Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Менеджмент в туризмі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
127
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
 
КАФЕДРА ТУРИЗМУ
 
К.А. ПАНАСЮК, Н.І. ДРОКІНА
 
МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ
курс лекцій
для студентів денної та заочної форм навчання
напрямку підготовки  «Туризм»
 
ЗАТВЕРДЖЕНО:
на засіданні кафедри туризму
протокол №___ від _________
 
ДОНЕЦЬК – 2013
ДонНУЕТ 
 
ЗМІСТ
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
ТЕМА 1. СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Сутність «менеджменту» та «управління»
1.2. Закони та закономірності менеджменту
1.3. Принципи менеджменту
1.4. Історія розвитку науки менеджменту
ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ. ФУНКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
2.1. Поняття та види організації
2.2. Організація як відкрита динамічна система
2.3. Зовнішнє середовище організації
2.4. Сутність функцій менеджменту
2.5. Процес управління як сукупність функцій менеджменту
2.6. Управлінській процес
ТЕМА 3. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
3.1. Сутність і зміст планування
3.2. Сутність організаційної діяльності
3.3. Повноваження, обов'язки, відповідальність
3.4. Сутність організаційної структури управління
3.4. Принципи побудови організаційних структур управління
ТЕМА 4. МОТИВУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
4.1. Значення людського фактору в розвитку туристичного підприємства
4.2. Сутність мотивації та стимулювання
4.3. Теорії мотивації
4.4. Стимулювання праці
4.5. Мотиваційний процес
ТЕМА 5. КОНТРОЛЮВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ63
5.1. Поняття контролю та його місце в системі управління
5.2. Види контролю
5.3. Поняття регулювання та його місце в системі управління
5.4. Етапи процесу регулювання
ТЕМА 6. КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО
6.1. Поняття та загальна характеристика керівництва
6.2. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада
6.3. Стилі керівництва
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ СФЕРИ ТУРИЗМУ
7.1. Особливості управління підприємствами сфери послуг
7.2. Специфіка менеджменту у сфери туризму
7.3. Структура, напрями й види менеджменту в туризмі
ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ
8.1. Сутність управління персоналом
8.2. Особливості управління персоналом в туризмі
8.3. Критерії ділової оцінки персоналу
ТЕМА 9. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
9.1. Поняття ефективності управління
9.2. Показники ефективності управління
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
 
ТЕМА 1. СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
 
1.1. Сутність «менеджменту» та «управління». 
1.2. Закони та закономірності менеджменту.
1.3. Принципи менеджменту.
1.4. Історія розвитку науки менеджменту.
 
1.1. Сутність «менеджменту» та «управління»
 
Управління - це особливий вид діяльності, що перетворює неорганізований натовп в ефективну, цілеспрямовану і продуктивну групу (П. Друкер).
Управління - процес реалізації функцій, виконуваних керівником (планування, організації, мотивації і контролю), необхідний для формування та досягнення цілей організації.
Воно різноманітне і існує в різних формах. Термін «управління» має всеосяжне поняття, включаючи в себе всі дії і всіх осіб, що приймають рішення, а також процес вироблення цих рішень, який складається з оцінки та осмислення проблеми, аналізу інформації, вироблення і реалізації проекту і контролю на всіх стадіях.
Термін менеджмент утворився від англійського дієслова to manage (керувати), яке, в свою чергу, походить від кореня латинського слова manus (рука).
Отже, менеджмент це — це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності.
Туристичний менеджмент – це особлива, відносно відокремлена діяльність, цілеспрямований вплив на працівників, управління та координацію операцій туристичних фірм (підприємств) в умовах ринку для досягнення певної мети (одержання прибутку)
Термін «управління» ширше, ніж «менеджмент», так як застосовується до різних видів і до різних сфер людської діяльності (управління в неживій природі, в біологічних системах, в суспільстві, державі).
Термін «менеджмент» застосовується лише у разі керування соціально-економічними процесами на рівні підприємства, діючого в ринкових умовах господарювання, і незалежно від характеру діяльності охоплює промислову сферу, будівництво фірм, банків, страхових, туристичних, консультативних агентств, готелів, транспортних компаній і тих фірм, які продати товари і послуги.
Менеджмент як поняття вживається, коли мова йде про:
- Самостійному виді професійної діяльності;
- Об'єднанні працівників різних спеціальностей, що працюють під началом менеджера;
- Новому вигляді науково-технічного підходу.
Метою менеджменту є подолання ризику або ризикових ситуацій не тільки в сьогоденні, але і в майбутньому.
Завдання менеджменту в сфері туристичних послуг:
- Організація процесу купівлі-продажу послуги таким чином, щоб задовольнити потреби всіх категорій населення, а не тільки багатих;
- Механізація процесу купівлі-продажу послуги;
- Гнучка система заробітної плати і премій;
- Створення нових туристичних організацій з кращими умовами праці й відпочинку;
- Пошук нових постачальників, клієнтів та видів продукції.
Завдання менеджменту випливають в основному з його функцій: планування, організації,
Фото Капча