Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Макроекономічний аналіз аграрних теорій ділових циклів

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Львівський національний університет імені Івана Франка
 
Грабинська Ірина Володимирівна
 
УДК 330. 101. 541: 338. 12
 
Макроекономічний аналіз аграрних теорій ділових циклів
 
Спеціальність 08. 01. 01 – економічна теорія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Львів – 1999
 
Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти України. 
Науковий керівник – доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор Злупко Степан Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри. 
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Бажал Юрій Миколайович, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», керівник департаменту; кандидат економічних наук, доцент Топішко Іван Іванович, Львівський державний аграрний університет, доцент. 
Провідна установа – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти України, кафедра економічної теорії, м. Харків. 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Усі держави і в усі часи намагаються забезпечити економічне зростання і досягти макроекономічної стабільності. Проте на заваді цьому стають коливання ділової активності, які, за висловом М. Тугана-Барановського, “... залежать не лише від випадкових причин, властивих певному історичному моменту, а й від постійно діючих, загальних причин, властивих сучасному культурно-історичному ладу”. Розгляду причин циклічних коливань, аналізу їх теоретичного пояснення різними економічними школами присвячене це дисертаційне дослідження. 
Ринкова трансформація економічної системи України об’єктивно формує передумови коливання ділової активності. Це явище простежується з першої чверті XIX ст., і з цього часу економісти намагаються його пояснити. Серед дослідників коливань ділової активності у XIX ст. були Ж.Б. Сей, Д.Рікардо, Дж. Вільсон, В. Беджгот, У.С. Джевонс, К. Маркс, К. Жуглар, Ж. де Сісмонді, К. Родбертус, Т. Мальтус, Дж. Міль, Є. Дюрінґ та інші. 
Наприкінці XIX ст. теорію коливань ділової активності розвивав М.І. Туган-Барановський, у ХХ ст. – Є. Слуцький, А. Шпітґофф, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, Н. Кондратьєв, І. Фішер, Дж. Кларк, А. Піґу, Р. Ґоутрі, Ф. фон Гайєк, Е. Ліндаль, Дж. Робертсон та інші. 
Критичному аналізу теорій ділових циклів присвячені роботи Ю. Бажала, А. Гальчинського, С. Злупка, Г. Кліміної, Л. Тведе, Ф. Клейна, Е. Боема, Т. Гола та ін. 
Значне місце серед теорій циклічних коливань займають аграрні теорії. Найпомітнішим дослідником цієї проблеми був В. Тимошенко. Цю теорію розвивали також С. Пєрвушин, В. Персонс, Л. Бін та інші. Зниження частки продукції сільського господарства у валовому внутрішньому продукті (ВВП) розвинених країн дещо зменшило науковий інтерес до цієї проблеми у цих країнах. У той же час для України, де у сільському господарстві зайнято понад 22% населення і створюється більше чверті ВВП, проблема дослідження аграрного сектора як джерела коливань ділової активності та виявлення можливих важелів для пом’якшення соціально-економічних наслідків цих коливань для самого цього сектора залишається актуальною. Усе це обумовило вибір теми дисертаційного дослідження, обгрунтування її мети, цілей, завдань, а також логіку викладення матеріалу. 
Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження стали економічні закони, наукові теорії, концепції, принципи, розроблені представниками різних наукових шкіл стосовно проблем коливань ділової активності в аграрному секторі та її впливу на загальну ділову активність. В роботі використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: факторний, системний, порівняльний та статистичний аналіз, історичний метод, методи співставлень та групувань. 
Статистичною та інформаційною базою дисертації стали офіційні матеріали Міністерства статистики України, статистичні дані та огляди Міжнародного центру перспективних досліджень, Світового банку, Національного бюро економічних досліджень США, праці українських та зарубіжних економістів, періодика. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження є складовою частиною комплексної наукової програми, що розробляється науковцями економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка “Розробка механізму стимулювання розвитку приватизованих малоземельних підприємств аграрного сектору АПК” (№ ДР 0197V017010), яка включена в координаційний план Міністерства освіти України №68 “Економічні проблеми розбудови державності України: важелі та стимули розвитку господарчих систем”. 
Предметом дослідження даної дисертації є аграрні теорії ділових циклів. Об’єктом дослідження – аграрний сектор національної економіки. 
Мета і завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної роботи є аналіз теоретичних пояснень причин макроекономічної нестабільності в аграрному секторі. 
Для досягнення цієї мети у дисертації поставлено такі завдання: 
– проаналізувати наявні теоретико-методологічні підходи до вивчення джерел економічної нестабільності; 
– простежити еволюцію поглядів на аграрні теорії коливань ділової активності представників різноманітних шкіл та напрямів світової економічної думки та запропонувати їх класифікацію; 
– розглянути сільське господарство як одне із джерел, що генерує імпульси циклічних коливань та зміни стану загальної ділової активності; 
– визначити можливість та необхідність розгляду проблем коливань ділової активності у сільському господарстві України; 
– простежити динаміку обсягів вітчизняного сільськогосподарського виробництва у командно-адміністративній системі; 
– оцінити впливи аграрних коливань на загальну ділову активність в перехідній економіці України; 
– запропонувати практичні рекомендації та пропозиції щодо пом’якшення негативних соціально-економічних наслідків циклічності у сільському господарстві України. 
Наукова новизна одержаних результатів. Внаслідок проведеного дослідження були отримані наступні нові науково обгрунтовані результати, які становлять особистий здобуток дисертанта і виносяться на захист: 
Фото Капча