Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бізнес-планування розвитку акціонерного товариства

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Харківський державний економічний університет
 
УДК 65. (2) 658. 62
 
ГРИНЬОВ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 
Спеціальність 08. 06. 01 – Економіка підприємства і організація виробництва
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Харків-1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському державному економічному університеті, Міністерство освіти України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, профессор Хохлов Микола Пантелеймонович Харківський державний економічний університет, зав. кафедрою економіки, приватизації та права.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, профессор Горєлов Дмитро Олександрович Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень (м. Харків), головний науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Нєдов Пантелей Петрович Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет, зав. кафедрою економіки підприємства.
Провідна установа – Харківський державний університет, кафедра економіки та менеджменту.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Вихід з економічної кризи нерозривно пов‘язаний з адаптацією до роботи в нових умовах. Приватизація може принести позитивний ефект лише тоді, коли перетворення власності на підприємстві буде органічно сполучатися з підвищенням самостійності та відповідальності структурних виробничих підрозділів, зі створенням необхідних передумов для залучення робітників у процес управління власністю та виробництвом. 
Досвід роботи великих промислових підприємств свідчить про те, що найбільш доцільним з точки зору формування ефективного власника є перехід до колективної власності на засадах акціонерної форми господарювання. Саме вона дала помітне посилення трудової мотивації, підвищення зацікавленості працівників у кінцевих результатах діяльності акціонерного товариства. В процесі приватизації необхідно приймати такі методичні та практичні рішення, які забезпечили б збереження виробничого комплексу, науково-технічного і кадрового потенціалу, подальший розвиток і нарощування виробництва конкурентоспроможної на ринку продукції. Це зумовлює необхідність серйозних якісних змін у характері планування діяльності акціонерного товариства. Тільки завдяки стратегічній спрямованості розвитку акціонерного товариства можна добитися консолідації всіх виробничих процесів та забезпечити одержання синергетичного ефекту – отримання нового більш високого результату від сумісної дії чинників виробництва. 
Важливим елементом стратегічного планування, який у вирішальній мірі може передбачати реакцію акціонерного товариства на вимоги зовнішнього середовища та підтримувати його відповідну поведінку на ринку, є бізнес-планування. Питанням складання бізнес-планів присвячено дуже багато робіт зарубіжних та вітчизняних учених-економістів: Кіпермана К., Крилової Н., Ліпсіса І.В., Львовського Г.Д., Маркової В.Д., Муллей М., Пальчик О.І., Пітерса Г., Полякова А.Р., Роузена Х., Скирко Ю.І., Уотермена Р., Хруцького В. та ін. 
Разом з тим багато проблем, що пов‘язані з бізнес-плануванням, не тільки не досліджені, але й не поставлені. Так, у наукових дослідженнях ще недостатньо виразно визначені позиція щодо взаємодії плану і ринку, місце відносин планомірності в розвиненій ринковій системі. Відсутні роботи, які б комплексно розглядали проблему бізнес-планування розвитку акціонерних товариств у сучасних умовах. Не розроблені науково-практичні рекомендації щодо складання технологічної стратегії як складової певних розділів бізнес-плану, не досліджений вплив бізнес-плану на розвиток акціонерного товариства, бізнес-плани не враховують його інвестиційного потенціалу, не використовується функціонально-вартісний аналіз як ефективний напрям розвитку акціонерного товариства. 
Недостатньо обгрунтовані концептуальні положення розвитку акціонерних товариств у нових умовах господарювання. Як наслідок – стихійний розвиток акціонерного товариства, що дестабілізує ситуацію на ринку. Таким чином, актуальність, наукова недослідженість проблеми визначили вибір теми, мету і задачі дисертаційного дослідження, а також його теоретичну та методичну основу. 
Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з тематикою науково-дослідних робіт Харківського державного економічного університету за темами «Бізнес-планування розвитку акціонерних товариств» (№7/1997) та «Економічне обгрунтування використання дренажних вод» (№5/1998). 
Мета і задачі дослідження. Мета роботи – на підставі узагальнення теоретичних концепцій, пов'язаних з обгрунтуванням бізнес-планування розвитку акціонерної форми господарювання, дослідити процес розвитку акціонерних товариств та визначити напрями ефективного функціонування, а також розробити науково-прикладні рекомендації щодо їх реалізації. 
Досягнення мети дисертаційного дослідження здійснювалося послідовним вирішенням таких задач: 
з'ясування сутності та ролі планування у розвитку виробництва на сучасному етапі переходу до ринкової економіки; 
розкриття особливостей бізнес-планування у розвитку акціонерної форми господарювання; 
дослідження стану промислового виробництва, в тому числі акціонерних товариств (АТ) ; 
оцінка стратегічної орієнтації бізнес-планування; 
визначення можливостей оцінки інвестиційного потенціалу акціонерного товариства; 
з'ясування особливостей використання функціонально-вартісного аналізу (ФВА) з метою підвищення ефективності функціонування акціонерного товариства та обгрунтування методики функціонально-вартісного аналізу для вдосконалення системи управління АТ; 
встановлення можливості вдосконалення розподілу прибутку акціонерного товариства в умовах невизначеності. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обгрунтуванні бізнес-планування як довгострокового курсу виробничо-господарської діяльності акціонерних товариств в умовах ринкових відносин, а саме: 
на основі досліджень категорій, що відбивають еволюцію планомірності в ринковій економічній системі, обгрунтовано необхідність розвитку акціонерної форми господарювання на шляху посилення планових засад у виробничо-господарській діяльності в сучасному конкурентному середовищі; 
теоретично обгрунтовано стратегію розвитку акціонерних товариств як основу вироблення довгострокового курсу їх діяльності й адаптації системи бізнес-планування до наявних умов зовнішнього середовища; 
висвітлено нову роль технології та запропоновано підходи до вироблення технологічної стратегії акціонерних товариств на базі потреб ринку в конкретних видах продукції, технологічних можливостей з урахуванням інновацій і маркетингових досліджень; 
запропоновано стратегічну орієнтацію і розроблено алгоритм бізнес-планування розвитку акціонерного
Фото Капча