Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Географічний факультет
 
Мельник Віра Йосипівна
 
УДК 556. 531. 504 (477. 81)
 
Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області
 
11. 00. 07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук
 
Рівне – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі екології Рівненського державного технічного університету.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Клименко Микола Олександрович Рівненський державний технічний університет завідувач кафедри екології.
Офіційні опоненти: доктор географічних наук Закревський Дмитро Васильович Київський національний університет імені Тараса Шевченка старший науковий співробітник кандидат географічних наук Осадча Наталія Миколаївна Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут Мінекоресурсів України старший науковий співробітник відділу гідрохімії.
Провідна установа: Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти і науки України.
Захист відбудеться «31» травня 2002 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26. 001. 22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ-22, вул. Васильківська, 90, географічний факультет.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність роботи. Річки Півночі України впродовж 60-80 років зазнали значних змін. В басейнах їх знизилась стійкість природних ландшафтів, має місце повсемісне погіршення якості поверхневих вод. Значна частина річок втратила природну самоочисну здатність, якість води трансформована з І в ІІІ клас.
Сучасна нормативна база не спроможна зупинити ці процеси, так як вона не забезпечує вирішення питань охорони і раціонального використання водних ресурсів.
Штрафні санкції до підприємств-забруднювачів не дають очікуваних наслідків покращення якості води в річках, а носять лише попереджувальний характер. Продовжуються скиди недостатньо очищених та неочищених стічних вод і забруднюючих речовин у водні об'єкти.
Оцінити якісно та кількісно стан ландшафтів, що знаходиться під впливом людської діяльності, є досить складним завданням, оскільки він визначається багатьма факторами. Особливо труднощі виникають при комплексних оцінках якості вод в умовах багатоцільового використання водного об’єкта. Питання комплексної оцінки якості води вивчалось багатьма вченими не тільки в Україні (Романенко В. Д., Жукинський В. С., Оксіюк О. П., Верниченко Г. А., Яцик А. В., Чернявська А. П., Васенко О. Г., Гриб Й. В., Пелешенко В. І., Закревський Д. В., Хільчевський В. К., Осадчий В. І., Осадча Н. М.), а й за кордоном (Харкінс, Браун, Гарсіа, Труітт).
При аналізі даних моніторингових спостережень про забруднення поверхневих вод виникає необхідність стислого їх подання у вигляді комплексних інтегральних оцінок, які зводять всю множину даних до невеликого числа показників. Про масштаби труднощів рішення цього питання свідчить той факт, що на початок XXІ століття в Україні немає ні одного юридичного документа, який законодавчо затверджує той, чи інший спосіб оцінки якості води і рекомендує до загального використання в роботі.
Крім того, сучасна нормативна база оцінки якості поверхневих вод недостатньо інтегрується з нормативною базою передових Європейських країн, а в Україні впродовж останніх років у відповідності до постанов уряду здійснюється гармонізація національних природоохоронних нормативних документів з відповідними нормативними документами високорозвинених країн Європи і світу.
Стаття 37 «Водного кодексу України» передбачає розробку і впровадження нового природоохоронного регламенту – екологічного нормативу якості поверхневих вод, що є одним із шляхів вдосконалення нормативного забезпечення водокористування та охорони вод.
У зв'язку з цим виникла необхідність в обгрунтуванні і розробці нової нормативної бази і, насамперед, екологічних нормативів якості вод річок Полісся, територія яких зазнала значного радіактивного забруднення, погіршила не тільки екологічний стан регіону, а й значно впливає на
якість води в річках басейну Прип’яті.
Мета та завдання досліджень. Основною метою роботи є виконання екологічної оцінки та встановлення екологічних нормативів якості поверхневих вод річок Рівненської області. Сформульована мета реалізується в дисертації шляхом вирішення таких завдань:
- проведення наукового пошуку для визначення приорітетної методики екологічної оцінки якості поверхневих вод;
- проведення моніторингових досліджень гідрохімічного стану річок області;
- збору, систематизації та обробки наявної вихідної гідрохімічної інформації щодо якості води в річках в межах Рівненської області;
- виконання екологічної оцінки якості води річок Прип’ять, Стир, Іква, Горинь, Случ, Замчисько, Устя, Льва та Ствига в сучасний та ретроспективний періоди по 22 показниках в кожному контрольному пункті спостереження;
- дослідження природних та антропогенних факторів, що визначають забруднення води річок області;
- обгрунтування та встановлення значень екологічних нормативів якості води для річок області;
- обгрунтування комплексу компенсаційних заходів, спрямованих на покращення екологічного стану басейнів річок в межах області.
Об'єктом дослідження є поверхневі води річок Прип'ять, Стир, Іква, Горинь, Случ, Замчисько, Устя, Льва, Ствига у межах Рівненської області.
Предметом дослідження є екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області.
Методи досліджень. При виконанні роботи використовували теоретичні, а також польові, лабораторні, аналітичні методи досліджень, які передбачені СЕМ «Полісся».
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше на основі аналітичних досліджень автора та фондових матеріалів проведена екологічна оцінка якості поверхневих вод річок Прип’ять, Стир, Іква, Горинь, Случ, Замчисько, Устя, Льва та
Фото Капча