Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до лабораторних робіт з радіаційної фізики (частина 1)

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
КАФЕДРА ФІЗИКИ
 
  073–91
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ 
РОБІТ З РАДІАЦІЙНОЇ ФІЗИКИ
(ЧАСТИНА 1)
 
Рекомендовано до друку методичною комісією факультету екології та землевпорядкування 
Протокол   №  3  від  12. 11. 2002р.
  
РІВНЕ–2003
 
Методичні вказівки до лабораторних робіт з радіаційної фізики (частина 1) для студентів спеціальності 7.070.801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”.
Троцюк М.Й., Шляховий В.Л., Рівне: УДУВГП, 2003, 44с.
Упорядник – Троцюк М.Й., доцент. 
Відповідальний за випуск – зав. кафедри фізики Орленко В.Ф., кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики.
Рецензенти: Турчин П.Ф., кандидат хімічних наук, доцент;
                     Заячківський В.П., кандидат фіз.-мат. наук, доцент.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
 
Вивчення дозиметричних величин і вимірювання доз
Мета роботи: Вивчити визначення поглиненої, експозиційної, еквівалентної, ефективної, колективної еквівалентної, колективної ефективної доз, керми, потужнос- тей цих доз і одиниць їх вимірювання; будову і принцип роботи дозиметра ДРГ – 05М і його технічної характеристики; методику практичної роботи на дозиметрі.
Теоретичні відомості
При взаємодії іонізуючих випромінювань з речовиною останній передається деяка енергія, яка затрачається на відрив електронів від атомів, надання їм кінетичної енергії і врешті-решт перетворюється в тепло або у вторинне електромагнітне випромінюва- ння, яке є або характеристичним рентгенівським випромінюванням, або гальмівним. Характеристичне рентгенівське випромінювання виникає тому, що при вибиванні електрона з нижніх шарів електронних оболонок на пусте місце може опуститись електрон з верхньої електронної оболонки, при цьому випромінюється рентгенівський фотон. Гальмівне випромінювання виникає тоді, коли електрон гальмується в речовині, а при русі електрона з прискоренням (сповільненням) відбувається випромінювання електромагнітних хвиль. Спектр енергій характеристичного рентгені- вського випромінювання дискретний, а гальмівного – неперервний (від 0 до максимального значення, що дорівнює енергії електрона).
Вважається, що іонізуюча дія випромінювання пропорційна переданій енергії. Поглинена доза випромінювання дорівнює середній енергії, яка передається одиниці маси речовини. Якщо в елементарному об’ємі з масою dm передається середня енергія dE, то поглинена доза
                                                                    .                                                            (1)
Якщо поглинена енергія рівномірно розподілена по масі речовини, то
                                                                   .                                                                (2)
В системі СІ поглинена доза вимірюється в греях (Гр). Поглинена доза дорівнює 1 Гр, коли поглинена енергія дорівнює 1 Дж на 1 кг речовини. Крім того, поглинена доза вимірюється в позасистемних одиницях – радах (рад). 1 рад – це така доза , коли поглинена енергія складає 100 ерг на 1 г речовини (1 Гр = 100 рад).
Вводиться також поняття потужносі поглиненої дози. Потужність поглиненої дози – це поглинена доза за одиницю часу. Нехай за проміжок часу dt поглинена доза дорівнює dД. Тоді потужність поглиненої дози
                                                                     .                                                            (3)
Якщо потужність поглиненої дози не змінюється з часом, то її можна визначити з рівності
 
                                                                    ,                                                              (4)
де Д – це доза, поглинена за час t.
Одиницею вимірювання потужності поглиненої дози в системі СІ є 1 Гр/с і позасистемна одиниця 1 рад/с (1 Гр/с = 100 рад/с).
Керма – відношення суми початкових кінетичних енергій dEк всіх заряджених частинок, утворених посередньоіонізуючим випромінюванням в елементарному об’ємі, до маси речовини в цьому об’ємі
                           
Фото Капча