Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Модель чистої конкуренції: попит на продукт конкурентного продавця

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 

валового і граничного доходу конкурентного продавця. 

 
ВИСНОВКИ
 
Сучасна ринкова економіка – це світ, що складається з величезної кількості різноманітних фірм.
Економісти виділяють чотири основних моделі ринку: чиста (досконала) конкуренція, чиста монополія, монополістична конкуренція і олігополія.
Досконала конкуренція – це ринок, на якому кожний виробник не може впливати на ринкову ціну. Якщо якась фірма може впливати на ринкову ціну своєї продукції, її класифікують як «недосконалий конкурент».
Основні характерні ознаки чистої конкуренції: Атомізація ринку, однорідна продукція, вільний вхід в галузь, повна прозорість ринку, досконала рухливість факторів виробництва від однієї галузі до іншої.
Оскільки на конкурентному ринку кожна фірма продає лише незначну частку від реалізації всієї галузі, її рішення щодо обсягів продаж не буде впливати на ринкову ціну товару. Крива попиту для окремої фірми – горизонтальна лінія, що представляє абсолютно еластичний попит.
Для визначення обсягів виробництва фірми, що дозволять одержати максимальний прибуток, необхідно проаналізувати доходи фірми.
Сукупний, або валовий дохід фірми дорівнює добутку ціни на обсяг реалізованих одиниць продукції Розмір залежить від обсягу випуску.
Граничний дохід – це приріст валового доходу в результаті збільшення обсягу випуску на І одиницю, тобто це додатків (граничний) дохід, що одержується внаслідок реалізації додаткової (граничної) кількості продукції;
Середній дохід – це розмір виручки на одиницю продукції, або ціна за одиницю продукції при кожному рівні виробництва:
 
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:
 
 1. Ватаманюк З., Панчишин С. Макро- і мікроекономіка. -Київ, 2001.
 2. Горобчук Т. Т. Мікроекономіка. – Київ: ЦУЛ, 2002. -С. 54-61.
 3. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. – М. : Республика, 1992, т. 2. С. 66-68.
 4. Мэнкью Г. Принципы экономикс. – М., 1999. – С. 296-304.
 5. Пиндайк P., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М. : Дело, 1992. -С. 217-224 '
 6. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка. – Київ: Основи, 1998. – С. 205-213.
 7. Допоміжна література
 8. уган-Барановський М. І. Політична економія. – К. : Наукова думка, 1994. – 262 с. – С. 68.
 9. Чемберлин 3. Теория монополистической конкуренции – М. : Изд-во иностр. лит., 1959. – 415 с. – С. 33.
 10. Экономика переходного периода. – М. : Изд-во Московского унта, 1995. -415с. -С. 370.
 11. Кастельс М. Информационная эпоха: экономическое общество и культура. – М. : ТУВШЗ, 2000. – 608с. – С. 457.
 12. Підприємства України в 2000 році. Звіт МФК про опитування підприємств в Україні. – К., 2002, – 132с. – С 36-37.
 
Словник нових термінів і понять
Галузь – група фірм, що виробляють однакові чи однорідні продукти.
Граничний дохід – це приріст валового доходу, який одержує фірма внаслідок продажу додаткової одиниці продукту.
Досконала конкуренція – ринкова ситуація, за якої 1 (кількість продавців і покупців досить велика; 2 (пропоновані продавцями продукти є однорідними. За такої ситуації жодна фірма не може вирішальним чином впливати на ринкову ціну. Конкурентний ринок – ринок, на якому так багато продавців і покупців певного товару, що ніхто не може вирішальним чином впливати на ринкову ціну.
Монополія – ринкова ситуація, коли певний товар поставляється єдиною фірмою.
Монополістична конкуренція – така структура ринку, на якому діє велика кількість продавців, які поставляють товари, що є близькими, однак недосконалими замінниками. На такому ринку кожна фірма може справляти певний вплив на ціну свого товару.
Недосконала конкуренція – ринкова ситуація, коли фірма (або декілька фірм) виробляє и поставляє таку частку продукту, що може вирішальним чином впливати на формування ціни.
Олігополія – така ситуація в умовах недосконалої конкуренції, коли виробництво в певній галузі контролюється невеликою кількістю продуцентів.
Перешкоди конкуренції – фактори, що зменшують силу конкуренції або кількість виробників у певній галузі, що дозволяє більшу економічну концентрацію.
Природна монополія – фірма або галузь, чиї затрати на одиницю різко падають в межах виробництва всієї її продукції. Окрема фірма, монополія, може налагодити промислове виробництво ефективніше, ніж декілька фірм.
Середній дохід – загальна виручка, що поділена на загальну кількість проданих одиниць.
 
Реферати
Умови досконалої конкуренції
Ціноутворення на ринку. Стійка і нестійка рівновага. Час адаптації: теорія павутини.
Критика моделі досконалої конкуренції.
Переваги та недоліки малого бізнесу.
Література
Ангелин Д. Мал золотник.... //Бизнес. – 2005, №2.
Барр Р. Политическая экономия. – М, : Международные отношения, 1995, т. І. – С. 496-5ІО.
Горобчук Т. Т. Мікроекономіка. – Київ: ЦУЛ, 2002. -С. 54-61.
Мэнкью Г. Принципы экономикс. – М., 1999. – С. 296-304.
Семінар 1
Характерні ознаки типових моделей ринку:
досконалої конкуренції
чистої монополії
монополістичної конкуренції
олігополія
Особливості поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції.
Попит на продукт конкурентного продавця.
Середній, валовий і граничний дохід конкурентного продавця.
 
ЛІТЕРАТУРА:
 
 1. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. – М, : Республика, 1992, т. 2. – С. 66-68.
 2. Пиндайк P., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М. : Дело, 1992. – С. 217-224.
 3. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка. – Київ: Основи, 1998. – С. 205-213.
 4. Пода А., Вашків 0., Куц Л. Мікроекономіка. Збірник задач. -Київ: ІСДО, 1995.
 
Контрольні питання
Дайте характеристику типових моделей ринку: досконалої конкуренції, чистої монополії, монополістичної конкуренції і олігополії.
До якої з вищенаведених структур належать:
 • супермаркет,
 • молочна ферма;
 • (комерційний банк,
 • сталеливарна промисловість;
 • фірма «Світоч»?
Дайте визначення і поясніть форму кривої попиту для окремого виробника на ринку і для галузі.
Що таке середній, граничний і валовий дохід фірми? Як буде виглядати граничний і середній дохід для конкурентного виробника?
Чиста конкуренція – нормативна модель ринку, яка ніколи не існувала і навряд чи буде існувати. Для чого вивчати поведінку виробника в умовах досконалої конкуренції?
Задачі
Наступна таблиця характеризує попит на продукт певної фірми: 
Ціна продукту, грн. Кількість од. 
40
42
43
44
45
 до якої з ринкових структур належить галузь, в якій функціонує фірма?
знайти і побудувати графіки валового, середнього і граничного доходу фірми
чому криві попиту і граничного доходу співпадають?
Підберіть до кожного терміна лівої колонки визначення з правої колонки: 
________І. Досконала конкуренція а) Суспільні комунікації
________2. Монополія б) Об’єднання декількох фірм в одну
_______ 3. Антитрестовське законодавство в) Право на використання чи продаж винаходу або технології
_______ 4. Трест г) Закони, розроблені з метою запобігти виникненню монополії і стимулювати конкуренцію
_______ 5. Олігополія д) Ринок, на якому є лише один продавець
______ 6. Легальна монополія є) Велика кількість покупців і продавців однакових товарів
_______7. Монополістична конкуренціяж) Продаж того самого товару за більш низькою ціною
______8. Злиття монополій з) Велика корпорація або об’єднання корпорацій, що контролюють ринок
______9. Цінова дискримінація – І) Ринок, на якому панують декілька великих продавців
_____10. Патент к) Ринок з великою кількістю продавців, що пропонують подібні товари
 
Тести
Який з наступних ринків більш за все відповідав умовам досконалої конкуренції?
Сталі
Послуг перукарів
Автомобілів
Бензину
Акцій і облігацій
Крива попиту на продукцію конкурентної фірми:
має від’ємний нахил
горизонтальна лінія при даному рівні ціни
вертикальна лінія при даному обсязі пропозиції
має нахил І/n, де n – кількість фірм в галузі
має позитивний нахил
Поняття досконалої конкуренції означає, що:
Значна кількість фірм випускає стандартні товари
багато покупців, що купують товар за поточною ціною
Всі покупці і продавці володіють повною інформацією про ринок
Має місце вільний вхід і вихід на цей ринок
Всі попередні відповіді вірні
Ринок з декількома великими фірмами називається:
Монополією
Чистою конкуренцією
Олігополією
Монополістичною конкуренцією
Які з фірм матимуть найбільшу свободу дій при встановленні цін на свою продукцію?
одна з трьох компаній даної галузі
єдиний виробник товару, для якого існує багато замінників
єдиний виробник товару, для якого не існує замінників
одна з 300 фірм даної галузі
 
Фото Капча