Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дія насичених N-ацилетаноламінів на ліпіди тканин печінки та серця щурів за умов ішемічного ушкодження

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Національна академія наук України
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна
 
ГОРІДЬКО Тетяна Миколаївна
 
УДК 577. 115 +577. 115. 3: 612. 17+612. 35
 
ДІЯ НАСИЧЕНИХ N-АЦИЛЕТАНОЛАМІНІВ НА ЛІПІДИ ТКАНИН ПЕЧІНКИ ТА СЕРЦЯ ЩУРІВ ЗА УМОВ ІШЕМІЧНОГО УШКОДЖЕННЯ
 
03. 00. 04 – біохімія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України.
Науковий керівник – доктор біологічних наук, член-кор. НАН та АМН України ГУЛА Надія Максимівна, зав. відділу Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, проф. МАТИШЕВСЬКА Ольга Павлівна, проф. кафедри біохімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка; доктор медичних наук, проф. МХІТАРЯН Лаура Сократівна, керівник відділу біохімії Інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України.
Провідна установа – Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, кафедра біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії, м. Київ.
Захист відбудеться “ 1 ” липня 2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 240. 01 в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України за адресою: 01601, Київ-30, вул. Леонтовича, 9.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України за адресою 01601, Київ-30, вул. Леонтовича, 9.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми. N-ацилетаноламіни (NAE) належать до нового класу біорегуляторів з широким спектром біологічної та фармакологічної дії. З 50-х років відомо про їх антизапальну, антитоксичну та деякі інші фармакологічні властивості [Kuehl F. A. et al., 1957; Ganley O. H. et al, 1958; Ganley O. H., 1959]. Показано, що NAE здатні підвищувати щільність мембран [Ambrosini A. et al., 1993], інгібувати збільшення неспецифічної проникності внутрішніх мембран мітохондрій для іонів Са2+, що викликане Са2+- рилізінг агентами, гальмувати розвиток мембранного потенціалу [Epps D. E. et al., 1982]. Відомо про вплив деяких NAE на пероксидне окиснення ліпідів [Parinandi N. L. et al., 1988]. N ацилетаноламіни є мінорними ліпідними компонентами мембран клітин, які в значних кількостях накопичуються в умовах ішемії та за інших патологічних станів [Epps D. E. et al., 1979; Epps D. E. et al., 1980; Schmid P. C. et al, 1995; Hansen H. S. et al., 1999; Berdyshev E. V. et al., 2000]. Таке зростання кількості є фізіологічно важливим і, можливо, складає основу механізму захисту клітин від пошкоджень. Останнім часом з’явилася велика кількість робіт стосовно біологічної ролі поліненасичених NAE [Devane W. A., 1992; Makie K. et al., 1992; Fride E. et al., 1993; Cravatt B. F. et al., 1995; Безуглов В. В. и др., 1998; Watanabe K. et al., 1999; Di Marso V. et al., 2000; Sugiura T. et al., 2000; Berdyshev E. V. et al., 2001]. В той же час, саме насичені NАЕ (такі, як N-пальмітоїл- (NPE) та N-стеароїлетаноламін (NSE)) знайдені в значних кількостях в інфарктному серці, що, можливо, призводить до безпосереднього впливу цих сполук на фізико-хімічні властивості плазматичних мембран, спрямованого на збереження цілісності їх структури та функціональної активності.
Відомо, що ішемія лежить в основі розвитку цілого ряду патологічних станів і обумовлена недостатнім постачанням органу кровю. Ушкодження мембран є одним з важливих факторів поглиблення ішемічного ураження, а роль процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) у патогенезі ішемічного та реперфузійного ушкоджень органів сьогодні не викликає сумнівів. Це переконливо доведено даними про накопичення продуктів ПОЛ за ішемії та реперфузії ішемізованих органів, а також роботами про позитивний ефект антиоксидантів. Тому пошук та застосування препаратів, які запобігають необоротним структурним перебудовам мембран і можуть істотно підвищити резистентність органів та тканин до ішемії та реперфузії є актуальним. З огляду на відомі властивості NAE, а також те, що саме насичені N-ацилетаноламіни у великих кількостях накопичуються у разі ішемічного ушкодження, було доцільним дослідити дію екзогенних NАЕ на зміни складу та кількості ліпідів печінки та серця щурів за умов експериментального ішемічного пошкодження.
Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Робота проводилась в рамках наукової тематики відділу біохімії ліпідів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (тема 2. 10. 6 за проблемою 2. 28. 4 “Біохімія тварин і людини”, держ. рег. № 0194U013504 “Вивчення функціональної ролі та механізму дії природних біологічно активних ліпідів N ацилетаноламінів”, затвердженою Президією НАН України). Робота була підтримана грантами ДКНТ України 01. 03. 00/001-95 та ISSF № K15100.
Мета та завдання дослідження. Метою роботи було вивчення особливостей біологічної дії насичених N ацилетаноламінів на зміни ліпідного складу печінки та серця щурів в умовах ішемічного, гіпоксичного та реперфузійного пошкоджень органів. Відповідно до поставленої мети були визначені наступні задачі: 1) Дослідити вплив N-пальмітоїлетаноламіну на кількісний склад фосфоліпідів та жирних кислот серця щурів при експериментальній коронарній недостатності та порушенні ритму серцевої діяльності, викликаної введенням вазопресину; 2) Вивчити дію екзогенних NPE та NSE на процеси пероксидного окиснення ліпідів за умов гострої гіпоксії; 3) Вивчити вплив NPE на процеси пероксидного окиснення ліпідів,
Фото Капча