Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Імунобіологічні аспекти післяродового гнійно-катарального ендометриту у корів

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
імені С. З. ҐЖИЦЬКОГО
 
ЖЕЛАВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 
УДК: 619: 618. 7 0. 85. 0. 37
 
Імунобіологічні аспекти післяродового гнійно-катарального ендометриту у корів
 
16. 00. 07  ветеринарне акушерство
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук
 
Львів ― 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Подільській державній аграрно-технічній академії Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: ― доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент УААН Яблонський Валентин Андрійович, Національний аграрний університет, професор кафедри акушерства, гінекології та біотехніки відтворення тварин.
Офіційні опоненти: ― доктор ветеринарних наук, професор Завірюха Володимир Іванович, Львівська державна академія ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького, професор кафедри хірургії; ― кандидат ветеринарних наук Каплінський Василь Васильович, Інститут біології тварин УААН, заступник директора з питань координації та апробації наукових розробок.
Провідна установа: ― Державний агроекологічний університет (м. Житомир) Міністерства аграрної політики України, кафедра акушерства, терапії і хірургії.
Захист відбудеться 21. 11. 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35. 826. 01 у Львівській державній академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького за адресою: 79010, м. Львів ― 10, вул. Пекарська, 50, аудиторія №1.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького за адресою: 79010, м. Львів ― 10, вул. Пекарська, 50.
Автореферат розісланий 11. 10. 2002 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Молочне скотарство є основою тваринництва і тому питання відтворення стада та підвищення його продуктивності є одним з найпріоритетніших у реформуванні агропромислового комплексу.
Здатність до відтворення є однією із фізіологічних функцій ссавців, що на різних етапах онтогенезу, починаючи з гаметогенезу, запліднення, внутрішньоутробного розвитку, родів, постнатального розвитку, статевого дозрівання і впродовж усього репродуктивного життя тварини знаходиться під постійним впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Порушення цього складного фізіологічного взаємозв’язку призводять до виникнення патологічних станів у репродуктивній системі та неплідності тварин.
Проблемам відтворення тварин присвячено чимало робіт вітчизняних та зарубіжних учених, проте неплідність самок ще й досі залишається актуальною проблемою у ветеринарній медицині.
Однією із найрозповсюдженіших форм неплідності в молочному скотарстві є симптоматична (Д. Д. Логвинов, 1975; Г. В. Звєрєва, С. П. Хомин, 1976, 2001; В. А. Яблонський, 1989, 2000; В. П. Гончаров, В. А. Карпов, 1991; В. М. Косенко 1995; В. Й. Любецький, 1997). За даними Г. В. Звєрєвої з співавторами (1988, 2000, 2001) септичні ускладнення післяродового періоду є досить поширеною причиною неплідності. Вони уражають від 10 до 72% усього молочного стада і найчастіше реєструються у формі гострого ендометриту.
Протягом останніх десятиріч було розроблено і впроваджено у виробництво низку методів лікування корів, хворих на післяродовий ендометрит, які в основному базуються на застосуванні різних антибактерійних засобів. Враховуючи складний патогенез запальних процесів і значні розлади як місцевого, так і загального обміну речовин, нейро-ендокринної регуляції, пригнічення системи імунного захисту організму, актуальним є їх глибше вивчення і розробка таких методів лікування, які б поряд із відновленням репродуктивної функції, забезпечували імунореабілітацію хворого організму.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема роботи тісно пов'язана з державною програмою наукових досліджень у галузі ветеринарної медицини: «Становлення та формування неспецифічного імунітету у великої рогатої худоби по періодах відтворної функції, його змін під впливом факторів середовища, в тому числі екологічних факторів» (Держреєстрація № 0197 UО 13621). Напрямки експериментальних досліджень дисертації були складовою частиною тематичного плану.
Подільської державної аграрно-технічної академії «Вдосконалення біотехнологічних методів прискореного розмноження тварин, стимуляції їх відтворної функції, оцінки та корекції імунного статусу та запровадження їх у виробництво» (Держреєстрація № 0196 UО 16335).
Мета і завдання досліджень. Метою дослідження було вивчення імунобіологічних аспектів розвитку та перебігу післяродового гнійно-катарального ендометриту у корів та його динаміки під впливом застосованого лікування.
Для досягнення і реалізації мети нами були поставлені до вирішення наступні завдання:
• вивчити показники неспецифічної резистентності, клітинного та гуморального імунітету у корів з фізіологічним перебігом післяродового періоду та при післяродовому гнійно-катаральному ендометриті;
• вивчити чутливість мікрофлори, виділеної з геніталій корів, хворих на післяродовий ендометрит (у господарствах регіону), до застосовуваних сучасних антибактерійних засобів;
• вивчити вплив окремих біологічно активних та антибактерійних препаратів на деякі показники імунного захисту корів у дослідах in vitro та in vivo;
• провести порівняльну оцінку окремих методів лікування корів, хворих на післяродовий ендометрит, на основі чого розробити ефективні методи комплексної терапії даної патології.
Об’єктом дослідження була імунобіологічна реактивність корів симентальської породи з фізіологічним і патологічним перебігом післяродового періоду, фізіологічний стан геніталій та репродуктивна функція корів-породіль.
Предметом дослідження було вдосконалення існуючих і розробка нових методів етіотропної та патогенетичної терапії корів, хворих на післяродовий гнійно-катаральний ендометрит.
Методи дослідження. У експериментальній частині дисертаційної роботи було використано клінічні, гематологічні, цитохімічні, імунологічні, мікробіологічні та біометричні методи дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вперше проведено комплексні дослідження
Фото Капча