Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Енергетичнi характеристики поверхневих шарiв i фiзико-механiчнi властивостi твердих тiл

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 

зовнiшнiм навантаженням p електропровiдному тiлi з цилiндричною порожниною елiптичного перерiзу. Показано, що механiчне навантаження p поблизу вершини елiптичного отвору (B) в момент поширення трiщини незначно впливає на змiну поверхневої енергiї DWs полiкристалiчного твердого тiла. Аналогiчнi розрахунки для елiптичних щiлин у тонких плiвках (мiцнiсть яких у 10 разiв бiльша порiвняно з полiкристалiчним матерiалом) показали, що змiни DWs можуть бути вiдносно суттєвими (порядку 10%).

Дослiджено змiну поверхневої енергії при вдавлюваннi iндентора в електропровiдний зразок (пiвпростiр). Встановлено, що в областi пружних деформацiй робота деформування поверхневого шару за величиною на 7-8 порядкiв менша аналогiчної величини в об’ємнiй частинi тiла.
Розроблено методику розрахунку поверхневих та мiжфазних натягiв ss, sм, енергiй Ws, Wм, з допомогою яких вдосконалено вiдомi критерiї мiцностi (зокрема, Камдара-Вествуда, Полiлова, Конторової-Френкеля), приймаючи до уваги новi енергетичнi характеристики поверхневих шарiв тiл, які на відміну від поверхневої, міжфазної та ефективної поверхневої енергій є постійними для широкого діапазону зміни розмірів зразків і з їх допомогою можна достатньо ефективно прогнозувати граничні значення термодинаміч-них параметрів стану в межах цього діапазону. Проаналізовано критерiй мiцностi для радiацiйно опромiнених тiл (зразкiв металу).
У третьому роздiлi дослiджено вплив електричних розподiлiв i насичення домішкою на поверхневий ss та мiжфазний sм натяги i енергiї Ws, Wм твердих тіл у квазiстатичнiй постановцi, з врахуванням електричних зарядів частинок домiшок, нагріву, вiдпалу радiацiйних дефектiв, впливу радiацiйного випромiнювання на стан термопар та відхилення їх показiв.
Для мiжфазного натягу sм i границi мiцностi sс на стиск системи двох тонких контактуючих (приварених одна до iншої) мембран (їм вiдповiдають iндекси “+”, “-” i вiдповiдно границi мiцностi iзольованих мембран sс+, sс- у повiтрi), виготовлених iз сплавiв залiза, встановлено аналiтичне спiввiдношення (при зФо+ з < зФо- з) :
 
sc = (sc+ + sc-) • (F+/F-) /2, (F+/F- <1)  (29)
 
де F+, F- – модифіковані потенціали (МХПЕП) кожного матеріалу.
На основi числових розрахункiв встановлено, що характер формули (29) не змiнюється в процесi насичення мембран домiшкою (з врахуванням електричного заряду домiшок), а залежнiсть мiж руйнуючими напруженнями i вiдповiдними безрозмiрними концентрацiями домiшки сб+, сб- є лiнiйною
 
sc+ = sc+о• (1 – aw+ • сб+) ; sc- = sc-о• (1 – aw- • сб-). (30)
 
Тут aw+, aw- – постiйнi коефiцiєнти (характеристики матерiалу).
Дослiдивши (чисельно) поведiнку параметрiв sм i Wм у навантаженiй зусиллям p електропровiднiй площинi з отвором, заповненим розплавом, який мiстить дифундуючу в тверде тiло домiшку, встановлено, що дiя домiшки приводить до зменшення мiжфазного натягу sм (при p = 0) на 12% (числовi данi вiдповiдають системi “мiдь – розплав мiдi”).
Розроблено методику розрахунку мiжфазного натягу i роботи адгезiї контактуючих електропровiдних тiл з урахуванням викликаних радiацiйним опромiненням точкових дефектiв. Показано, що для деяких контактуючих матерiалiв iнтенсивний потiк радiацiйних частинок приводить до зменшення мiжфазного натягу i до збiльшення роботи адгезiї. Проведено аналiз спiввiдношення, яке зв’язує мiжфазний натяг з поверхневими натягами.
Аналогiчно як спiввiдношення (15) записано критерiй мiцностi опромiнених контактуючих тiл з урахуванням змiни мiжфазного натягу
 
Dsм = Kм•nм Ј Dsм* (Dsм* = sм – sм*), (31)
 
де Kм – постiйний коефiцiєнт;
nм – концентрацiя радіаційних точкових дефектiв.
Оскiльки максимальна концентрацiя домішки nм у мiжфазному шарi мiдi cкладає nм = 0, 1, то для системи контактуючих тiл “мiдь – срiбло”, отримаємо Dsм* = 0, 15 Н/м. Із (31) знаходимо оцiнку постiйної Kм (Kм =
= 1, 5 Н/м). Порiвнюючи Kм i Kb (15)  (Dss = Kbns1 Ј Dss*) для мiдi, опромi-неної максимальною дозою власних iонiв, виявлено, що Kb/Kм « 30. Оскільки контакт двох різнорідних електропровідних тіл супроводжується ослабленням силових зв’язків у перехідному шарі і переходом поверхневого натягу ss у міжфазний sм, різниця між якими складає 1-2 порядки (sм = [0, 01ss...
... 0, 1ss]), то відповідно відрізняються між собою і константи Kb, Kм.
Розроблено методику оцiнки впливу перерозподiлiв електричних зарядів у поверхневих шарах електропровiдних частинок аерозолiв та в електричних зондах на поверхневу енергiю, iз змiнами якої зв’язанi вiдхилення показiв пиломiрiв та вiдповiднi змiни вольтамперної характеристики електричних зондів для вимiрювання параметрiв плазми.
Дослiджено параметри термодинамiчного стану вольфраморенiєвих стержнiв (якi є чутливими елементами термопари WRe5-WRe20) у високотемпературному середовищi з урахуванням: а) дiї радiацiйного випромiнювання, що викликає у поверхневих шарах стержнiв появу точкових дефектiв; б) випаровування вольфраму, яке проходить бiльш iнтенсивно у поверхневих шарах стержня i приводить до неоднорiдного по радіусу напруженого стану. В даному випадку неоднорідні по радіусу чутливого елемента термопари зміни параметрів (Dai) у поверхневих шарах створюють умови для додаткового розсіяння носіїв струму. Розроблено методику визначення мiжфазних натягiв i енергiй в гарячому та холодному спаях термопари (WRe5-WRe20) з урахуванням вiдпалу точкових дефектiв.
У четвертому роздiлi дослiджено закономiрностi перерозподiлу зв’язаних електричних зарядiв у дiелектричних твердих тiлах i вiдповiднi змiни поверхневого натягу та поверхневої енергiї.
Співвідношення для поверхневої енергії Ws подамо аналогічно як для електропровідних тіл (7), а для визначення електричної складової W1 використаємо вираз густини енергії електричного поля у вигляді
 
w1 = (e•eo/2)  (¶Y/¶x)
Фото Капча