Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Енергетичнi характеристики поверхневих шарiв i фiзико-механiчнi властивостi твердих тiл

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 

стан або стан, який характеризується втратою мiцностi (руйнуванням).

Феноменологiчнi критерiї мiцностi для тiл у виглядi прямокутного паралелепiпеда розмiрами (hґbґl), при одновiсному розтягу яких паралельно l бiля границь текучостi sт i мiцностi sp спостерiгаємо розмiрний ефект, узагальнимо з врахуванням складових, пропорційних об’єму і площі поверхні,
 
sт = sтo + Aт/Vз + dм/h + da (1/b + 1/l), (16)
sp = Ap/Vз + (2E (kр + 2yp (1/b + 1/h + 1/l) +
+ gp/l + 2jp (1/b + 1/h) /l)) 0, 5 = Ap/Vз + (Mp) 0, 5. (17)
 
Тут dм, da – енергетичнi характеристики поверхневого шару;
Vз = hґbґl, Sз = hґb – об’єм i площа перерiзу зразка вiдповiдно;
Aт/Vз = Bт/Sз i Ap/Vз = Bp/Sз, якщо, наприклад, довжина дослiджуваних зразкiв є постiйною величиною (l = const) ;
Aт, Bт, Ap, Bp – константи матерiалу в певному дiапазонi змiни розмiрiв зразкiв (залежать вiд механiзмiв руйнування) ;
kр, gp, yp – параметри, якi характеризують втрату енергiї в процесi руй-нування осердя зразка (kр), при створеннi нової поверхнi (gp), а також прирозсiяннi енергiї в поверхневому шарi нової поверхнi (yp) вiдповiдно;
jp – фiзична величина, яка характеризує питому роботу руйнування, вiдне-сену до одиницi довжини периметра, що обмежує новостворену в процесi руйнування зразка поверхню.
З допомогою нових спiввiдношень (16), (17), в яких наведено енергети-чнi характеристики поверхнi dм, da, gp, yp, jp, можна достатньо точно кiлькiсно обгрунтувати результати вiдомих в лiтературi експериментiв оцiнки мiцностi твердих тiл з урахуванням розмiрного ефекту мiцностi.
Аналогiчний до (16), (17) вигляд мають вирази для границь текучостi i мiцностi, якщо зразки кругового перерiзу радіуса R (чи перерізу довіль-ної форми), а також у випадку iнших видiв деформування (стиску i згину). Позначення sp, st, sc – вiдповiдають границям мiцностi на одновiсний розтяг (iндекс “p”), згин (iндекс “t”), стиск (iндекс “c”). Зокрема
 
st = At/Vз + (Mt) 0, 5, sc = Ac/Vз + (Mc) 0, 5, (18)
де Mt = 2E (kt + 2yt (1/R + 1/l) + gt/l + 2jt (1/R) (1/l)) ;
Mc = 2E (kc + 2yc (1/R + 1/l) + gc/l + 2jc (1/R) (1/l)) ;
 
At, Ac – константи матерiалу в певному дiапазонi змiни розмiрiв зразкiв.
Тут параметри kt, gt, yt, jt, kс, gс, yс, jс характернi для згину i стис-ку зразкiв кругового перерiзу, радiус яких R. Слiд вiдзначити, що енерге-тичнi характеристики поверхневих шарiв yp, jp, kt, gt, yt, jt, kс, gс, yс, jс введено вперше в публiкацiях автора даної роботи.
Вплив поверхневих шарiв на ефективну поверхневу енергiю gef твер-дих тiл з трiщинами враховуємо з допомогою критерiю Грiффiтса-Орована для границі міцності sp на розтяг (плоский напружений стан)
 
sp = xg (2gef/ (plт)) 0, 5 (gef = Ws + gпл), (19)
 
де lт – характерний розмiр трiщини;
gпл – робота пластичних деформацiй при створеннi нової поверхнi у вер-шинi трiщини;
xg – фiзична величина, яка залежить вiд форми, розмiрiв тiла i типу зовнiш-нього навантаження (стиск, розтяг, згин).
Аналiзуючи експериментальнi данi розмiрного ефекту для тiл з трiщи-нами, враховуємо поправку на пластичнiсть ry у вершині тріщини за фор-мулою Iрвiна Г.
 
ry = (1/ (6p)) / (Kc/sт) 2. (20)
 
Тут Kc – граничне значення коефiцiєнта iнтенсивностi напружень.
Порiвнюючи, наприклад, (17) i (19)  (з врахуванням поправки (20)), можна оцiнити xg у різних випадках навантаження зразків з тріщинами.
Таким чином, у першому роздiлi сформульовано спiввiдношення нової термодинамiчної макроскопiчної моделi твердого тiла для електропровідних і діелектричних матеріалів, складовими елементами якої є:
а) співвідношення (7) - (10) ;
б) замкнута система диференційних рівнянь, які описують фізико-механічні процеси в контактуючих тілах, і в основі якої покладено балан-сові співвідношення типу (12), узагальнені умови спряження типу (13), (14), рівняння стану типу (4), (5), граничні умови типу (6) ;
в) нові критеріальні (обмежуючі) співвідношення (15) - (19).
Як показали подальші дослідження, з допомогою співвідношень нової моделі (а), (б), (в) можна розвинути теорію поверхневої енергiї, а також дослідити закономiрностi розмiрного ефекту мiцностi для зразкiв канонiч-ної форми (цилiндричний i призматичний стержень, шар, сферичнi та цилiндричнi посудини з внутрiшнiми порожнинами i т. д.), стани яких при зовнішніх навантаженнях близькi до границь текучостi та мiцностi.
У другому роздiлi подано результати дослiдження перерозподiлу електричних зарядiв i механiчних напружень поблизу сферичних, цилiндрич-них, елiптичних включень та отворiв в електропровiдних твердих тiлах, з урахуванням наведених зовнiшнiм потоком радiацiйних частинок i фотонiв точкових дефектiв. Розроблено методику визначення поверхневої енергiї та поверхневого натягу. Проведено аналiз критерiю мiцностi для опромiнених твердих тiл з урахуванням змiн поверхневого натягу. При цьому використовуються умови iдеального, а також неiдеального контакту на границi роздiлу середовищ.
Основнi припущення, якi прийнято при розв’язуваннi задач: перемi-щення частинок середовища i поверхнi малi; фiзична i геометрична лiнiйнiсть рiвнянь стану в тривимiрному пiдходi; нехтуємо впливом рухомостi середовища на параметри i характеристики пружного та електричного полiв; розглядаємо
Фото Капча