Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування густоти безвисадкових насінників цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
 
Корнійчук Анатолій Васильович
 
УДК: 633. 63. 631. 531. 12
 
Формування густоти безвисадкових насінників цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму
 
06. 01. 05 – селекція і насінництво
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті цукрових буряків Української академії аграрних наук протягом 1994-1997 та 1997-1999 років.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Балан Василь Миколайович, завідувач лабораторії насінництва і насіннєзнавства Інституту цукрових буряків УААН.
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук Васильківський Станіслав Петрович, професор кафедри селекції і насінництваБілоцерківського державного аграрного університету МінАП України кандидат сільськогосподарських наук Гарбуз Анатолій Іванович, доцент кафедри рослинництва Кримського державного аграрного університету МінАП України.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
В останні роки значно збільшились посівні площі під безвисадковими насінниками цукрових буряків у південних зрошуваних районах України: Автономна Республіка Крим, південні райони Херсонської та південно-західні райони Одеської областей. Як показують спостереження, головною умовою успіху при вирощуванні насіння цукрових буряків безвисадковим способом є збереження рослин у зимовий період. Між тим, цей показник у окремих господарствах досить мінливий і коливається в широких межах: від 0 до 100%. Попередні дослідження показали, що збереженість безвисадкових насінників упродовж онтогенезу, а в кінцевому результаті врожайність і якість насіння залежать як від метеорологічних, так і агротехнічних факторів.
Актуальність теми. В даний час накопичений чималий досвід з технології вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим способом. Проте, до цього часу багато питань агротехніки вивчені ще недостатньо. Зокрема, мало вивчені питання формування оптимальної густоти безвисадкових насінників як в осінній, так і у весняно-літній вегетаційний періоди. Одержані ж дані з цього питання попередніми дослідниками досить суперечливі. Згідно рекомендацій з “Технології вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим способом” густота в осінній період повинна бути в межах 400-500 тис. /га (К. : Урожай, 1984). На думку ряду дослідників, вимерзають в основному одиничні рослини, незалежно від фази їх розвитку. Так за даними болгарських учених (К. Славов, 1984) більш всього таких рослин є при густоті їх стояння 5-10 шт. на 1 м рядка. Дослідження, проведені в Криму, показали, що вихідна густота повинна бути в межах 20-25 рослин на 1 м рядка (В. М. Балан, 1985).
У даний час практично відсутні експериментальні дані з вивчення різної густоти безвисадкових насінників після перезимівлі. Деякі дослідники (Б. Г. Сандалов, 1964; Ю. В. Жарков, 1981), рекомендуючи під ту чи іншу густоту перед збиранням насінників, виходять із різної норми висіву, або ж двох-трьох, схем проріджування навесні, що методично неправильно. Для того, щоб визначити оптимальну норму висіву чи схему проріджування необхідно встановити, яка оптимальна густота безвисадкових насінників повинна бути перед їх збиранням, насамперед, на 1 м рядка.
У зв’язку з цим, обґрунтування і розроблення прийомів формування оптимальної густоти безвисадкових насінників є цілком актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відповідності з завданнями науково-технічної програми (НТП) 051. 14 «Цукрові буряки” Інституту цукрових буряків УААН (номер державної реєстрації 01934U37921), зокрема завдання 02. 01 “Розробити ресурсозберігаючі технології виробництва насіння цукрових буряків, що забезпечують високий коефіцієнт його розмноження і посівні якості на світовому рівні”.
Мета і задачі досліджень. Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування та розроблення прийомів формування оптимальної густоти безвисадкових насінників у зрошуваних умовах Криму.
До задач досліджень входило:
встановити вплив різної вихідної густоти на ріст, розвиток рослин в осінній період, збереженість і продуктивність безвисадкових насінників;
довести можливість посіву на кінцеву густоту;
встановити вплив різної густоти після перезимівлі на ріст, розвиток і продуктивність безвисадкових насінників;
розробити прийоми формування густоти безвисадкових насінників після перезимівлі.
Об’єкт дослідження – густота безвисадкових насінників як фактор врожаю та якості насіння цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму.
Предмет дослідження – формування упродовж онтогенезу оптимальної густоти безвисадкових насінників цукрових буряків різних сортів і гібридів у зрошуваних умовах Криму.
Методи дослідження – польовий (для визначення показників росту і розвитку рослин, збереженості у зимовий період та врожайність насіння) ; лабораторний (визначення якості насіння). Достовірність одержаних даних та економічну ефективність визначали згідно рекомендованих методів.
Наукова новизна одержаних результатів. У зрошуваних умовах Криму:
теоретично обґрунтовано і розроблено прийоми формування оптимальної густоти безвисадкових насінників упродовж онтогенезу;
встановлені оптимальні межі вихідної (восени) густоти безвисадкових насінників: нижня 10-12, верхня 20-24 рослини на 1 м рядка;
визначено оптимальну густоту безвисадкових насінників після перезимівлі (навесні), яка становить 9-10 рослин на 1 м рядка, допустимі 5-6 (нижня), 13-15 (верхня) ;
вперше доведено можливість сівби на кінцеву (задану) густоту (перед збиранням) безвисадкових насінників, що регулюється нормою висіву насіння;
на основі результатів досліджень удосконалені процеси формування густоти безвисадкових насінників після перезимівлі (навесні).
Практичне значення одержання результатів. Технологія вирощування безвисадкових насінників з використанням сукупності результатів досліджень забезпечує збереженість рослин у зимовий період на рівні 80-95%, врожайність насіння 14-18ц/га, схожість – 80-85% при значному зниженні ресурсозатрат.
Фото Капча