Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Маркетинг ринку праці (методологія дослідження)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Легомінова Світлана Володимирівна
 
УДК 331. 5
 
Маркетинг ринку праці (методологія дослідження)
 
Спеціальність 08. 01. 01 – Економічна теорія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ -2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі економіки Академії муніципального управління Міністерства освіти і науки України, м. Київ.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ніколенко Юрій Васильович, Академія муніципального управління, завідувач кафедри економіки.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Бобров Віталій Якович, Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України, завідувач відділом економіки і управління вищою освітою кандидат економічних наук, доцент Радченко Володимир Васильович, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри економічної теорії.
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра економічної теорії, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Впровадження маркетингового дослідження ринку праці є новим напрямом діяльності у сфері зайнятості. Нині проблема зайнятості набуває особливої актуальності й соціальної гостроти, що посилюється тенденціями до наростання масштабного безробіття та нераціональним використанням праці на багатьох підприємствах і в організаціях різних форм власності.
Попит на робочу силу на ринку праці України визначається без прив'язки до змін основних макроекономічних показників. Ринок праці прогнозується в умовах повного інформаційного вакууму щодо загальної динаміки тенденцій на ньому.
Маркетингове дослідження ринку праці вимагає не лише всебічного аналізу чинників мікро- і макросередовища, в якому цей ринок функціонує, а й ґрунтовних оцінок закономірностей розвитку явищ маркетингового середовища ринку праці.
Водночас упровадження маркетингового дослідження ринку праці дасть змогу підтримувати належну збалансованість між вільними робочими місцями і вивільненими з виробництва працівниками, що є однією з основних макроекономічних проблем, і тому потребує своєчасного вивчення досвіду успішного функціонування ринку праці, нагромадженого країнами з ринковою економікою.
За останній час в Україні проведено низку важливих заходів прикладного характеру, які спрямовані на розвиток ринку праці, становлення механізмів його функціонування, здатних забезпечити проведення гнучкої політики в сфері зайнятості. З цією метою ухвалено пакет законодавчих і нормативних документів, створено мережу державних служб зайнятості, закладено підвалини для формування механізму соціального захисту тимчасово непрацюючого населення. Але деякі заходи потребують адаптації до існуючих економічних умов перехідного періоду.
Питання маркетингу активно розробляються науковцями різних країн. Серед іноземних фахівців з маркетингу найбільшої популярності набули такі, як Е. Дихтль, Дж. Коммонс, П. Конверс, Ф. Котлер, Жан-Жак Ламбен, М. Портер, І. Стендинг.
Нині в Україні існує потужна наукова база, яка дає змогу опрацьовувати теоретичні й практичні питання маркетингу відповідно до специфіки стану національної економіки у різних сферах. Поміж українських фахівців і науковців близького зарубіжжя варто відзначити таких, як Г. Абрамишвілі, С. Анікиєв, І. Аренков, Г. Багієв, В. Беседіна, Є. Голубков, Л. Кіян, А. Кредисов, Є. Пєшкова, Є. Попов, Є. Савельєв, Е. Саруханов, С. Сотникова, А. Старостіна.
Теоретичне дослідження проблем існування і функціонування ринку праці висвітлено видатними вченими Дж. Кейнсом, А. Лаффером, Р. Оукеном, Дж. Перрі, Е. Фелпсом.
Серед найважливих досліджень, які висвітлюють різні аспекти теорії і практики ринку праці, механізмів його функціонування та регулювання, слід відзначити наукові розробки таких вітчизняних науковців і вчених близького зарубіжжя, як С. Бандура, Д. Богині, І. Бондар, В. Васильченка, К. Кривенка, Е. Лібанової, Ю. Ніколенка, В. Онікієнка, Б. Панасюка, І. Петрової, В. Петюха, В. Савчука, М. Шаленко.
Проте питання методології маркетингу ринку праці поки ще недостатньо вивчені. Детально не проаналізовано вплив макроекономічного середовища на проблему зайнятості. Є потреба в глибшому аналізі регулювання ринку праці та визначенні напрямів щодо його вдосконалення. Викладене стало основою для вибору теми дисертаційного дослідження, обґрунтування його мети і визначення завдань, які потрібно вирішити відповідно до вимог практики.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проведено відповідно до наукової тематики Академії муніципального управління “Дослідження економічних, соціальних та правових проблем становлення соціально орієнтованої ринкової системи в Україні, ” номер державної реєстрації 0101U005489. Особисто автором підготовлено розділ “Проблеми формування особистості як виробничого ресурсу в ринкової економіці”.
Мета і задачі дослідження полягають у розробці методології маркетингового аналізу ринку праці України, визначенні впливу факторів макро- і мікросередовища на його розвиток, розробці основних шляхів удосконалення регулювання ринку праці.
Для досягнення мети поставлено такі завдання:
дослідити еволюцію концепцій маркетингу, маркетингу як способу дослідження ринку праці, узагальнити теоретичні розробки;
сформулювати суть, виявити специфіку та опрацювати напрями маркетингового аналізу ринку праці на мікро- і макрорівнях;
розробити алгоритм комплексного маркетингового дослідження ринку праці;
розкрити переваги маркетингу в системі засобів забезпечення зайнятості населення;
пов’язати прогнозування зайнятості населення з тенденціями змін макроекономічних показників;
виявити перспективні шляхи та науково обґрунтувати основні напрями регулювання ринку праці на засадах маркетингу.
Об'єктом дослідження є ринок праці України.
Предмет дослідження – теоретичні, методологічні й прикладні аспекти системи маркетингового аналізу функціонування ринку праці.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертаційного дослідження слугували основні теоретичні положення вітчизняної та зарубіжної
Фото Капча