Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження судового контролю за діяльністю публічної адміністрації

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи
Розділ 2. Місце судового контролю серед інших видів контрольної діяльності
Розділ 3. Адміністративне судочинство. Види адміністративних судів
Розділ 4. Юрисдикція адміністративних судів та підсудність адміністративних справ. Судові рішення
Висновки
Література
 
Вступ
 
Актуальність теми дослідження. В умовах правової держави діяльність органів виконавчої влади повинна носити підзаконний характер, тобто здійснюватися на основі й у виконання закону. Специфіка цієї діяльності породжує необхідність судового контролю за її законністю. Цей контроль здійснюється в певних формах, обумовлених особливостями характеру взаємовідносин двох самостійних гілок влади – виконавчої і судової.
Основні завдання, що стоять перед державою, є загальними для всіх гілок влади. Про це свідчать положення Конституції України, які наголошують, що визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина – обов'язок держави.
Особливості правового статусу громадянина, на відміну від правового статусу органу влади, вимагають від держави підвищеного захисту їх прав, свобод і законних інтересів. Держава зобов'язана швидко і справедливо реагувати на будь-яке порушення цих прав і свобод з боку органів державної або місцевої влади та їх посадових осіб. Таким чином, у Конституції України закладений механізм взаємодії двох гілок державної влади – виконавчої і судової.
Як відомо, основною функцією судових органів влади є здійснення правосуддя. В той же час суди здійснюють функцію судового контролю за діяльністю органів виконавчої влади щодо громадян й інших суб'єктів правовідносин, які виникають у сфері виконавчої та розпорядчої діяльності вказаних органів. Вирішуючи загальні завдання забезпечення законності діяльності державної влади в країні, органи судової влади взаємодіють з органами виконавчої влади, здійснюючи судовий контроль.
Проблематика судового контролю та нагляду як способу забезпечення прав і свобод людини і громадянина для юридичної науки є традиційною. Широко обговорювались питання про розширення судового контролю. Зокрема, М. С. Строгович висловився за право суду розглядати справи за скаргами громадян на дії державних органів і посадових осіб без всяких обмежень. В. І. Ремньов запропонував значно розширити можливості оскарження до суду дії органів державного управління. М. І. Бару і А. А. Пушкін висловились проти встановлення повного переліку випадків оскарження до суду дій органів управління.
Ставились питання про те, що є предметом оскарження (які конкретно дії посадових осіб можна оскаржити), і яка форма судового провадження може бути використана для розгляду скарг громадян.
За надання необмеженої можливості звернення до суду із скаргами на дії посадових осіб виступили В. М. Сіренко, Л. Я. Носко, В. В. Комаров.
Огляд наукової літератури дозволив зробити висновок, що теоретично, тема виникнення та дії судів адміністративної юстиції в науковій літературі розроблена досить широко.
Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.
Об'єктом дослідження курсової роботи є законодавство України в галузі регулювання діяльності органів судової влади України.
Предмет дослідження – судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації.
Метою курсової роботи є дослідження судового контролю за діяльністю публічної адміністрації.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
здійснити загальний огляд джерел за темою курсової роботи;
визначити місце судового контролю серед інших видів контрольної діяльності;
охарактеризувати адміністративне судочинство та види адміністративних судів;
дослідити юрисдикцію адміністративних судів та підсудність адміністративних справ, а також судові рішення.
Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання, спостереження.
Основою для написання роботи стало практичне вивчення конституційного законодавства України.
 
Розділ 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи
 
Кожна держава має власну історію розвитку та становлення наукових поглядів на інститут адміністративної юстиції. Це пов'язано, передусім, з особливостями національного законодавства, швидкістю або, навпаки, повільністю переходу тієї або іншої держави на шлях побудови демократії, запровадження елементів правової державності. Інакше кажучи, інститут адміністративної юстиції міг виникнути тільки там і тільки тоді, коли абсолютизм почав здавати свої позиції на користь демократії. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що розвиток наукових поглядів на інститут адміністративної юстиції має національні особливості, оскільки зазначені процеси у різних країнах проходили у різні часи та під впливом різних факторів.
У сучасній вітчизняній та зарубіжній адміністративно-правовій науці існує ціла низка різноманітних підходів до визначення змісту поняття «адміністративна юстиція». Велика юридична енциклопедія визначає адміністративну юстицію як систему спеціальних судових органів, головним завданням яких є контроль за законністю дій та рішень адміністрації (органів виконавчої влади) при розгляді позовів та скарг громадян або організацій у зв'язку із порушенням їх прав та законних інтересів [15, 19]. Юридичний словник за ред. Ю. Шемшученка трактує адміністративну юстицію як особливий порядок вирішення адміністративно-правових спорів судами та іншими уповноваженими на те державними органами [47, 47]. Розгляд існуючих наразі у сучасному адміністративному праві наукових доробок дає можливість виділити цілу низку визначень поняття «адміністративна юстиція», серед яких:
судовий контроль, що здійснює суд при вирішенні спорів у сфері публічно-правових відносин (Н. Саліщева, Н. Хаманьова, Н. Писаренко) ;
судовий механізм захисту прав людини (Р. Куйбіда, Ю. Педько) ;
Фото Капча