Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічний механізм формування і функціонування ринку продукції птахівництва в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
 
ГУРЕНКО ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА
 
УДК 338. 43: 339. 13: 63. 4
 
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
 
Спеціальність 08. 07. 02 – Економіка сільського господарства і АПК
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті аграрної економіки Української академії аграрних наук.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України Шпичак Олександр Михайлович, академік-секретар відділення аграрної економіки і земельних відносин Української академії аграрних наук.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Бойко Віктор Іванович завідувач відділу Інституту аграрної економіки УААН кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Стукач Тетяна Миколаївна вчений секретар Української академії зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.
Провідна установа: Український державний агроекологічний університет Міністерства аграрної політики України, кафедра менеджменту організацій, м. Житомир.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Ринкова економіка потребує відповідного підходу до формування економічного механізму забезпечення розвитку галузі птахівництва. Це зумовлено зміною форм власності, реструктуризацією економіки, зміщенням центрів відповідальності за кінцеві результати діяльності. Потреба в розв'язанні такого завдання посилюється розбалансованістю ресурсного потенціалу, ціновим диспаритетом, нееквівалентним обміном між галузями ресурсного забезпечення та підприємствами по виробництву продукції птахівництва, зокрема яєць.
Порушення рівноваги між попитом з урахуванням медичних норм споживання продовольства та купівельною спроможністю населення також вказує на необхідність розробки результативного економічного механізму формування та забезпечення функціонування ринку продукції птахівництва. Потреба в новому концептуальному підході щодо удосконалення економічного механізму ринкової економіки підтверджується негативними тенденціями в розвитку галузі птахівництва.
Слід зазначити, що в нашій країні над розв'язанням цього завдання працюють науковці: Н. М. Башкирев, О. М. Бевза, В. І. Бойко, М. П. Вітковський, Ю. Я. Гапусенко, І. А. Іонов, Г. М. Колесникова, В. А. Лук'янов, О. О. Лук'яненко, Н. В. Сеперович, А. І. Свєжєнцов, Т. М. Стукач, А. В. Шомін, О. М. Шпичак та інші.
Разом із тим, результативний економічний механізм як система не сформований. Не відрегульовані механізми макро- і мікроекономічного плану. В теоретичному, методологічному і практичному аспектах не розроблена система раціонального поєднання механізмів державного аграрного протекціонізму з механізмами ринкового саморегулювання.
Відсутність ефективного науково обгрунтованого механізму формування і забезпечення функціонування ринку продукції птахівництва та нагальна потреба в розробці та впровадженні такого механізму підтверджують актуальність теми дисертаційного дослідження.
В дисертаційній роботі розглянуто економічний механізм формування і функціонування ринку продукції птахівництва в Україні, зокрема такого виду продукції як яйця.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних робіт Інституту аграрної економіки УААН “Наукові основи аграрної політики трансформування економічних відносин агропромислового виробництва в ринкові умови” і, зокрема, її теми “Розробити методологію ціноутворення та інфраструктури ринку продукції АПК в перехідний період до ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0196U016297). Матеріали дисертаційної роботи відображені в наукових працях, пропозиціях Міністерству аграрної політики України, науково-виробничому об'єднанню “Укрптахопром”, ВАТ “Птахофабрика “Київська”.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка економічного механізму формування і функціонування ринку продукції птахівництва (яєць) в умовах реструктуризації економіки та реформування продуктивного підкомплексу птахівництва. У відповідності з поставленою метою визначені та вирішені такі завдання:
- узагальнено теоретичні та методичні підходи щодо формування економічного механізму функціонування продовольчого ринку;
– оцінено кон'юнктуру ринку яєць, виявлено рівень насиченості продовольчого ринку та ступінь збалансованості попиту і пропозиції, тенденції, що намітилися в його розвитку;
– встановлено залежність між розвитком механізмів державного регулювання продовольчого ринку та результатами діяльності підкомплексу птахівництва;
- обгрунтовано складові економічного механізму забезпечення функціонування ринку яєць;
- обгрунтовано методику визначення економічної ефективності виробництва продукції птахівництва в особистих підсобних господарствах населення;
– розкрито методичні підходи до визначення нормативної собівартості і формування цін на продукцію птахівництва (яєць) ;
- здійснено прогноз розвитку ринку яєць на перспективу.
Предмет та об'єкт дослідження. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та практичних питань економічного механізму формування і функціонування ринку продукції птахівництва (яєць).
Об'єктом дослідження є дія економічного механізму регулювання ринку продукції птахівництва. Детальні дослідження макро- та мікроекономічного спрямування проводились на базі ринку яєць в цілому по Україні, та в розрізі регіонів, птахофабрик, особистих підсобних господарств населення.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертаційного дослідження є системний і комплексний підхід до вивчення економічних процесів, діалектичний метод пізнання, законодавчі акти, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економічного механізму та ринків продуктів і послуг. Для обгрунтування висновків і пропозицій використовувалися різні методи дослідження явищ і процесів, обробки даних: статистико-економічний, монографічний, анкетування, експертних оцінок, розрахунково-конструктивний та інші.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукову новизну дисертаційного дослідження визначають такі методологічні та практичні результати:
- узагальнено та доповнено теоретичні і методичні аспекти економічного механізму функціонування продовольчого ринку;
- систематизовано і доповнено методичні підходи до формування економічного механізму функціонування ринку продукції
Фото Капча