Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ефективність міжпородного схрещування симентальських корів з бугаями української м'ясної і лімузинської порід в умовах Прикарпаття

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ІМЕНІ С. З. ҐЖИЦЬКОГО
 
КОГУТ МАРІЯ ІВАНІВНА
 
УДК 636. 082. 43
 
Ефективність міжпородного схрещування симентальських корів з бугаями української м'ясної і лімузинської порід в умовах Прикарпаття
 
06. 02. 01 – розведення та селекція тварин
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
 
Львів – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті землеробства і тваринництва західного регіону УААН.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Мамчак Іван Васильович, Львівська державна академія ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького, завідувач кафедри скотарства і конярства.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Терек Василь Іванович, Львівська державна академія ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького, завідувач кафедри дрібного тваринництва кандидат сільськогосподарських наук, Лучин Ігор Станіславович, Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва УААН, завідувач лабораторії дрібного тваринництва.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. У галузі тваринництва важлива роль відводиться інтенсифікації виробництва високоякісної яловичини. Шляхами розв'язання цієї проблеми є інтенсивне вирощування, дорощування і відгодівля молодняку великої рогатої худоби, застосування міжпородного промислового схрещування, розвиток галузі спеціалізованого м'ясного скотарства [Д. Т. Вінничук, 1991; В. М. Кандиба, 1993; Й. З. Сірацький, 1993; А. М. Угнівенко, 1994; В. П. Буркат, 1995; М. В. Зубець, В. П. Буркат, 1996, Ю. Д. Рубан, 1996; Л. О. Тимченко, 1996; Г. Т. Шкурин, 1998].
На Прикарпатті яловичину одержують в основному за рахунок вирощування і відгодівлі понадремонтного молодняку молочних і комбінованих порід, зокрема симентальської прикарпатського внутріпородного типу. В останні роки тут для нарощування обсягів виробництва яловичини шляхом міжпородного схрещування використовують генофонд вітчизняних і зарубіжних м'ясних порід. Проте ефективність різних варіантів міжпородного схрещування місцевої симентальської худоби з бугаями нових м'ясних порід, у тому числі з українською м'ясною вивчено недостатньо. Так, у процесі вирощування і відгодівлі ще не встановлено закономірності росту і розвитку бичків симентальської породи та її помісей з українською м'ясною і лімузинською, мало даних досліджень оцінки їх м'ясної продуктивності, особливо за якістю і біологічною цінністю яловичини, обмежена інформація щодо ефективності використання кормів і адаптаційних особливостей помісей порівняно з чистопородними симентальськими тваринами. У зв'язку з цим комплексне дослідження господарсько-біологічних особливостей помісей різних генотипів, одержаних від схрещування симентальських корів з бугаями української м'ясної і лімузинської порід, в умовах Прикарпаття має наукове і практичне значення для збільшення обсягів виробництва яловичини та поліпшення її якості, що й визначає актуальність теми дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи входила у тематичний план науково-дослідних робіт лабораторії селекції великої рогатої худоби Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН “Удосконалити існуючі породи в західному регіоні, створити нові внутріпородні і заводські типи, лінії, родини та високопродуктивні стада тварин“ (НТП “Розведення і генетика тварин“), № державної реєстрації 0196U024409.
Мета і завдання дослідження. Метою проведених досліджень було вивчення господарсько-біологічних ознак бичків симентальської породи та її помісей, одержаних від схрещування з бугаями української м'ясної і лімузинської порід. У зв'язку з цим було поставлено такі завдання:
- вивчити ріст і розвиток симентальських чистопородних бичків і помісей, одержаних від схрещування з бугаями м'ясних порід;
- дослідити морфологічні й біохімічні показники крові піддослідних тварин та їх природну резистентність;
- вивчити м'ясну продуктивність бичків різних генотипів (передзабійна жива маса, маса туш, забійний вихід, морфологічний і сортовий склад туш, хімічний склад і біологічна повноцінність м'яса) ;
- визначити конверсію основних поживних речовин і енергії в бичків різних генотипів;
- встановити оплату корму та економічну ефективність вирощування та відгодівлі тварин.
Об'єкт досліджень. Об'єктом досліджень були бички симентальської породи та помісі, одержані від схрещування симентальських корів з бугаями української м'ясної і лімузинської порід.
Предмет досліджень. Вивчали ріст та розвиток, біохімічні, імунологічні показники та м'ясну продуктивність бичків різних генотипів.
Методи досліджень. Основний метод – експериментальний шляхом постановки науково-господарського досліду. При обробці результатів досліджень використовували зоотехнічні, біохімічні, імунологічні, фізико-хімічні, статистичні та економічні методи.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в умовах Прикарпаття проведено порівняльне вивчення продуктивних якостей бичків симентальської породи і її помісей з бугаями української м'ясної і лімузинської порід. Отримано нові дані про ріст і розвиток та м'ясну продуктивність бичків, одержаних від схрещування корів симентальської худоби з бугаями м'ясних порід. Проведено морфологічні та біохімічні дослідження крові піддослідних тварин різних генотипів у різні вікові періоди. Вивчено ефективність міжпородного схрещування корів симентальської породи з плідниками української м'ясної і лімузинської порід.
Практичне значення одержаних результатів. На підставі одержаних результатів досліджень встановлено доцільність використання бугаїв української м'ясної і лімузинської порід у міжпородному схрещуванні з коровами симентальської породи прикарпатського типу.
Встановлено, що при високому рівні годівлі помісні тварини проявили вищу м'ясну продуктивність, ніж їх ровесники симентальської породи. Це дає підставу рекомендувати проведення міжпородного промислового схрещування при інтенсивному вирощуванні й відгодівлі бичків на м'ясо, що сприятиме підвищенню живої маси молодняку, поліпшенню якості м'яса і шкіряної сировини. Одержані результати можуть бути використані в господарствах усіх форм власності й організації виробництва.
Особистий внесок здобувача. Дисертантом організовано та особисто проведено науково-господарський дослід під
Фото Капча