Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Енергетичнi характеристики поверхневих шарiв i фiзико-механiчнi властивостi твердих тiл

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Структура та об’єм роботи. Дисертацiйна робота складається iз вступу, п’яти роздiлiв, висновкiв, чотирьох додаткiв i списку лiтератури. Загальний обсяг роботи становить 360 сторiнок, в тому числi 285 сторiнок основного тексту, 38 рисункiв i 12 таблиць на 35 сторiнках, 15 сторiнок додаткiв. Бiблiографiя включає 235 джерел i викладена на 25 сторiнках.

 
ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ
 
У вступi обгрунтовано актуальнiсть та важливiсть проблеми, розв’язанню якої присвячена дисертацiя, сформульовано мету роботи, а також новi науковi результати, якi виносяться на захист, i їх наукове та практичне значення.
У першому роздiлi наведено огляд лiтератури за темою i обгрунтова-но вибiр напрямку дослiдження. Сформульовано аналiтичнi спiввiдношення нової термодинамiчної моделi поверхневого шару твердого тiла, зокрема узагальненi граничнi умови i узагальненi критерiальнi спiввiдношення, з врахуванням того, що в процесi деформування стан тiл наближається до границь текучостi i мiцностi. Розглянуто електропровiднi i дiелектричнi матерiали. Модель описує електричнi, тепловi, дифузiйнi i механiчнi проце-си, вплив розмiрного фактора на характеристики поверхнi i враховує при цьому особливостi електричних взаємодiй у поверхневих шарах, а також поверхневi енергiю Ws та натяг ss.
Розглянуто багатокомпонентне тверде тiло (шар), товщиною значно бiль-шою за ефективний розмiр поверхневої областi, в якiй зосереджено поверхне-вий чи мiжфазний натяг. Шар моделюємо однорiдним тривимiрним тiлом i поверхневим (або мiжфазним) прошарком, який замiнюємо двовимiрноюфiзичною поверхнею iз заданими поверхневими натягом та енергiєю.
В задачах розрахунку термодинамiчних параметрів користуємось лiнiйними граничними умовами на поверхнях шару. Вважаємо, що матерiал зразкiв є iзотропним i однорiдним у початковому рівноважному стані. Нехтуємо iнерцiйним членом у рiвняннi руху.
Розглядаючи контактуючi тiла типу “плiвка – пiдкладка”, припускаємо, що немає пустот на границi мiж шаром (плiвкою) i пiдкладкою. Вважаємо, що кожне тiло – однофазний твердий розчин (сумiш), складовими частина-ми якого є iони кристалiчної гратки, електрони провiдностi, а також точковi дефекти (вакансiї, мiжвузловi i замiщенi атоми). Контактуючi тiла можуть знаходитись в умовах дiї механiчного навантаження, нагрiву, дифузiйного насичення домiшкою, iнтенсивного радiацiйного випромiнювання.
Контактуючi тiла моделюємо суцiльними середовищами, приписуючи вiдповiдним значенням параметрiв кожної з частин системи iндекси “плюс” (+) i “мiнус” (-), а тонку перехiдну область мiж ними в одному випадку вважа-ємо тривимiрним тiлом, товщиною hп = 2H, у другому – замiнюємо суцiльною двовимiрною поверхнею Sг. Постулюємо локальну термодинамiчну рiвновагу в кожному малому елементi об’єму сусідніх фаз V+, V- i у кожному малому елементi фiзичної поверхнi Sг (параметрам поверхнi вiдповiдає iндекс “s”).
Введено відомі в моделях термодинаміки нерівноважних процесів параметри стану: тензори деформацiй Te i механiчних напружень Ts (для фiзичної поверхнi двовимiрний тензор поверхневого натягу Ts) ; темпе-ратуру T, питому ентропiю Ss, концентрацiю Ck i хiмiчний потенцiал Mk компоненти k (k = 3, 4,..., n-2; n – загальне число хiмiчних компонент, включаючи електрони провiдностi, вакансiї (iндекс k = 1), мiжвузловi атоми (iндекс k = 2) ; хiмiчнi потенцiали вакансiй M1 i мiжвузлових атомiв M2; концентрацiю (кiлькiсть) вакансiй N1 i мiжвузлових атомiв N2 у розрахунку на одиницю маси твердого розчину.
Для електропровiдних тiл введено густину електричних зарядiв w i модифiкований хiмiчний потенцiал електронiв провiдностi (скорочено МХПЕП)
 
Ф = (Mn-1 – Mn) / (zn-1 – zn). (1)
 
Тут Ф вiдрахований вiдносно хiмiчного потенцiалу iонiв кристалічної грат-ки Mn;
zn, zn-1 – електричнi заряди одиницi маси кожної компоненти;
iндекси n, n-1 вiдповiдають iонам основної речовини, якi створюють каркас (гратку) тiла, i електронам провiдностi.
Також запропоновано новi параметри фiзичної поверхнi в межахдвовимiрного пiдходу (для електропровідного тіла) :
а) модифiкований хiмiчний потенцiал поверхнi Фs (визначається аналогічно як МХПЕП Ф) ;
б) електричний заряд поверхневої фази Qs (заряд обкладки уявного конденсатора, створеного перерозподiленими у поверхневому шарi електричними зарядами)
 
Qs =; Z = (3/ (4kf)) (p/2 + (Ef/Ev – 1) arctg (Ev/Ef) 1/2 – (Ef/Ev) 1/2). (2)
 
Тут Z – ширина подвійного електричного шару на поверхні тіла (аналi-тичний вираз для Z отримано Sugiyama A.) ;
“x < 0” – декартова координата, яка вiдповiдає твердому тiлу V-;
“x > 0” – зовнiшнє середовище V+ (наприклад, вакуум, повiтря, рiдина, тверде тiло (діелектрик)) ;
Ev – робота виходу електрона з металу;
Ef – енергія Фермі;
kf – хвильовий вектор Фермі.
Слід відзначити, що якщо не враховувати зміщення подвійного електричного шару на Z у виразі для потенціалу Фo на границі тіла
 
Фo = wv (2 – exp (- CeZ)) / (2 (Ce) 2eo) = rw (2 – exp (- CeZ)) / (2 (Ce) 2eo), (3)
 
де wv, w – просторова і масова густини електричного заряду відповідно,
Ce – фізична характеристика матеріалу у рівнянні стану,
r – густина матеріалу,
eo = 8, 85Ч10-12 Ф/м – електрична постійна,
то у подальших розрахунках для системи контактуючих твердих тіл “мідь -срібло” отримаємо числове значення міжфазного натягу ss майже на порядок менше за експериментальне.
Основнi переваги параметра Qs порiвняно з аналогiчними iнтеграль-ними характеристиками поверхневого шару:
а) враховано змiщення подвiйного електричного шару на Z;
б) величина
Фото Капча