Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методична робота кафедри

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
63
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ще більша кількість методичних матеріалів вимагають ефективної обробки у використанні нових інформаційних технологій.

Інформаційна технологія — цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.
Програмне забезпечення (ПЗ; англ. Software) - загальне поняття, що вказує на набір кодованих інструкцій (комп'ютерна програма) для Керування процесора, в тому числі CPU комп'ютера. Процесор зчитує Такі кодовані Інструкції та виконує їх. У першу чергу, програма завантажується у оперативну пам'ять. Оперативна пам'ять завжди підтримує тісній зв’язок із процесора комп'ютера. Виконання програмного забезпечення комп'ютером полягає у маніпулюванні інформацією та керуванні апаратний компонентами комп'ютера. Наприклад, типові для персональних комп'ютерів є відображення інформації на екран та прийом її з клавіатури. По суті призначення програмного забезпечення полягає в керуванні як самим комп'ютером так і іншими програмами та маніпулюванні інформацією.
Розрізняють системні та прикладні програмне забезпечення; 
Системні програмне забезпечення призначено для обслуговування власних потреб комп'ютера - забезпечення ЙОГО працездатності і виконання ЙОГО внутрішніх функцій, а також  для створення передумов для виконання прикладного програмного забезпечення. Типовим прикладом системного ПЗ є Операційна система. 
Прикладне програмне забезпечення, власне, призначено для розв'язання конкретних завдань. Наприклад: редактори тексту, електронні таблиці, бази даних, тощо.
Перш ніж говорити про класифікацію слід дати визначення поняття інформаційної системи. При самому загальному підході інформаційну систему (ІС) можна визначити як організовану сукупність програмно-технічних і других допоміжних засобів, визначених груп працівників, які забезпечують збір, представлення, накопичення інформаційних ресурсів в конкретній предметній області, пошук і видачу необхідних інформаційних ресурсів для задоволення інформаційних потреб користувачів. Конкретні завдання, які повинні вирішуватися інформаційною системою, залежать від тої прикладної області, для якої призначена система. Області застосування інформаційних додатків різноманітні: банківська справа, страхування, медицина, транспорт, освіта й т.д. Важко знайти область ділової активності, у якій сьогодні можна було б обійтися без використання інформаційних систем. З іншого боку, очевидно, що, наприклад, конкретні завдання, розв'язувані банківськими інформаційними системами, відрізняються від завдань, рішення яких вимагається від медичних інформаційних систем. 
Найдавніші інформаційні системи повністю базувалися на ручній праці, це наприклад бібліотеки. Пізніше їм на зміну прийшли різні механічні пристрої для обробки даних (наприклад, для сортування, копіювання, асоціативного пошуку, тощо). Наступним кроком стало впровадження автоматизованих інформаційних систем (АІС), тобто систем, де для забезпечення інформаційних потреб користувачів використовується ЕОМ зі своїми носіями інформації. В наш час - епоху інформаційного вибуху - розроблюється і впроваджується велика кількість самих різноманітних АІС і з дуже широким спектром використання. Отже, за реалізацією інформаційні системи можна поділити на : ручні ІС, механічні ІС, автоматизовані (комп’ютерні) ІС. Останні інформаційні системи призначені зберігати більші обсяги даних, здійснювати в них швидкий пошук, вносити зміни, виконувати всілякі маніпуляції з даними (групувати, сортувати та ін.). Наприклад, система продажу залізничних і авіаційних квитків. Основою всякої інформаційної системи є база даних - організована сукупність даних на магнітних дисках. 
В науковій літературі існує досить значне розмаїття щодо класифікації АІС. Різні автори в залежності від своїх задач та точок зору виділяють ті чи інші критерії і розподіляють пріоритети між ними. Зупинимось на одному з таких підходів, який на наш погляд, найбільш узгоджується з іншими авторами. 
АІС класифікуються:
  • за призначенням (фактографічні, документальні та змішані);
  • за мовами (замкнуті системи, системи з базовою мовою та змішані);
  • за локалізацією (локальні та розподілені);
  • за схемою додаткової обробки (постобробка та попередня обробка);
  • за структурами даних (ієрархічні, мережаного типу , реляційні).
Розглянемо по черзі і детальніше кожний з критеріїв.
1. За призначенням.
Фактографічні системи оперують фактами (даними) різних типів, що зв'язані в системі в більш чи менш складні структури. Дані, що є результатом пошуку, можуть стати складовою частиною звітів або використовуються різноманітними обчислювальними процесами. 
Дескрипторні або документальні АІС (ДАІС) історично були першими. Документальні системи зорієнтовані на обробку та зберігання документа (порівняно великої за розміром послідовності символів), внутрішню структуру якого система (майже) повністю ігнорує, тобто він неподільний (атомарний) з точки зору системи. Споживачем результатів пошуку виступає, як правило, кінцевий користувач. Спочатку їх мовою була нічим не обмежена природна мова. Перші ДАІС були призначені для пошуку книг та документів у бібліотеках і великих сховищах, тому їх і почали називати документографічними. Основним елементом інформаційного простору ДАІС була анотація або реферат книги, документа, явища чи об'єкта. Реферат повинен відображувати ті риси, які цікавлять користувача (як правило - людини). В ньому виділяються слова чи словосполучення, які в сукупності майже однозначно (в ідеалі точно) відповідають повному опису об'єкта, крім того, таких слів повинно бути відносно небагато. Їх називають ключовими словами або дескрипторами. Запит для ДАІС можна сформулювати у вигляді переліку дескрипторів, який на думку користувача характеризує потрібний реферат, а значить, і відповідний об'єкт. Алгоритм формування відповіді послідовно порівнює запит з кожним рефератом і вибирає такі, що пройшли порівняння. В таких системах запит називають пошуковим розпорядженням, а реферат - пошуковим образом. 
Змішані системи включають в себе в тих чи інших пропорціях риси обох вищеназваних варіантів. Переважну більшість сучасних систем для ЕОМ слід віднести до категорії змішаних.
Звичайно, наведені описові
Фото Капча