Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методологія формування рефлексу здоров'я у шкільної молоді

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
70
Мова: 
Українська
Оцінка: 
РЕФЕРАТ
 
ПЗ: 77 с., 2 рис., 9 табл., 40 джерел літератури.
Тема дипломної роботи: Методологія формування рефлексу здоров'я у шкільної молоді 
Об'єкт дослідження: рефлекс здоров'я
Суб'єкт дослідження: учні в віці 14-16 років.
Мета дослідження - аналіз факторів, що впливають на здоров'я шкільної молоді м. Запоріжжя та систем «мінімізації» їх впливів.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати доступні літературні джерела, присвячені впровадженню здорового способу життя.
2. Дослідити стан та методологію формування рефлексу здоров'я.
3. Провести дослідження впливу факторів ризику на здоров'я молоді в м. Запоріжжя.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел по даній темі, експеримент, анкетування, фізіологічні та медико-біологічні методи дослідження, методи математичної статистики.
Гіпотеза: Запорізький регіон – район з антропогенно та техногенно зміненим середовищем, де мешкають люди, тобто, середовищем яке має багато факторів ризиків щодо здоров'я. Найбільш уразливим контингентом є діти та шкільна молодь. Тільки в 90-і роки ХХ була розроблена методологія «управління здоров'ям населення» та з'явилось визначення «шкільні ризики». Нажаль в умовах м. Запоріжжя ця методологія не впроваджена й вплив «шкільних ризиків» на здоров'я школярів не вивчений.
Наукова новизна: вперше в умовах м. Запоріжжя виконана об'єктивізація впливу факторів ризику на здоров'я шкільної молоді
Практичне значення отриманих результатів складається в розробці науково обґрунтованого й доступного комплексу заходів по впровадженню здорового способу життя серед школярів м. Запоріжжя на принципах «управління ризиком здоров'я».
ЗДОРОВ'Я, ЛЮДИНА, НАСЕЛЕННЯ, ФАКТОР, СТРУКТУРА, ЗАХВОРЮВАННЯ, ВПЛИВ, РЕФЛЕКС, ЖИТТЯ, ШКОЛЯР, КОМПЛЕКС, ЗАХОДИ, МЕТОДОЛОГІЯ, ФОРМУВАННЯ.
 
ЗМІСТ
 
РЕФЕРАТ
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТА СИМВОЛІВ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАН ЗДОРОВ'Я ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
1.1 Історія впровадження здорового способу життя населення
1.2 Сучасні тенденції та принципи впровадження здорового способу життя у відповідності з рекомендаціями ВООЗ
1.3 Стан роботи по впровадженню здорового способу життя населення в Україні
РОЗДІЛ 2. ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1 Завдання дослідження
2.2 Методи дослідження
2.3 Організація дослідження
РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТОК А
 
 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТА СИМВОЛІВ
 
АТ – артеріальний тиск
ВІЛ – вірус імунодефіциту людини
ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я
ЗСЖ – здоровий спосіб життя
ФЗСЖ – формування здорового способу життя
ООН – організація об'єднаних націй
НДІ – науково дослідницька інспекція
ХНІЗ – хронічних неінфекційних захворювань 
ХСК – хвороби системи кровообїгу
ЦНС – центральна нервова система
ЧП – частота пульсу
ЄС – Європейський союз
р. - рік
 
ВСТУП
 
Актуальність теми. Здоров'я – найважливіший чинник працездатності і гармонійного розвитку людського, а особливо дитячого організму. Поняття здоров'я в даний час розглядається не тільки як відсутність захворювання, хворобливого стану, фізичного дефекту, але й стан повного соціального, фізичного і психічного благополуччя. Але, не дивлячись на досягнуті успіхи, нинішній стан здоров'я і рівень захворюваності учнів що вчаться в початковій школі задовольняти нас не можуть. Результати масових обстежень та аналіз інформації по зверненню хворих школярів до лікарів дозволяють визначити найбільш розповсюджені серед дітей хвороби: ОРВІ, хронічні тонзілити, бронхіт, запалення легенів, інфекційні захворювання, карієс зубів, травми, алергічні захворювання, порушення постави, невротичні реакції, зниження гостроти зору і інші порушення стану здоров'я.
Стан здоров'я молодших класів, що вчаться, багато в чому залежить від них самих, а отже від вчителя і батьків. Педагог, а також батьки повинні вселяти дітям не тільки, що це потрібно, треба займатися своїм здоров'ям, але і розкривати мету, називати причину “навіщо це потрібно робити?”. Величезне значення має оздоровча робота, цілеспрямоване фізичне виховання (залучення всіх дітей до заняття бігом, туристичні походи, навчання плаванню), гартування, раціональне суспільне харчування школярів. 
Погіршення стану здоров'я дитячого населення вимагає розв'язання багатьох питань, пов'язаних із запобіганням розвитку різних видів патології. Пошук шляхів управління здоров'ям населення обумовлює необхідність переходу від аналізу наявного рівня здоров'я до вивчення процесів його формування в динаміці, починаючи з самих ранніх етапів розвитку організму з урахуванням вікових і статевих особливостей. 
Перехід від аналізу рівня здоров'я до вивчення процесів його формування дозволяє отримувати просторово-часову характеристику здоров'я дітей, що проживають у різних екологічних умовах, і виявляти найбільш ефективні важелі його управління. Вирішення цих проблем стає більш актуальним на сучасному етапі у зв'язку з розробкою локальних, регіональних і національної систем спостереження за зміною стану здоров'я населення.
Зі всього сказаного очевидно, що проблема загальнодержавна, комплексна і наше завдання виділити з неї конкретні питання, рішення яких посильно вчителеві і в рішенні яких сам вчитель зацікавлений. В зв'язку з цим доречно привести слова чудового педагога В.А. Сухомлинського: “Досвід переконав нас в тому, що приблизно у 85% всіх неуспішних учнів головна причина відставання в навчанні – поганий стан здоров'я, яке-небудь нездужання або захворювання, найчастіше абсолютно непомітне і таке, що піддається лікуванню тільки спільними зусиллями матері, отця, лікаря і вчителя. ” Вчителі початкової школи –
Фото Капча