Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
117
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення
дисципліни «Інформаційні технології в готельному
та ресторанному бізнесі»
 
ЗМІСТ
 
Вступ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна програма дисципліни «Інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі».
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Роль інформаційних технологій та систем в готельно-ресторанному бізнесі.
1. 1 Методичні поради до вивчення теми
1. 2 Термінологічний словник
1. 3 Методичні вказівки до виконання практичних завдань
Запитання для поточного контролю знань
Інформаційні джерела
Тема 2. Види сучасних інформаційних технологій та систем в організації готельно-ресторанного бізнесу.
2. 1 Методичні поради до вивчення теми
2. 2 Термінологічний словник
2. 3 Методичні вказівки до виконання практичних завдань
2. 4 Запитання для поточного контролю знань
2. 5 Інформаційні джерела
Тема 3. Системи автоматизації діяльності готелів
3. 1 Методичні поради до вивчення теми
3. 2 Термінологічний словник
3. 3 Методичні вказівки до виконання практичних завдань
3. 4 Запитання для поточного контролю знань
3. 5 Інформаційні джерела
Тема 4. Автоматизовані системи управління діяльністю ресторанів
4. 1 Методичні поради до вивчення теми
4. 2 Термінологічний словник
4. 3 Методичні вказівки до виконання практичних завдань
4. 4 Запитання для поточного контролю знань
4. 5 Інформаційні джерела
Тема 5. Застосування Інтернет-технологій у готельно-ресторанному господарстві.
5. 1 Методичні поради до вивчення теми
5. 2 Термінологічний словник
5. 3 Методичні вказівки до виконання практичних завдань
5. 4 Запитання для поточного контролю знань
5. 5 Інформаційні джерела
Тема 6. Інтегровані системи інформаційних технологій у готельно-ресторанному бізнесі
6. 1 Методичні поради до вивчення теми
6. 2 Термінологічний словник
6. 3 Методичні вказівки до виконання практичних завдань
6. 4 Запитання для поточного контролю знань
6. 5 Інформаційні джерела
ТЕМИ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ
7. Карта самостійної роботи студентів
8. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВ-НОЇ РОБОТИ
9. РЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Список використаних джерел
 
ВСТУП
 
Згідно з навчальним планом дисципліна «Інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі» вивчається студентами 3-го курсу у 5-му семестрі спеціальності 6. 140101 “Готельно-ресторанна справа”.
Успіхи провідних світових готельних та ресторанних комплексів в забезпеченні високої якості готельної та ресторанної послуги, швидкому оновленні, зниженні витрат і інтеграції зусиль персоналу пов'язані з тим. ще р них створені високоефективні системи управління. В наслідок цього стають актуальними питання організації готельно-ресторанного бізнесу з використанням сучасних інформаційних технологій та систем автоматизації діяльності галузі.
Для створення і реконструювання підприємств галузі потрібні фахівці, озброєні новітніми досягненнями науки, такі, що вміло управляють великими колективами працівників, приймають ефективні професійні рішення, планують діяльність і реалізовують ідеї по-новому, адекватно реагують на негативні тенденції та явища макрооточення.
Актуальність завдань щодо формування й впровадження новітніх інформаційних технологій та передових сучасних систем інформаційного обслуговування в таку важливу соціально-економічну сферу господарства як готельний та ресторанний бізнес зростає з поглибленням процесів входження України до високо розвиненого соціально-економічного, культурного й правового поля Європи й світу.
Дисципліна передбачає набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з питань використання інформаційних технологій та систем, Internet-технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації різних рівнів бізнес-процесів готелів та ресторанів. Для формування знань та умінь бакалавра рекомендується оптимальне співвідношення різних форм навчання. Під час вивчення дисципліни використовуються лекції, лабораторні заняття, на яких створюються умови для розв'язання типових виробничих ситуацій, передбачені самостійна робота студентів та індивідуальні консультації.
Мета вивчення дисципліни «Інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі» – формування у студентів системи знань про сучасні інформаційні технології та системи, що спрямовані на досягнення успіху та конкурентноспроможності вітчизняних готельних та ресторанних закладів.
Підвищення якості теоретичної та практичної підготовки бакалаврів з питань організації, плануваня та управління діяльності готелів та ресторанів в сучасних умовах на базі новітніх інформаційних технологій та систем.
Предметом дисципліни «Інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі» є методи і засоби застосування інформаційних технологій та систем, що сприяють організації готельно-ресторанного бізнесу на сучасному рівні.
Завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка бакалаврів з питань використання інформаційних технологій та систем, Internet-технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації різних рівнів бізнес-процесів готелів та ресторанів.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
поняття інформаційних технологій та систем, їхнє місце в організації готельного та ресторанного господарства, класифкацію та види інформаційних технологій та систем управління бізнес-процесами готелів та ресторанів, концепції впровадження автоматизованих систем у готельний та ресторанний бізнес, спектр функціональних можливостей комплексних автоматизованих систем управління готелем та рестораном, методи застосування Internet-технологій при організації готельно-ресторанного бізнесу;
вміти:
керувати роботою ресторану та готелю з використанням автоматизованих систем управління.
Під час вивчення конкретних тем дисципліни використовуються різноманітні форми контролю знань: поточний, рубіжний (атестація), залік.
Програма упорядкована відповідно до навчального плану та кваліфікаційної характеристики бакалавра і базується на вивчені таких дисциплін: «Інформатика», «Інтернет в бізнесі»,
Фото Капча