Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фіскальна політика в перехідній економіці України

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Львівський національний університет імені Івана Франка
 
Жовтанецький Олег Мстиславович
 
УДК 330. 101. 541 (477)
 
Фіскальна політика в перехідній економіці України
 
Спеціальність 08. 01. 01 – економічна теорія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Львів – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Грабинський Ігор Михайлович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Павлишенко Михайло Миколайович, Львівський державний аграрний університет, завідувач кафедри економічної теорії; кандидат економічних наук, доцент Кульчицький Ярослав Володимирович, Український державний лісотехнічний університет, доцент кафедри економічної теорії.
Провідна установа – Інститут економіки НАН України, відділ методології і теорії економічних досліджень, м. Київ.
Захист дисертації відбудеться «7» червня 2002 р. о 13. 30 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 35. 051. 01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка, м. Львів, пр. Свободи, 18, ауд. 115.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми. В умовах державної незалежності Україна переходить від командної до ринкової економіки. У процесі цього переходу відбуваються глибокі зміни в усіх сферах економічного життя, формуються нові механізми господарювання, змінюється характер втручання держави в економіку, яка проводить цілеспрямовану стабілізаційну політику для досягнення тих чи інших цілей. Одним із напрямів стабілізаційної політики є фіскальна, за допомогою якої можна змінювати структуру національної економіки, забезпечувати пріоритетний розвиток прогресивних галузей, впорядковувати державні фінанси, стимулювати інвестиційний процес, заощадження тощо. Проте застосування фіскальних знарядь в Україні є непослідовним і суперечливим, повільно розвиваються нові фіскальні інструменти, податкова система є складною і громіздкою, механізми фіскальної політики слабо ув’язуються із монетарним інструментарієм макроекономічного регулювання. Усе це актуалізує дослідження використання фіскальних інструментів для досягнення фінансової стабілізації та виконання інших макроекономічних завдань у перехідній економіці України. Додаткову актуальність цій проблемі надає те, що питання податкових ставок і видів податків, напрямів видатків з державного бюджету і державного боргу є предметом гострої полеміки серед основних політичних сил України.
Проблеми державного регулювання економіки за допомогою фіскальних знарядь не є новими для економічної науки. У вітчизняній та зарубіжній літературі їм присвячено чимало грунтовних праць, орієнтованих на вивчення як фіскальних інструментів, напрямів і глибини їх застосування та наслідків для окремих суспільних груп, так і для національної економіки в цілому. Вагомий внесок у теорію державного регулювання та його фіскальних інструментів зроблено А. Смітом, Дж. С. Мілем, Д. Рікардо, М. Туган-Барановським, Дж. Кларком, Дж. М. Кейнсом, Е. Гансеном, Р. Гародом, Дж. Гіксом, П. Семюелсоном та ін.
Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. економічна наука приділяє значну увагу механізмам фіскальної політики та її наслідкам у перехідних економіках. Серед вітчизняних дослідників цієї проблеми слід назвати Л. Безчастного, С. Будаговську, О. Василика, С. Дзюбика, М. Крупку, О. Кілієвича, І. Кучерявенка, І. Лукінова, А. Мельник, І. Михасюка, І. Радіонову, М. Павлишенка, С. Панчишина, А. Соколовську, О. Соскіна, В. Суслова, Ф. Суторміну С. Юргелевича та ін.
Аналізу використання фіскальних інструментів політики в умовах ринкової трансформації присвячені праці зарубіжних дослідників Дж. Аткенсона, А. Бризґаліна, Є. Ґайдара, Д. Джанґірова, М. Домбровскі, А. Зіденберґа, Я. Корнаї, Дж. Сакса, Д. Стіґліца, Л. Гофмана, П. Гейне та ін.
Впливи фіскальної політики на макроекономічне середовище в Україні проаналізовано у низці дисертаційних досліджень, зокрема в дисертаціях А. Стасишина, Т. Моряк, Ю. Тимошенко, В. Білоцерківець та ін.
У вітчизняній економічній літературі питання, пов’язані із фіскальною політикою та використання її знарядь для макроекономічного регулювання найчастіше, висвітлюються й полемізуються на сторінках вітчизняних та зарубіжних наукових видань. Водночас не всі аспекти цієї складної і багатогранної проблеми з’ясовані та отримали належне обґрунтування, зокрема в умовах перехідної економіки. Багато положень є суперечливими та дискусійними.
На сучасному етапі ринкової трансформації економіки України є потреба подальшого дослідження макроекономічних наслідків фіскальної політики. На перший план у цьому разі виходять проблеми використання фіскальних інструментів для недопущення прискореного зростання цін, впливу заходів фіскальної політики на різні сектори перехідної економіки, розроблення пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності застосування фіскальних інструментів. Макроекономічні наслідки фіскальної політики та проблеми використання фіскального інструментарію у вітчизняній науці досліджені, на наш погляд, ще недостатньо. Передовсім слабко досліджено вплив фіскальної політики на реальні економічні змінні у перехідній економіці, детально не проаналізовано місце фіскальних інструментів у макроекономічному регулюванні. Відчувається нестача узагальнення досвіду використання фіскальних інструментів для досягнення макроекономічної стабілізації у країнах з перехідною економікою. Залишаються також недостатньо вивченими деякі теоретичні аспекти цієї проблеми.
Усе це зумовило вибір теми дисертаційного дослідження, обґрунтування її мети, цілей, завдань, визначення об’єкта і предмету дослідження, логіку викладення матеріалу.
Мета і завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної роботи є аналіз теоретичних основ фіскальної політики і її впливу на розвиток економіки України в умовах
Фото Капча