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.
 
Основна література:
 
 1. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: Навч. посібник/ В. В. Бєгун, І. М. Науменко – К. : 2004. – 328с.
 2. Березуцький В. В., Васьковець Л. А., Вершиніна Н. П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред.. проф. В. В. Березуцького. – Х. : Факт, 2005. – 348 с.
 3. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і В. М. Пічі. – Львів: Піча Ю. В., К. : «Каравела», Львів: “Новий Світ., 2002. – 328 с.
 4. Касьянов М. А., Ревенко Ю. П., Медяник В. О., Арнаут І. М., Друзь О. М., Тищенко Ю. А. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 284 с.
 5. Концепція освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини» / В. О. Кузнецов, В. В. Мухін, О. Ю. Буров та ін. // Інформаційний вісник. Вища освіта. – К. : Вид-во наук. -метод. центру вищої освіти МОНУ, 2001. – № 6. – С. 6-17.
 6. Ліпкан В. А. Безпекознавство: Навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 с.
 7. Михайлюк В. О. Цивільний захист: Навч. посібник. Миколаїв: НУК, 2005. – ч. 1. Соціальна, техногенна і природна безпека. – 136 с.
 8. Михайлюк В. О., Халмурадов Б. Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2008, – 158 с.
 9. Мохняк С. М., Дацько О. С., Козій О. І., Романів А. С., Петрук М. П., Скіра В. В., Васійчук В. О., Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.
 10. Осипенко С. І., Іванов А. В. «Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту». Навчальний посібник. – К., 2008. – 286с.
 11. Скобло Ю. С., Соколовська Т. Б., Мазоренко Д. І., Тіщенко Л. М., Троянов М. М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІI-IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор, 2003. – 424с.
 12. Черняков О. Г., Кочін І. В., Сидоренко П. І., Букін В. Є, Костенецький М. І. Медицина катастроф. Навч. посібник. К. : «Здоров’я». 2001, – 348 с.
 13. Яким Р. С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. – 304 с.
 14. Яремко З. М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.. Ів. Франка, 2005. – 301 с.
 
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:
 
 1. Бегун В. В., Бегун С. В., Широков С. В. Казачков И. В., Литвинов В. В., Письменный Е. Н. Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие. – К. НТУУ КПИ, 2009, -363с.
 2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э. А. Арустамова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Изд. дом «Дашков и К», 2000. – 678 с.
 3. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О. С. Баб’як, О. М. Сітенко, І. В. Ківва та ін. – Х. : Ранок, 2000. – 304 с.
 4. Заплатинський В. М. Полімовний тлумачний словник з безпеки. Підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 120 с. ISBN 978-911-01-0002-1
 5. Заплатинський В., Матис Й. Безопасность в эру глобализации. Монография. – ЦУЛ, 2010. – 142.
 6. Іванова І. В., Заплатинський В. М., Гвоздій С. П. «Безпека життєдіяльності» навчально-контролюючі тести. – Київ: «Саміт-книга», 2005. – 148 с.
 7. Импульсная техника пожаротушения и многоплановой защиты. Изд. 3-е, с изм. и доп. / Сост. В. Д. Захматов, А. С. Кожемякин. – Черкассы: ЧГТУ, 2002. – 31 с.
 8. Кулалаєва Н. В., Михайлюк В. О., Халмурадов Б. Д., Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання. Навчальний посібник. Київ, 2011. – 189 с.
 9. Кулешов Н. І., Уваров Ю. В., Олейник Є. Л., Пустомельник В. П., Єгурнов Ф. І. Пожежна безпека будівель та споруд. – Харків, 2004. – 271 с.
 10. Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. Миколаїв. – ТОВ “Компанія ВІД”. – 2001. – 230 с.
 11. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998. – 544с.
 12. Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г. О. Бачинський, Н. В. Бернада, В. Д. Бондаренко та ін. ; За ред. Г. О. Бачинського. – К. : Вища шк., 1995. – 238 с.
 13. Павленко А. Р. Компьютер и здоровье. Решение проблемы. 3-е изд., перераб. и доп. – К. : «Основа», 1998. – 152 с.
 14. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми: Університет. книга, 1999. – 301 с.
 15. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України 19. 10. 2004 року № 126
 16. Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування. Підручник для студентів. – К. : «Здоров’я», 2000. – 335 с.
 17. Халмурадов Б. Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с.
 18. Ярошевська В. М., Ярошевський М. М., Москальов І. В. Безпека життєдіяльності. – К. : НМЦ, 1997. – 292 с.
 
Internet-джерела:
 
 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http: //www. president. gov. ua/.
 2. Верховна Рада України http: //www. rada. kiev. ua.
 3. Кабінет Міністрів України http: //www. kmu. gov. ua/.
 4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http: //www. mon. gov. ua, www. osvita. com.
 5. Міністерство екології та природних ресурсів України  http: //www. menr. gov. ua/.
 6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http: //www. mns. gov. ua/.
 7. Рада національної безпеки і оборони України http: //www. rainbow. gov. ua/.
 8. Постійне представництво України при ООН http: //www. uamission. org/.
 9. Північноатлантичний альянс (НАТО)  http: //www. nato. int/.
 10. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http: //www. 100top. ru/news/ (російською мовою).
 11. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http: //www. scgis. ru/russian/.
 12. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http: //chronicl. chat. ru/.
 13. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http: //vulcan. wr. usgs. gov/ (англійською мовою).
 14. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http: //www. erriu. ukrtel. net/index. htm.
 15. http: //www. dnop. kiev. ua – Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).
 16. http: //www. social. org. ua – Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
 17. http: //www. iacis. ru – Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).
 18. http: //base. safework. ru/iloenc – Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.
 19. http: //base. safework. ru/safework – Библиотека безопасного труда МОТ.
 20. http: //www. nau. ua – Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ) «.
 21. http: //www. budinfo. com. ua – Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».
 
 
Фото Капча