Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Лікування хворих на коловидне облисіння з урахуванням імунного статусу та стану шлунково-кишкового тракту

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
 
ЛИТИНСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
 
УДК: 616. 594. 15-08: 612. 017: 616. 33: 579. 835. 12
 
Лікування хворих на коловидне облисіння з урахуванням імунного статусу та стану шлунково-кишкового тракту
 
Шкірні та венеричні хвороби
  
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Київ -2002
 
Дисертація є рукописом.
Робота виконана в Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Коляденко Володимир Григорович, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра шкірних та венеричних хвороб з курсом проблем СНІДу, завідувач кафедри.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Глухенький Борис Тихонович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, кафедра шкірних та венеричних хвороб, професор кафедри; кандидат медичних наук Поліщук Микола Андрійович, медичний центр “Резонанс”, м. Київ, головний лікар центру.
 
Загальна характеристика дисертаційної роботи
 
Актуальність теми. За літературними даними останніх років рівень захворюваності на коловидне облисіння (КО) становить 3-5% від загалу всієї дерматологічної патології [Б. А. Задорожнuй, Б. П. Петров, 1996; В. П. Адаскевич, О. Д. Мяделец, И. В. Тихоновская, 2000] Здебільшого цим дерматозом страждають особи молодого віку [Л. А. Дерев’янко, 1991], але відомі випадки КО у немовлят [E. M. Finley et al., 1994] і у людей похилого віку [А. Рук, Р. Даубер, 1985]. За даними одних авторів [A. D. Zalka et al., 1994] рівень захворюваності серед чоловіків та жінок є приблизно однаковим, а за результатами досліджень інших [E. R. James Britton et al., 1999] на КО хворіють переважно жінки.
Етіологія та патогенез КО залишаються не до кінця вирішеною проблемою дерматології. В останні роки відмічається не тільки суттєве збільшення кількості хворих на КО, але і більш тяжкий перебіг захворювання. Патогенез КО остаточно не встановлено, деякі його ланки залишаються частково або практично цілком нез’ясованими. Ряд авторів [А. В. Караулов, 1990; Г. А. Соколова и соавт., 1998; D Dressel. et al., 1997; A. Gilhar et al., 1999] приділяють підвищену увагу ролі імунної системи в патогенезі КО. Разом з тим, ці роботи виконані на малій кількості клінічних спостережень, в них немає аналізу отриманих результатів в залежності від клінічної форми та стадії перебігу КО, а висновки досить часто носять суперечливий характер.
В останні роки з’явились повідомлення про важливе значення інфекції шлунково-кишкового тракту (ШКТ), зокрема хелікобактерної (Н. рylori), в патогенезі ряду хронічних дерматозів, таких як хронічна кропив’янка, розацеа, хронічний червоний вовчак [A. Rebora et al., 1995; Л. Є. Абрагамович, 1998; О. М. Гнатенко, 2000]. I хоча КО належить до хронічних дерматозів і досить часто перебігає на тлі патології шлунково-кишкового тракту, ця категорія хворих ніколи не була обстежена на наявність хелікобактерної інфекції. Тому залишається нез’ясованим яку роль відіграє інфікування цим мікроорганізмом і як часто зустрічається патологія кишково-шлункового тракту у хворих на КО.
Існуючі методи лікування хворих на КО часто не враховують мультифакторіальність захворювання, являються недостатньо ефективними, мають тимчасовий терапевтичний ефект, викликають небажанні реакції та ускладнення [C. R. Taylor et al., 1955; A. S. Alabdulkareem et al., 1996].
З вищенаведеного постає необхідність розробки нових і удосконалення існуючих методів терапії КО з урахуванням корекції імунного статусу та ерадикації хелікобактерної інфекції шлунка, що дозволить підвищити ефективність лікування, а також знизити частоту рецидивів цього захворювання.
Зв‘язок роботи з науковими програмами (темами). Дисертаційна робота виконана в межах тематики науково-дослідної роботи на кафедрі шкірних та венеричних хвороб з курсом проблем СНІДу Національного медичного університету імені О. О. Богомольця і є фрагментом комплексної теми “Розробка державних уніфікованих стандартів надання медичної допомоги хворим на шкірні та венеричні хвороби” 0198U002704 (10. 1998-12. 2001 рр.).
Мета роботи. Підвищення ефективності терапії і зниження частоти рецидивів дерматозу шляхом розробки нового, патогенетично обгрунтованого методу комплексного лікування КО з урахуванням корекції порушень імунного статусу в комбінації з ерадикацією хелікобактерної інфекції шлунка.
Для вирішення цієї мети були поставлені такі завдання:
1. Обстежити 150 хворих з різними клінічними формами коловидного облисіння і 40 практично здорових осіб (контроль) за допомогою сучасних інформативних і адекватних клініко-лабораторних методів.
Дослідити у хворих на КО стан клітинної і гуморальної ланок імунітету та провести аналіз отриманих результатів в залежності від клінічної форми і стадії перебігу дерматозу.
Провести обстеження хворих на коловидне облисіння на наявність хелікобактерної інфекції шлунка та виявити можливість її впливу на перебіг захворювання.
Обґрунтувати застосування в комплексній терапії хворих на коловидне облисіння препарату Ербісол як ефективного імуномодулятора.
На підставі виявлених порушень імунного статусу і з урахуванням наявності хелікобактерної інфекції у хворих на КО розробити новий, патогенетично обґрунтований метод лікування дерматозу, який включає комплекс заходів, спрямованих на корекцію імунного статусу та ерадикацію хелікобактерної інфекції, що дозволить підвищити ефективність терапії і знизити частоту рецидивів захворювання.
Порівняти ефективність запропонованого комплексного методу лікування хворих на КО з загальноприйнятою терапією з точки зору терміну лікування і частоти рецидивів.
Фото Капча