Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Комплексне застосування педагогiчних та медико-бiологiчних засобiв вiдновлення у пiдготовцiі квалiфiкованих бiгунiв на середнi дистанцii

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту
КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГIЧНИХ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНИХ ЗАСОБIВ ВIДНОВЛЕННЯ У ПIДГОТОВЦIІ КВАЛIФIКОВАНИХ БIГУНIВ НА СЕРЕДНI ДИСТАНЦII
24. 00. 01 – Олімпійський і професійний спорт
 
IЛЬЯШЕНКО Олександр Миколайович
УДК 796. 071. 5
 
Київ – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному університеті фізичного виховання та спорту України, Державний комітет України з фізичної культури та спорту.
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор МОНОГАРОВ Володимир Дмитрович, професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту
Офіційні опоненти: – доктор біологічних наук, професор ЛАПУТІН Анатолій Миколайович, завідувач кафедри кінезіології та метрології Національного університету фізичного виховання і спорту України; – доктор педагогічних наук, доцент САХНОВСЬКИЙ Костянтин Павлович, завідувач лабораторії програмування процесу підготовки спортсменів Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту.
Провідна установа: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту, Державний комітет України з фізичної культури і спорту, м. Дніпропетровськ.
Захист відбудеться « 1 « вересня 1999 року о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 50. 29. 01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (252150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (252150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. За умов сучасної системи спортивного тренування кваліфікованих спортсменів, коли високий результат може досягатися лише за допомогою ефективного тренування з використанням великих навантажень, а змагання супроводжуються величезною нервовою напругою, особливого значення набуває забезпечення повноцінного відновлення працездатності та використання різних методів його стимулювання.
Згідно даних В. М. Платонова [1978-1998], основним напрямком у вивченні проблеми відновлення у кваліфікованих спортсменів є вибіркове комплексне застосування у тренувальному процесі різних (педагогічних, медико-біологічних, психологічних) засобів відновлення, які здатні стимулювати працездатність спортсмена у тренувальній та змагальній діяльності, спрямовано впливати на протікання процесів відновлення. Дослідження у цьому напрямку були проведені на матеріалі таких спортивних дисциплін як плавання [В. М. Платонов та ін., 1977, О. В. Іщенко, 1979, В. І. Голець, 1987], фехтування [В. М. Волков, 1987], легка атлетика [Салах Ель Фарран, 1998].
Але наявних науково-методичних рекомендацій недостатньою для того, щоб говорити про наявність системи комплексного використання засобів відновлення у тренувальному процесі кваліфікованих бігунів на середні дистанції на етапі їх безпосередньої підготовки до змагань (ЕБП).
Зв язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відповідності зі Зведеним планом НДР Держкомспорту України з фізичної культури та спорту на 1996-2000 рр., за темою: «Засади управління тренувальними та змагальними навантаженнями у системі спортивної підготовки» (№ державної реєстрації – 01964010519).
Метою дисертаційної роботи є експериментальне обгрунтування застосування комплексу педагогічних та медико-біологічних засобів відновлення працездатності кваліфікованих легкоатлетів – бігунів на середні дистанції залежно від спрямованості великих тренувальних навантажень на етапі безпосередньої підготовки до змагань.
Задачі роботи:
1. Вивчити особливості розвитку відновлення після напруженої м язової діяльності різного характеру у кваліфікованих бігунів на середні дистанції.
2. Дослідити ефективність окремого застосування педагогічних та медико-біологічних засобів відновлення залежно від великих навантажень різної переважаючої спрямованості.
3. Розробити та обгрунтувати комплексне використання педагогічних та медико-біологічних засобів відновлення працездатності кваліфікованих бігунів на середні дистанції залежно від великих навантажень різної переважаючої спрямованості.
4. Розробити методичні рекомендації з комплексного застосування педагогічних та медико-біологічних засобів відновлення працездатності залежно від великих навантажень різної переважаючої спрямованості у бігунів на середні дистанції на етапі безпосередньої підготовки до змагань.
Наукова новизна.
1. Доповнені та розширені відомості про процеси відновлення бігунів на середні дистанції.
2. Визначена ефективність окремого та поєднаного застосування педагогічних та медико-біологічних засобів відновлення.
3. Експериментально обгрунтовані комплекси педагогічних впливів та медико-біологічних процедур з метою прискорення процесів відновлення після великих навантажень різної переважаючої спрямованості на етапі безпосередньої підготовки до змагань.
Практична значимість результатів роботи полягає у розробці педагогічних та медико-біологічних комплексів заходів відновлення з метою підвищення працездатності кваліфікованих бігунів на середні дистанції залежно від спрямованості великих тренувальних навантажень на етапі безпосередньої підготовки до змагань. Результати дослідження апробовані у практиці підготовки штатної об єднаної команди України з легкої атлетики, КДЮСШ Обласної Ради «Динамо», РВУФК, навчально-тренувальному процесі НУФВСУ, про що є відповідні акти впровадження результатів дослідження у практику.
Особистий внесок дисертанта є визначальним у плані організації та проведенні досліджень; в одній спільній публікації дисертанту належать фактичний матеріал та висновки.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи зроблені та обговорені на 2-му Міжнародному науковому конгресі “Сучасний Олімпійський спорт”, науково-практичних конференціях, на засіданні апробаційної ради кафедри медико-біологічних дисциплін.
Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 робіт, з яких одна у журналі, шість у збірниках наукових статей, дві – у збірниках тез міжнародних конференцій та одна – у матеріалах міжнародного конгресу.
Структура та обсяг роботи. Дисертація виконана на 171 сторінці та складається зі вступу, п яти розділів, висновків, практичних
Фото Капча