Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсервну продукцію

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тернопільська академія народного господарства
 
ГОЛЯШ Ірина Дмитрівна
 
УДК: 338. 439. 62
 
Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсервну продукцію
 
Спеціальність 08. 06. 04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Тернопіль – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, професор Федорович Роман Володимирович, Тернопільська академія народного господарства, директор Інституту економіки і управління, професор кафедри економічного аналізу.
Офіційні опоненти: – доктор економічних наук, професор Валуєв Борис Іванович, Одеський державний економічний університет, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту; – кандидат економічних наук, доцент Бачинський Василь Іванович, Львівська комерційна академія, завідувач кафедри бухгалтерського обліку.
Провідна установа – Львівський національний університет ім. Ів. Франка Міністерства освіти і науки України, кафедра обліку і аудиту, м. Львів.
Захист відбудеться 14. 03. 2002 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58. 082. 01 у Тернопільській академії народного господарства за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, ауд. 1300
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільської академії народного господарства за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми. Ринкова трансформація економіки України вимагає орієнтації виробництва на попит населення. Необхідність своєчасного встановлення обсягів випуску продукції відповідно до потреб споживачів є невідкладним завданням вітчизняних підприємств. Розв'язання даного завдання потребує використання економічного аналізу, який вивчає мікроструктуру попиту та закономірності його формування на макрорівні.
Застосування аналізу попиту має надзвичайно важливе значення для вітчизняної консервної промисловості, оскільки в умовах ринкових відносин потенційні можливості підприємств галузі використовуються не в повній мірі. Впровадження аналізу попиту сприятиме прийняттю обгрунтованих управлінських рішень, ефективному забезпеченню населення продуктами переробки овочів і фруктів, поліпшить фінансові результати діяльності підприємств.
Проблеми, пов'язані із застосуванням аналізу попиту в сучасних умовах, є одними з найактуальніших через відсутність необхідних теоретичних розробок, недосконале інформаційне забезпечення, непідготовленість фахівців, які могли б проводити необхідні ринкові дослідження.
Донедавна в Україні аналізу попиту не приділялася належна увага, а в країнах з розвинутою економікою є значні досягнення як в теоретичному, так і у практичному плані. Наукові праці таких відомих зарубіжних вчених, як Ф. Котлер, Г. Дж. Болт, П. Гейк, П. Джексон, Х. Зайдель, Р. Теммен та інших дають можливість перейняти цей багатий досвід і застосувати його у вітчизняній практиці.
Досвід аналізу попиту, що протягом тривалого часу накопичувався у країнах з розвинутою ринковою економікою, бачиться нам дуже цінним, але не завжди методичні наробки закордонних фахівців можна використати у вітчизняній практиці. У зв'язку з цим слід вказати на появу за останні роки наукових праць з даного питання, підготовлених вченими України та країн СНД. Це роботи таких українських авторів, як Г. В. Балабанов, А. О. Старостіна, Є. В. Мних, Є. А. Бечва, Є. В. Савельєв, Р. В. Федорович, а серед російських авторів – Н. Д. Ільєнкова, А. І. Ковальов, В. В. Войленко, Є. П. Пєшкова, В. В. Федосєєв та ін.
Вивчення та узагальнення досвіду економічно розвинутих країн і пропозицій вітчизняних науковців свідчать про необхідність подальшого дослідження проблеми аналізу попиту відповідно до особливостей економіки України і специфіки консервної галузі.
Таким чином, актуальність обраної автором теми дисертації зумовлена її значенням та недостатнім рівнем наукових розробок з даної проблеми, що і визначило напрямок дослідження, дало можливість сформувати структуру роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства за темою “Організація оперативного економічного аналізу діяльності підприємств в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0101U002352).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення методики та організації аналізу попиту і розробка практичних заходів для підвищення ефективності управління реалізацією продукції на плодоовоче-консервних підприємствах.
Для досягнення вказаної мети у роботі поставлені такі задачі:
розглянути особливості стану ринкової економіки України та проблеми її розвитку, виявити вплив цих процесів на формування споживчого попиту;
удосконалити методику оцінки місткості територіальних ринків;
визначити сегменти ринку плодоовочеконсервної продукції в Україні;
розробити багаточинникову економіко-математичну модель попиту;
використати логістичні моделі у поєднанні з методами експертних оцінок для побудови короткотермінового прогнозу попиту;
застосувати аналіз беззбитковості для прийняття оптимальних управлінських рішень на плодоовочеконсервних підприємствах;
адаптувати аналіз чинників ризику незатребуваності продукції до особливостей плодоовочеконсервного виробництва.
Об'єктом дослідження є господарська діяльність плодоовочеконсервних підприємств та їх об'єднань, що характеризується складністю виробничих процесів, ефективність яких вимагає проведення різнобічного економічного аналізу.
Предмет дослідження. Предметом дослідження є методика та організація аналізу попиту в умовах ринку.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення загальної економічної теорії, вітчизняні й закордонні дослідження учених-економістів з питань вивчення попиту на мікро- та макрорівнях, спеціальна економічна література, законодавчі та нормативні акти України, матеріали наукових конференцій, дані оперативного обліку, статистичної звітності, первинна
Фото Капча