Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методична робота кафедри

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
63
Мова: 
Українська
Оцінка: 

частини підручника, не допускаючи його дублювання.

Підготовка та випуск навчальних книг, які орієнтовані на активізацію самостійної творчої роботи студента, на формування професійно значущих умінь дозволяють створити необхідні умови для успішної навчальної діяльності.
Фондова лекція.
Фондова лекція (далі – ФЛ) – це текст, який містить узагальнену концепцію кафедри щодо певної теми навчальної дисципліни і слугує підґрунтям для підготовки кожним лектором власного тексту з урахуванням його персонального стилю викладання, досвіду, специфіки аудиторії тощо. Фондова лекція також може використовуватися на етапі розробки плану-конспекту семінарських, практичних занять, проведення яких покладається на науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, що не є лекторами. Наявність підручника з дисципліни не є підставою для відсутності фондових лекцій, оскільки по-перше, фондова лекція готується для науково-педагогічних працівників, а підручники, посібники – для слухачів, курсантів, студентів; по-друге, фондова лекція передбачає регулярне оновлення статистичних матеріалів, прикладів, в той час як підручник є навчальним виданням, що містить усталене систематизоване викладення навчальної дисципліни.
ФЛ готуються досвідченими науково-педагогічними працівниками, які мають високий рівень педагогічної майстерності, обізнані в теоретичних питаннях та їх подальшої реалізації у практичній діяльності.
Об’єм ФЛ визначається відповідною кафедрою та залежить від кількості навчальних годин, тематика визначається робочою навчальною програмою дисципліни.
В процесі відтворення змісту ФЛ викладач постійно тримає у полі зору: мету та спрямованість лекції, її виховну роль; наукові підходи до питань, що розглядаються; повноту і точність визначень, які формулюються, відповідність використовуваної термінології і позначень загальноприйнятим підходам; зв'язок лекції з практичними аспектами фахової діяльності; проекцію на підручник або навчальний посібник з курсу. 
Усі ФЛ зберігаються на кафедрах. Кількість текстів ФЛ дорівнює показнику лекційних занять, передбачених робочими навчальними програмами з усіх дисциплін, що закріплені за кафедрою. Щорічне оновлення фондових лекцій проводиться з метою підтримання сучасного стану навчально-методичних матеріалів у зв’язку з прийняттям нових нормативних актів, внесенням змін і доповнень до чинного законодавства, появою нових статистичних даних.
Окремою умовою для ФЛ є наявність однієї внутрішньої рецензії.
ФЛ розглядається на засіданнях кафедр, вчених рад ННІ та Методичної ради ХНУВС, яка рекомендує її до використання в навчальному процесі. Після розгляду ФЛ на Методичній раді ХНУВС та отримання рекомендації «Рекомендовано до використання в навчальному процесі» її затверджує начальник (завідувач) кафедри.
 
Структура ФЛ.
ФЛ повинна містити такі розділи:
 • титульний лист;
 • передмова;
 • план лекції;
 • література;
 • текст лекції.
Програми практик.
Програми практик (далі – ПП) визначають зміст і послідовність проходження практик, розробляються кафедрами ХНУВС відповідно до ОПП, навчального плану за напрямом, спеціальністю (спеціалізацією). 
У ПП зазначаються: мета і завдання практики, права й обов'язки осіб, які беруть участь в організації та проведенні практики, перелік навичок, які повинні набути слухачі і курсанти, методичні поради щодо їх виконання, зміст та порядок оформлення звітних матеріалів.
ПП розглядаються на засіданнях кафедр, вчених радах ННІ та Методичної ради ХНУВС, погоджуються з представниками відповідних служб ОВС і затверджуються першим проректором з навчальної та методичної роботи. Окремою умовою для ПП є наявність двох рецензій, а саме: однієї зовнішньої з освітніх, наукових установ, що є визнаними у даній галузі та однієї внутрішньої.
ПП щорічно обговорюються на засіданнях кафедр. Суттєві зміни й доповнення до них, у разі необхідності, можуть вноситися кафедрами за умови схвалення Вченими радами ННІ та Методичною радою ХНУВС. 
ПП підлягає обов'язковому перегляду та перезатвердженню не пізніше, ніж через 5 років після останнього затвердження, а також у випадках внесення суттєвих змін до неї.
 
Структура ПП.
ПП повинна містити такі розділи:
 • титульний лист;
 • передмова;
 • загальні положення;
 • перелік умінь та навичок, які повинні набути курсанти (студенти, слухачі);
 • організаційно-методичні вказівки;
 • права та обов’язки осіб, які беруть участь в організації, проведення та проходження практики;
 • зміст та порядок оформлення звітних матеріалів;
 • захист матеріалів практики та критерії його оцінювання;
 • інформаційне та методичне забезпечення;
 • додатки.
Навчально-методичні матеріали до семінарських, практичних та лабораторних занять. 
Навчально-методичні матеріали до семінарських, практичних та лабораторних занять (далі - НММ) є документом, що містить методику організації проведення навчальних занять.
НММ розробляються кафедрами та розглядаються на засіданнях кафедр, Вчених рад ННІ та Методичної ради ХНУВС. НММ щорічно обговорюються на засіданнях кафедр. Суттєві зміни й доповнення до НММ, у разі необхідності, можуть вноситися кафедрами за умови схвалення Вченими радами ННІ та Методичною радою ХНУВС. Окремою умовою для НММ є наявність двох рецензій, а саме: однієї зовнішньої з освітніх, наукових установ, що є визнаними у даній галузі та однієї внутрішньої.
НММ підлягає обов'язковому перегляду та перезатвердженню не пізніше, ніж через 5 років після останнього затвердження. 
НММ належать до комплексу навчально-методичної документації відповідної кафедри.
Структурні складові НММ.
НММ містити такі розділи:
 • титульний лист;
 • передмова;
 • загальні методичні вказівки;
 • структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять;
 • методичні вказівки до семінарських, практичних та лабораторних занять;
 • інформаційне та методичне забезпечення.
Рис.1.1 Етапи життєвого циклу методичного матеріалу.
Рис. 1.2  Описання життєвого циклу методичного матеріалу.
Табл. 1.1 Етапи розробки методичного забезпечення.
 
1.2. Автоматизація планування та обліку методичної роботи
Методична робота , як указано в розділі 1.1., представляє собою послідовний процес, включаючи планування, облік, звітність. Велика кількість дисциплін, і відповідно
Фото Капча