Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Енергетичнi характеристики поверхневих шарiв i фiзико-механiчнi властивостi твердих тiл

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Qs практично не залежить вiд товщини поверхневого шару hп = H (для міжфазного шару аналогічні параметри Qм і hм = 2H) ;

в) з допомогою параметра Qs можна врахувати розподiл електрично-го заряду у зовнiшньому середовищi за межами електропровiдного тiла, якщо зовнiшнє середовище – неелектропровiдне або “вакуум”.
Для дiелектричних тiл замiсть параметрiв w, Ф введено густинув’язаних електричних зарядiв wс i термодинамiчний потенцiал зв’язаних електричних зарядiв Zс. Розглянуто малi вiдхилення параметрiв стану кож-ної частини контактуючих тiл (для фаз V+, V-, Sг) вiд початкового рiвноважного стану. З допомогою рiвняння Гiббса для внутрiшньої енергiї U записано лiнiйнi рiвняння стану для фаз V+, V- i квадратичнi для фази Sг. Обгрунтування такого вибору базується на експериментальних даних.
Для оцінки параметра Qs, а також фiзичних характеристик матерiалу Ce, b у рiвняннях стану, записаних для об’ємних областей (в рамках тривимiрного пiдходу),
 
sij = E (ne/ (1 + n) – bj/3) dij/ (1 – 2n) + Eeij/ (1 + n), (4)
wv = rw = eoj (Ce) 2 + bEe/ (3 (1 + n)), (5)
 
використано числові значення поверхневих натягу ss і енергії Ws, які визначають експериментально або теоретично, і граничні умови
j = – Fо, sx = – (eо/2) (¶Y/¶x) 2 при x = 0. (6)
 
Тут sij, eij – компоненти тензорів напружень Ts і деформацій Te відповідно
(i, j = 1, 2, 3)  (s11 = sx; s22 = sy; e11 = ex; e22 = ey) ;
E, n – пружні сталі (модулі Юнга і Пуассона) ;
e – перший інваріант тензора деформацій (e = (e11 + e22 + e33) /3) ;
b, Ce – фізичні характеристики матеріалу в рівняннях стану;
j = F – F* – відхилення модифікованого потенціалу (МХПЕП) F від йо-го рівноважного значення F* в об’ємі тіла далеко від поверхні (F* = wv/ ((Ce) 2 eo)) ;
dij – символи Кронекера;
Y – скалярний потенціал напруженості електричного поля.
Iншi лiнiйнi та нелiнiйнi рiвняння стану для ентропiї, імпульсу, хiмiчних потенціалів домішок і т. д. аналогiчні до спiввiдношень (4), (5).
Введемо означення енергiї поверхневого шару Ws
 
Ws = W1 + x •W2, W1 = w1 dx, W2 = w2 dx, (7)
 
де W1, W2 – електрична і механічна складові поверхневої енергії відповідно; w1 = (eo/2) • (¶Y/¶x) 2 – густина енергії електричного поля;
w2 = sx (sx – 4nsy) / (2E) + (1 – n) (sy) 2/E – густина енергії пружних напруженьв’язаних електричних зарядiв wс i термодинамiчний потенцiал зв’язаних електричних зарядiв Zс. Розглянуто малi вiдхилення параметрiв стану кож-ної частини контактуючих тiл (для фаз V+, V-, Sг) вiд початкового рiв-новажного стану. З допомогою рiвняння Гiббса для внутрiшньої енергiї U записано лiнiйнi рiвняння стану для фаз V+, V- i квадратичнi для фази Sг. Обгрунтування такого вибору базується на експериментальних даних.
Для оцінки параметра Qs, а також фiзичних характеристик матерiалу Ce, b у рiвняннях стану, записаних для об’ємних областей (в рамках тривимiрного пiдходу),
 
sij = E (ne/ (1 + n) – bj/3) dij/ (1 – 2n) + Eeij/ (1 + n), (4)
wv = rw = eoj (Ce) 2 + bEe/ (3 (1 + n)), (5)
 
використано числові значення поверхневих натягу ss і енергії Ws, які визначають експериментально або теоретично, і граничні умови
 
j = – Fо, sx = – (eо/2) (¶Y/¶x) 2 при x = 0. (6)
 
Тут sij, eij – компоненти тензорів напружень Ts і деформацій Te відповідно
(i, j = 1, 2, 3)  (s11 = sx; s22 = sy; e11 = ex; e22 = ey) ;
E, n – пружні сталі (модулі Юнга і Пуассона) ;
e – перший інваріант тензора деформацій (e = (e11 + e22 + e33) /3) ;
b, Ce – фізичні характеристики матеріалу в рівняннях стану;
j = F – F* – відхилення модифікованого потенціалу (МХПЕП) F від йо-го рівноважного значення F* в об’ємі тіла далеко від поверхні (F* = wv/ ((Ce) 2 eo)) ;
dij – символи Кронекера;
Y – скалярний потенціал напруженості електричного поля.
Iншi лiнiйнi та нелiнiйнi рiвняння стану для ентропiї, імпульсу, хiмiчних потенціалів домішок і т. д. аналогiчні до спiввiдношень (4), (5).
Введемо означення енергiї поверхневого шару Ws
 
Ws = W1 + x •W2, W1 = w1 dx, W2 = w2 dx, (7)
 
де W1, W2 – електрична і механічна складові поверхневої енергії відповідно; w1 = (eo/2) • (¶Y/¶x) 2 – густина енергії електричного поля;
w2 = sx (sx – 4nsy) / (2E) + (1 – n) (sy) 2/E – густина енергії пружних напруженьу декартовій системі координат;
x – нова фізична характеристика матеріалу.
З використанням рівняння рівноваги С•Ts – rwСY = 0 напруження sx і sy у
Фото Капча