Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мікроекономічний ринок продуктів: модель чистої конкуренції (максимізація прибутку в короткостроковому періоді)

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 8
Мікроекономічний ринок продуктів: модель чистої конкуренції  (максимізація прибутку в короткостроковому періоді)
Методичні поради
В цій темі розглядається поведінка конкурентної фірми в короткостроковому періоді. Для побудови моделі досконало конкурентного ринку необхідно звернутись до попередніх розділів «Витрати виробництва» і « Типові моделі ринку».
Для максимізації прибутку фірма повинна вибрати ресурси, щоб мінімізувати витрати виробництва тієї кількості продукції, яку вона вирішить запропонувати. Починаємо з розвязання цієї проблеми – вибору обсягу продукції з найменшими можливими витратами.
Відомо, що ринок досконалої конкуренції – це ринок, на якому жоден виробник не може впливати на ринкову ціну товару (Див. тема «Типові моделі ринку»). Якщо ціна на продукцію – величина задана, фірма може тільки вибирати обсяги виробництва, пристосовуватись до ринкової ціни.
Зауважимо, що одержання максимального прибутку – це основне завдання конкурентної фірми. Існують інші теорії, в яких розглядаються альтернативні варіанти, а саме: максимізація надходжень від реалізації, максимізація зростання активів фірми, максимізація управлінської корисності. Неокласична теорія конкурентних ринків вважає, що основною метою конкурентної фірми є максимізація прибутку, оскільки «фірми, які по-справжньому не займаються питаннями максимізації прибутку, навряд чи виживуть. Фірми, які виживають у галузях з високою конкуренцією, вважають тривалу максимізщацію прибутку одним із пріоритетних завдань. « [3].
Досягнення максимального прибутку і мінімальних збитків можливо при різних обставинах і цінах, на які конкурентна фірма не в силах вплинути.
Фірма досягає максимального прибутку в точці, у якій MR=MC. А ця рівність є не що інше, як умова максимізації прибутку.
Оскільки для конкурентної фірми MR=P, те фірма одержує максимум прибутку тоді, коли випуск продукції встановлюється в точці, де P=MC. Таким чином, порівнюючи показники сукупного доходу і сукупних витрат, граничного доходу і граничних витрат, ми можемо зробити наступні висновки: Фірма максимізує свій прибуток при такому обсязі виробництва, коли сукупний доход перевищує загальні витрати на максимальну величину, тобто коли P=MR=MC. Будь-яке виробництво в ситуації, коли сукупний доход буде вище сукупних витрат, забезпечує фірмі економічний прибуток.
Економічний прибуток це різниця між сукупним доходом і сумою явних і неявних витрат. Фірма її одержує, якщо ціна складається вище середніх витрат. Одержання економічного прибутку, тобто надприбутку, можливо тільки в короткостроковому періоді, коли інші фірми, притягнуті цією обставиною, не устигають ввійти в галузь і почати робити аналогічний продукт. Випуск Qmax не означає, що на одиницю продукції приходиться максимум прибутку. Цей показник не можна використовувати як критерій одержання загального максимального прибутку. Обсяг, де (Р-АС) максимальна, не співпадає з точкою рівноваги. У точці рівноваги фірма не досягає мінімально можливих середніх витрат і останнє не повинно бути метою фірми. Основна задача фірми – знаходити точку рівноваги, де граничні витрати відповідали б граничному доходові, тому що це забезпечує найбільшу масу прибутку і показує економічно ефективні границі збільшення капітальних і трудових витрат.
Проте, фірма може виявитися й у збитку, тому що її прибуток залежить від ціни на її продукт, а ціна у свою чергу реагує тільки на ринковий попит та пропозицію.
У короткостроковому періоді фірма в будь-якому випадку несе збитки в розмірі постійних витрат. Якщо ціна нижче мінімальних середніх загальних витрат, то встановлюється обсяг випуску, що відповідає точці Р=МС, можна мінімізувати збитки. Фірмі вдається знизити ці збитки, тому що вона одержує деякий доход, що покриває змінні витрати і частину постійних.
Якщо ціна знизилась до рівня мінімальних середніх змінних витрат, то фірма несе збитки в розмірі постійних витрат, а якби ціна упала нижче мінімальних середніх змінних витрат, ці збитки перевищили б постійні витрати, що спричинить припинення діяльності фірми.
Понесені безповоротні витрати перестають бути альтернативними і при рішенні з приводу стратегії бізнесу їх ігнорують. Ми припускаємо, що фірма при тимчасовому припиненні діяльності не має можливості покрити постійні витрати, тобто вони стають безповоротними, і фірма, приймаючи рішення про обсяг випуску, може їх ігнорувати.
 
ВСТУП
 
Конкуренція є невід'ємним елементом ринкової економіки. Однак її характер може бути різним, і від цього залежить спосіб досягнення ринкової рівноваги. У найбільш чистому вигляді конкуренція представлена в моделі досконалої конкуренції. Ця модель є ідеальною, оскільки в реальному житті вона практично не зустрічається. Однак вона корисна для наукового аналізу, тому що дозволяє зрозуміти найважливіші закономірності функціювання ринку.
Досконала конкуренція характеризується наступними ознаками:
  • На ринку діє нескінченно велике число продавців покупців, так що частка кожного з них настільки мала, що не дозволяє впливати на ринкові ціни.
  • Існує повна воля вибору партнерів по угоді.
  • На ринку відсутні бар’єри входу і виходу.
Стосовно до теорії фірми досконала конкуренція вимагає дотримань наступних умов:
Ринок складається з численних продавців однорідної (стандартної) продукції.
На долю кожної фірми належить менш 1% загального обсягу продаж за будь-який проміжок часу.
Жодна фірма не в змозі змінити ринкову частку конкурентів, а тому всі рішення приймаються автономно
Існує вільний доступ до інформації про ціни, технології і прибутки.
У галузі відсутні бар'єри для входу нових фірм і виходу старих.
З погляду теорії короткострокової пропозиції фірми найважливішим є припущення про те, що фірма не може впливати на
Фото Капча