Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічна стратегія розвитку туристичної галузі в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
 
1. 1 Стратегія – відноситься до області практичної діяльності і проявляеться тільки в практичній діяльності. Саме тому про стратегію говорять, як про мистецтво, в якому стратегія, як знання, є в ролі інструменту, а стратег в ролі творця. Приведемо основні визначення терміну «стратегія» в таблиці 1.1.1.
 
Таблиця 1.1.1
Основні визначення терміну «стратегія»
№ п/п Визначення терміну Автори
1 Стратегія – загальний, недеталізований план якої-небудь діялності, охоплюючий довгий період часу, спосіб досягнення цілі, який є невизначеною і головною для управлінця на даний момент, у подальшому коректуємою під зміненені умови існування управлінця-стратега. Є. Кассельсу
2 Стратегія – це модель поведінки, яка слідує організації для досягнення своїх довгострокових цілей. Е. Кассельсу
3 Стратегія – інтегрована модель дій, предназначених для досягнення цілей підприємства. І. Ансофф
4 Статегія – необхідний компонент будь-якої складної дії, будь-якої ситуації, в якій задіяні багато людей і різних організацій. Карлос Кастанеда
5 Стратегія – це інтелектуальний інструмент і перевага для конкретно взятої людни, не залежно від бласті її використання. Григорій Почепцов
6 Стратегія – поведінчеський шаблон проектування, який предназначений для визначення сімейства алгоритмів, інкапсуляції кожного з них і забезпечення їх взаємозамінності. Толковий словник Даля
7 Стратегія – це не більше ніж спосіб досягнення поставленої цілі. Сергій Гужов
8 Стратегія – програма, план, генеральний курс суб’єкта управління для досягнення ним стратегічних цілей у всіх сферах діяльності. Десятников І. В
9 Стратегія – це план управління фірмою, спрямований на закріплення її позицій на ринку, задоволення попиту споживачів і досягнення поставлених цілей. Мартинов А. В. 
10 Стратегія- спосіб реалізації теорії бізнесу в практичній діяльності. Нечаюк Л. І. 
11 Стратегія – позиція, спосіб життя, що не дає зупинитися на досягнутому, а орієнтує на постійний розвиток; інтегральна частина менеджменту, що дозволяє усвідомити майбутнє; процес мислення, інтелектуальні вправи, які потребують спеціальної під-готовки, навичок і процедур; відтворювана цінність, що дає змогу досягти найкращих результатів акти-візацією діяльності всього персоналу. М. Портер
12 Стратегія – це «визначення основних довгострокових цілей та задач під-приємства, прийняття курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для вико-нання поставлених цілей» А. Чандлера
13 Стратегія – це специфічний управлінський план дій, спрямованих на досягнення встановлених цілей. Вона визначає, як організація функціонува-тиме та розвиватиметься, а також яких підприємницьких, конкурентних і фу-нкціональних заходів і дій буде вжито для того, щоб організація досягла ба-жаного стану. А. Томпсон
14 Стратегія – це стрижень, навколо якого концентруються всі види виробничо-господарської діяльності. І. Ансоффа
 
Стратегія – як спосіб дії, становиться необхідною в ситуації, коли для прямого досягнення основної цілі недостатньо наявних ресурсів. Задачею стратегії є ефективне використання наявних ресурсів для досягнення основної цілі.
Змістом стратегії служе набір правил прийняття рішень, використаний для визначення основних направлень діяльності. В літературі існує два протилежних погляду а розуміння стратегії. У першому випадку, стратегія – це конкретний довгостроковий план досягнення деякої цілі, а виробка стратегії – це процес знаходження деякої цілі і складання довгострокового плану.
У другому випадку під стратегією розуміють довгострокове якісно визначене направлення розвитку підприємства, стосуюче сфери, засоби і форми її діяльності, системи внутрішньовиробничих відносин, а також позицій підприємства в зовнішньому середовищі. При такому розумінні, стратегію можна охарактеризувати як вибране направлення діяльності, функціонування в рамках якого повинно привести організацію до досягнення стоячих перед нею цілей.
В загальному випадку, на підприємстві може бути розроблено і реалізовано чотири основних типу стратегій:
Стратегія концентрованого росту – стратегія посилення позицій на ринку, стратегія розвитку ринку, стратегія розвитку продукту.
Стратегія інтегрованого росту – стратегія обратної вертикальної інтеграції, стратегія вперед ідучої вертикальної інтеграції.
Стратегія диверсифікаційого росту – стратегія центрірованої диверсифікації, стратегія горизонтальної диверсифікації.
Стратегія скорочення – стратегія ліквідації, стратегія «збору урожаю», стратегія скорочення, стратегія скорочення витрат.
Серед класифікаційних ознак найбільш суттєві наступні:
рівень прийняття рішень;
базова концепція досягнення конкурентних переваг;
стадія життєвого циклу галузі;
відносна сила галузевої позиції організації;
ступень «агресивності» поведінки організації в конкурентній боротьбі.
Класифікація стратегій підприємства згідно рівня прийняття рішень має наступний вид:
корпоративна;
ділова;
функціональна;
оперативна.
Задачами стратегії є вибір алгоритма, який слідує примінити, в залежності від типу видавшого запит клієнта або обробляючих даних.
Мотивами стратегії є:
програма повинна забезпечувати різні варіанти алгоритму або поведінки;
необхідно змінювати поведінку кожного екземпляра класу;
необхідно змінювати поведінку об'єкта на стадії виконання;
введення інтерфейса дозволить класам-клієнтам нічого не знати про класи, реалізуючих цей інтерфейс і інкапсуліруючих у себе конкретні алгоритми.
Основне призначення стратегії-створення комплексу конкурентних переваг, для досягнення бізнес-успіху в довгостроковій перспективі.
У сучасній літературі можна також виокремити дві основних концепції стратегії – філософську та організаційно-управлінську. Філософська концепція наголошує на загальному значенні стратегії для підприємства.  Стратегію можна розглядати як філософію, якою має керуватися органі-зація, що її має. З цієї точки зору стратегія це: позиція, спосіб життя, що не дає
Фото Капча