Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Еколого-економічний аналіз розвитку меблевої промисловості Німеччини, Польщі та України у контексті вимог охорони навколишнього середовища

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Гартмут Гауффе
УДК 332. 142. 6: 504. 064. 2: 684
 
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МЕБЛЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НІМЕЧЧИНИ, ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 
Спеціальність 08. 08. 01 – Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Львів – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському державному лісотехнічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Туниця Юрій Юрійович, Український державний лісотехнічний університет, ректор
Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор Коваль Ярослав Васильович, Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України, завідувач відділу проблем використання і охорони лісових ресурсів – кандидат економічних наук, доцент Максимів Людмила Іванівна, Український державний лісотехнічний університет, доцент кафедри обліку і аудиту.
Провідна установа – Інститут регіональних досліджень НАН України, відділ соціально-економічних і правових проблем розвитку підприємництва, м. Львів.
Захист відбудеться «11» грудня 2002 р. о 1430 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35. 072. 01 в Українському державному лісотехнічному університеті за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського державного лісотехнічного університету за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 101.
Автореферат розісланий «11» листопада 2002 р.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми. В умовах модернізації української економіки та невідкладних потреб її адаптації до вимог світового ринку першочерговими стають завдання ефективного управління господарською і зовнішньоекономічною діяльністю окремих галузей та їх господарських суб'єктів.
Націленість України на вступ до Європейського Союзу поруч з розробкою національної екологічної доктрини вимагає формування екологічної політики галузей національної економіки, екологізації виробництва та управління з метою створення передумов і забезпечення їх функціонування на принципах сталості. Завдання економічного розвитку з урахуванням екологічних вимог є актуальними і для меблевої галузі України як однієї з галузей, яка суттєво залежить від використання природних ресурсів. Враховуючи те, що для виробництва меблів основною сировиною є і надалі залишатиметься деревина, особлива увага повинна бути приділена дотриманню оптимуму між використанням лісосировинного потенціалу та його збереженням.
Важливе значення при цьому має вивчення та запозичення досвіду економічно розвинених країн, зокрема тих, які об'єктивно можуть претендувати на роль найбільш потужних та ефективних виробників меблів як з економічної, так і екологічної точок зору. Тому доцільним є дослідження закономірностей і тенденцій розвитку економіки меблевої промисловості Німеччини як беззаперечного європейського лідера в організації меблевої промисловості та ефективності функціонування меблевих підприємств на товарному ринку у контексті вимог сталого розвитку.
Разом з тим, зрозуміло, що меблева галузь України в силу об'єктивних і суб'єктивних факторів, які впливають упродовж багатьох років, не може повною мірою скористатися досвідом Німеччини для його безпосереднього запровадження в Україні. Потрібно шукати свого роду «посередника» для передачі досвіду – країну, яка має близькі до українських вихідні позиції та умови (суспільно-економічний устрій, рівень розвитку економічних відносин та екологічну ситуацію), але вже досягла більш вагомих успіхів у запровадженні прогресивного європейського досвіду на національному рівні. Однією з таких країн – «посередників» є Польща.
Трансформований через Польщу досвід Німеччини посилює реальні можливості його запровадження в українську меблеву промисловість. Тому в дисертації зроблено першу спробу здійснити порівняльний еколого-економічний аналіз розвитку меблевої промисловості Німеччини, Польщі та України у контексті вимог охорони навколишнього середовища з метою виявлення шляхів його адаптації та запровадження в Україні. Саме цим у першу чергу зумовлена актуальність теми дисертаційного дослідження.
Формуванням фундаментальних теоретичних засад сталого розвитку природо-ресурсного потенціалу України у різні роки займалися і продовжують займатися такі провідні вчені як Балацький О. Ф., Борщевський П. П., Веклич О. О., Данилишин Б. М., Долішній М. І., Коваль Я. В., Кравців В. С., Мельник Л. Г., Мішенін Є. В., Синякевич І. М., Стадницький Ю. І., Трегобчук В. М., Туниця Ю. Ю., Харічков С. К. та інші. Питаннями економіки меблевої промисловості на теренах СНД у різні роки займалися і внесли вагомий вклад у її розвиток вчені-економісти Алтухова Є. К., Дурдинець П. П., Жабкова А. І., Іванов Л. Б., Оксанич Е. Я., Петров А. П., Пила В. І., Соловій Б. І. та інші. Серед німецьких вчених, роботи яких присвячені питанням екологізації виробництва та управління у лісовому секторі, – Г. Бекер, М. Бекер, В. Гопфенбек, Г. Брандль, Г. Остен, А. Рьодель, А. Фрювальд, М. Шарай-Рад, Г. Шпайдель, К. Яш та інші; серед польських – П. Блащак, С. Болковська, С. Земна, В. Ліс, М. Таберт, Я. Худобецький та інші. Разом з тим у ґрунтовних роботах вищеназваних авторів, публікаціях інших вчених не розглядаються проблеми розвитку меблевої промисловості в контексті екологічних вимог, без врахування яких сьогодні не може йти мова про сталий розвиток галузей.
Актуальність даної роботи зумовлена також недостатністю наукового опрацювання проблем розвитку української меблевої промисловості в умовах економічної нестабільності й екологічної кризи, що призводять до невизначеності у пошуку шляхів досягнення фінансової стабільності підприємств меблевої промисловості, гармонійного поєднання економічних інтересів
Фото Капча