Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Безпека життєдіяльності Навчально-методичний посібник

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
119
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Безпека життєдіяльності

Навчально-методичний посібник
 
ББК 68. 9
Чернета В. М., Вахромова Л. П.
Безпека життєдіяльності: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6. 030508 «Фінанси і кредит», 6. 030504 «Економіка підприємства», 6. 030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 88 с.
Посібник повинен допомогти студентам отримати необхідну систему знань з безпеки життєдіяльності та оволодіти вмінням застосовувати набуті знання у безпосередній практичній діяльності.
Навчально-методичний посібник містить методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до семінарських занять, до виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.
 
ЗМІСТ
Вступ
1. Програма навчальної дисципліни
2. Методичні рекомендації до самостійної роботи
3. Методичні рекомендації до семінарських занять
4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
5. Підсумковий контроль
6. Список рекомендованої літератури
 
ВСТУП
 
Людина та її здоров’я є найбільшою цінністю держави, яка докладає чимало зусиль для створення умов безпечної життєдіяльності всього населення України. Одним із головних напрямів забезпечення безпеки населення України є належна освіта з проблем безпеки.
Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною та відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки фахiвцiв за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Безпека життєдіяльності – наука, що вивчає вплив на людину зовнішніх та внутрішніх факторів у всіх сферах її життєдіяльності. Безпека життєдіяльності використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, зокрема: філософії, біології, фізики, хімії, психології, соціології, екології, економіки, менеджменту і тісно пов’язана з практичною діяльністю людини.
Метою вивчення дисципліни є набуття студентами компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Об'єктом вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» є людина у всіх аспектах її діяльності (фізичному, психологічному, духовному, суспільному).
Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.
В навчально-методичному посібнику представлені матеріали, які викладаються на лекційних заняттях та які відводяться на самостійне опрацювання та вивчення під час семінарських занять.
В навчально-методичному посібнику представлені методичні рекомендації до самостійної роботи, які повинні допомогти студентам у формуванні вмінь самостійно працювати над рекомендованим матеріалом, орієнтуванні їх на засвоєння, закріплення головного, суттєвого при вивченні тем дисциплни, розвитку самостійного мислення, навичок розумової праці.
Самостійна робота студента може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах з використанням можливостей мережі Інтернет, а також в домашніх умовах.
Мета семінарських занять – глибше вивчити тему, проаналізувати, розібратись в суті явищ, дати їм правильні оцінки.
Мета індивідуальної роботи: поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, розвиток їх творчих здібностей, актуалізація мотивів як навчально-пізнавальної, так і наукової та інноваційної діяльності.
В організації начального процесу з курсу «Безпека життєдіяльності» застосовується поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять та виконанні індивідуальної і модульної контрольної роботи. Він має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з тем навчальної дисципліни.
Формою підсумкового контролю знань з дисципліни є іспит.
1. Програма навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Загальнокультурні компетенції охоплюють:
  • культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності;
  • знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання;
  • вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;
  • здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.
Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:
виробничо-технологічна діяльність:
  • здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек;
  • вміння оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;
  • вміння обґрунтувати та забезпечити
Фото Капча