Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ціннісний вимір прав людини

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
63
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
ВСТУП                                                                                                                 
РОЗДІЛ 1 ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПРАВ ЛЮДИНИ                                                           
1.1. Поняття та види прав людини: загальнотеоретичний аналіз                                                                      
1.2. Загальносоціальна сутність прав людини                                                                                
1.3. Аксіологічна природа прав людини                
РОЗДІЛ 2 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ГРОМОДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ                   
2.1. Об’єднання громадян як основна форма прав і свобод  людини і громадянина                              
2.2. Основні особливості реалізації прав людини у громадянському суспільстві                                    
2.3. Способи захисту прав людини і громадянина в умовах громадянського суспільства
2.4. Правова активність на етапі формування громадянського
суспільства 
РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ                                                                                                     
ВИСНОВКИ                                                                                                           
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                                          
 
ВСТУП
 
Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку українського суспільства і держави може бути охарактеризований як трансформаційний, у якому наявні дві тенденції розвитку: прагнення створення громадянського суспільства та забезпечення максимальної реалізації прав і свобод людини й громадянина. У зв’язку з цим загострюється актуальність дослідження прав людини як фундаментальної цінності громадянського суспільства, особливостей реалізації останніх, правової активності носіїв прав. При цьому постає потреба у виділенні окремих аксіологічних властивостей, притаманних правам людини, які відбивали б пов’язаність останніх із духовними складовими суспільства, включення у систему цінностей, як на загальносоціальному, так і на індивідуальному рівні. 
Актуальність проблеми дослідження підсилюється тим, що в умовах методологічного плюралізму сучасної юриспруденції, залучення досвіду зарубіжних правознавців у сфері досліджень громадянського суспільства і прав людини, постає завдання переглянути основні питання щодо місця прав людини у правовій системі. Особливо це стосується реалізації та захисту прав, а також деяких аспектів у визначенні змісту прав людини в цілому, оскільки радянською наукою розглядалися і виносилися на передній план соціально-економічні права, декларувалося їх здійснення при відсутності реальної можливості використання, обмеження втручання держави у простір, окреслюваний правами людини. 
Слід зазначити, що інтеграція України у світове співтовариство, а також урахування вимог міжнародно-правових актів, породжують також низку питань, пов’язаних з тематикою кваліфікаційного дослідження. Зокрема, це стосується обрання відповідної концепції прав людини, її обґрунтування у національно-культурному контексті, а також відповідності інтерпретації та здійснення конкретних прав певним міжнародним стандартам з прав людини.
З огляду на вищеозначене, можна констатувати, що на цей час існує потреба концептуального, заснованого на сучасній методології дослідження прав людини як фундаментальної цінності громадянського суспільства, що сприятиме вирішенню низки проблем теорії держави і права, формуванню виваженої правової політики у цій сфері, а також підвищенню якості та ефективності правотворчої і правозастосовної діяльності.
Мета й завдання дослідження. З урахуванням сучасного стану наукової розробки проблеми мета дослідження полягає у комплексному теоретичному аналізі прав людини як фундаментальної цінності громадянського суспільства, встановленні особливостей реалізації прав у громадянському суспільстві та визначенні на цій основі напрямків запровадження прав людини в умовах його формування. 
Відповідно до поставленої мети, у кваліфікаційній роботі передбачається вирішення низки завдань, таких як:
  • встановити основні особливості ціннісного виміру прав людини, з’ясувати головні властивості прав людини як фундаментальної та
Фото Капча