Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Діяльність підприємства ТК «Колібрі

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
на тему:
«Діяльність підприємства ТК «Колібрі» 
 
ЗМІСТ
 
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
1.1. Значення менеджменту на підприємствах в сучасних умовах господарювання 
1.2. Економічна характеристика туристичної компанії ТК «Колібрі» 
1.3. Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства ТК «Колібрі» 
1.4. Аналіз виявлених проблем на основі системи прийняття рішень 
2. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТК «КОЛІБРІ» 
2.1. Аналіз основних елементів стратегічного планування 
2.2. Аналіз комунікацій на підприємстві ТК «Колібрі» 
2.3. Аналіз соціальної відповідальності та етики менеджменту ТК «Колібрі» 
3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, МОТИВАЦІЯ ТА СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ ТК «КОЛІБРІ» 
3.1. Аналіз організаційної структури ТК «Колібрі» 
3.2. Аналіз стилю керівництва ТК «Колібрі» 
3.3. Аналіз існуючої системи мотивації персоналу в ТК «Колібрі» 
4. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ТК «КОЛІБРІ» 
4.1. Загальний аналіз фінансового балансу підприємства 
4.2. Аналіз ліквідності підприємства 
4.3. Аналіз ділової активності та фінансової стійкості та рентабельності підприємства ТК «Колібрі» 
ВИСНОВОК 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 
ВСТУП
 
В сучасних умовах ринкової економіки ефективний менеджмент набуває все більшого значення, адже уміле та якісне управління діяльністю підприємства – запорука постійного розвитку. Тому актуальність даного курсового проекту обумовлена ускладненням ведення бізнесу в сучасних умовах господарювання.
Об’єктом роботи є підприємство туристичної галузі ТК «Колібрі», предметом роботи є система менеджменту підприємства.
Метою курсового проекту є аналіз системи ефективності менеджменту ТК «Колібрі».
Згідно мети доцільно відокремити завдання, які постають перед роботою:
‒аналіз стратегічного планування діяльності ТК «Колібрі»;
‒аналіз системи мотивації, стилів керівництва, системи комунікацій, соціальної етики;
‒аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства.
В роботі використані наступні методи дослідження:
‒метод аналізу;
‒статистичні методи дослідження;
‒метод економічного моделювання;
‒фінансовий аналіз;
‒метод індукції і дедукції;
Джерелом інформації для економічного аналізу є планові й фактичні показники самого підприємства, результати спостережень, опитувань i обстежень, а також інші методи збирання первинної інформації, які були використані на протязі написання курсової роботи.
При освяченні теоретичних питань були використані різні навчальні посібники, статті періодичних видань, законодавчо-нормативні акти.
 
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
1.1. Значення менеджменту на підприємствах в сучасних умовах господарювання
 
Сьогодні на підприємствах України відбувається переоцінка більшості колишніх ціннісних орієнтацій, а нові цінності не змогли ще встановитися в суспільній й особистій свідомості. Зрозуміло, що такий підхід до управління не дає належних результатів. В той же час, із значним запізненням, вітчизняна управлінська наука почала поодинокі дослідження стану українського менеджменту та його організаційної культури, а також висування пропозицій щодо їх удосконалення [3, с. 12]..
Б. П. Будзан вважає, що сучасному українському менеджменту характерні таки негативні риси: латентність великої потреби в менеджерах; нехтування довгостроковим плануванням управління; невміння імпортувати нові технологічні прийоми; не досить високий професійний рівень керівників підприємств; брак корпоративної культури; конфлікти в українському менеджменті.
На думку Г. О. Коваленко, специфічні особливості економіки українського підприємства сьогодні наступні: низька зарплата робітників, громіздкий бухгалтерський облік, маса паперової звітності з різними доповненнями та змінами; недосконалість оподаткування підприємств; відсутність стимулів і пільг для українських товаровиробників.
Важко не погодитися з Г. В. Щокіним, який наводить наступні основні недоліки, що властиві організаційним структурам вітчизняних підприємств: слабка диференційованість, як відображення адміністративно-командних методів управління; непомірна централізація управління, небажання делегувати повноваження, переводити працівників апарату управління ближче до виробництва; надмірна чисельність й мала ефективність штабного апарату; відсутність уваги до аналізу ринку; незадовільний рівень стратегічного планування (відсутні відповідні підрозділи, керівні кадри вищої ланки не відчувають відповідальності за здійснення стратегічних функцій) ; недостатній зв’язок відділів збуту й технічного розвитку; відсутність чіткого розподілу функцій та повноважень між підрозділами організаційної структури [4, с. 12-14].
 
1.2. Економічна характеристика туристичної компанії ТК «Колібрі»
 
Підприємство ТК «Колібрі» – приватне підприємство, яке діє на підставі Законів України та спеціальних документів:
Закон України «Про господарські товариства»;
Закон України «Про власність» та інших нормативних актів України;
власного Статуту і Установчого договору, які визначають порядок створення, діяльності, організації, реорганізації і ліквідації товариства.
Підприємство було засновано у 2000 році у м. Полтава за адресою Україна 36000, Полтава – 060, вул. Леніна 14 /52.
Основною метою діяльності підприємства ТК «Колібрі» є одержання прибутку на підставі здійснення підприємницької діяльності, згідно зі статутом підприємства, та придбання певного сегменту на туристичному ринку України.
Основними напрямками діяльності туристичної компанії ТК «Колібрі» є:
‒здійснення туристичної діяльності як усередині України, так і за кордоном;
‒організація та забезпечення візової підтримки;
‒оформлення закордонних паспортів;
‒організація індивідуальних і групових турів;
‒організація транспортного обслуговування, у тому числі бронювання квитків на всі види транспорту;
‒забезпечення проживання туристів у будь-якій країні світу, у тому числі бронювання готельних номерів;
‒організація турів, пов'язаних з навчанням і професійною діяльністю.
Слід зауважити, що у зимовий і літній періоди туристична компанія ТК «Колібрі» здійснює максимальне число продажів
Фото Капча