Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Монополiзм в економiцi перехiдного перiоду України

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Жемчужнікова Галина Павлівна
 
УДК 339. 13. 012. 434+346. 54 (477)
 
МОНОПОЛІЗМ В ЕКОНОМІЦІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНИ
 
Спеціальність 08. 01. 01 – Економічна теорія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
  
Донецьк – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі економічної теорії Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Крихтін Євген Іванович, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк), професор кафедри економічної теорії, Заслужений діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Задоя Анатолій Олександрович, Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права (м. Дніпропетровськ), ректор кандидат економічних наук, доцент Проданова Лариса Василівна, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк), доцент кафедри економічної теорії.
Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України (м. Харків), кафедра економічної теорії.
Захист відбудеться 20 лютого 2002 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11. 051. 01 в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198а, ауд. 101.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розіслано 18 січня 2002 року.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку економіки характеризується наявністю монополізму та монопольних тенденцій. У країнах з перехідною економікою існує велика кількість монополій, зокрема природних монополій, що обумовлює високий рівень монополізації економіки цих країн.
Якщо в країнах з розвинутою економікою підтримка балансу між конкуренцією та монополією здійснюється лише за допомогою проведення антимонопольної політики, то в країнах з перехідною економікою на перший план виходять проблеми формування конкурентного середовища.
З розвитком в Україні виробничих відносин, які притаманні ринковій економіці, з’явилась необхідність не тільки регулювати якість конкуренції, але й гарантувати існування конкурентного механізму в ринкових відносинах. Ця потреба почала задовольнятися з появою особливої правової форми державного регулювання економіки – антимонопольного законодавства, націленого на те, щоб не допустити обмеження конкуренції та максимально використати принцип ефективності економіки в законодавчому регулюванні. При реалізації вказаних цілей через відсутність власного досвіду український законодавець орієнтується на досвід закордонних антимонопольних правових актів. Але ймовірно й інше: принципи та практика застосування антимонопольного права інших країн у повному обсязі не відображають сучасне становище української економіки. Тому проблема формування, застосування та удосконалення українського антимонопольного законодавства, особливо в галузі державного регулювання діяльності природних монополій, потребує комплексного наукового дослідження. Недостатня правова та економічна розробленість цієї проблеми перешкоджає ефективному регулюванню економічних відносин в Україні.
Таким чином, актуальність дослідження проблем обмеження незаконного монополізму та недобросовісної конкуренції в економіці України обумовлена: проведенням та поглибленням економічних та правових реформ в Україні, необхідністю осмислення та виявлення специфіки українського антимонопольного законодавства та практики його використання, недостатністю розроблених аспектів антимонопольної діяльності держави та її органів, потребою в теоретичних обґрунтовуваннях пропозицій щодо вдосконалення антимонопольного законодавства і законодавства про регулювання природних монополій, необхідністю узгодження теоретичних розробок у галузі антимонопольного регулювання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт Донецького національного університету і в рамках держбюджетної теми “Формування ринкової економіки в Україні” кафедри економічної теорії Донецького національного університету. Номер державної реєстрації – 0196U014518.
Мета й завдання дослідження. Метою дисертації є, на підставі системного аналізу сутності та особливостей монополізму, системи антимонопольного регулювання економіки України, розробити концепцію походження і функціонування монопольних утворень в економіці перехідного періоду України та рекомендації по вдосконаленню механізму державного регулювання діяльності природних монополій.
Виходячи з цієї мети, у роботі поставлено й вирішено такі завдання:
1. Проаналізувати:
сутність, параметри, якісні та кількісні характеристики монопольних утворень у світовій економіці та економіці України,
джерела та відмітні риси монополізму у вітчизняній економіці,
особливості та методи регулювання природних монополій,
систему антимонопольного регулювання в Україні, її особливості, принципи, задачі,
роль антимонопольних органів України,
рівень монополізації товарних ринків України,
зарубіжний досвід антимонопольного регулювання.
2. Розробити та обґрунтувати:
шляхи вдосконалення системи регулювання діяльності монопольних утворень України, зокрема регулювання природних монополій,
теоретичні основи моделі системи демонополізації економіки України.
Об’єктом дослідження є процес економічних відносин з приводу походження та функціонування монополізму в національній економіці України.
Предметом дослідження є механізм функціонування монополій та система державного регулювання діяльності монопольних утворень в економіці перехідного періоду України.
Методологія та методи дослідження. Методологічною основою дисертації є синтез досягнень різних шкіл світової економічної думки в галузі взаємовідносин між державою та монополією.
Теоретичною базою є наукові роботи українських та російських економістів та юристів: Леонтієвої О., Стародубровської І., Нікітіна С., Баришевої В., Бокаревої М., Тот'єва К., Цапелик В., Лівшиця О. та інших. У дослідженні
Фото Капча