Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нормування ручних будівельно-монтажних процесів

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Нормування ручних будівельно-монтажних процесів
 
Норми для ручних процесів проектуються на основі даних нормативних спостережень, проведених за будівельними процесами, які виконувалися відповідно до вибраної нормалі. Нормаль виробничого процесу – це характеристика процесу, що вивчається, на основі якої визначаються витрати робочого часу. У нормалі процесу повинні бути відображені всі значення чинників, що характеризують процес, що досліджується: характеристика машин, що застосовуються, інструмента і пристосування, продукції, матеріалів, виробів і деталей, склад робіт, методи провадження робіт і організації труда, кваліфікація і кількість робітників, що виконують роботу, система оплати труда і ряд інших чинників. При цьому середній розряд робітників, що виконують процес, що досліджується, повинен бути близьким середньому розряду роботи. Спостереження з метою проектування норм проводяться способом фотообліку (цифрового, графічного або змішаного) або хронометражем (вибірковим або безперервним).
Цифровий спосіб запису часу рекомендується в тих випадках, коли потрібно висока точність вимірів часу (5, 10 або 15 с), а також коли спостереження проводяться за роботою не більш двох робітників. Для запису часу застосовується спеціальний бланк Ц.
Графічний спосіб запису часу застосовується при одночасному спостереженні за одним-двома робітниками з роздільним урахуванням часу і виконаною роботою по кожному робітнику. Цей спосіб забезпечує точність вимірів часу в межах 0, 5-1, 0 хв. Запис часу спостережень проводиться на бланках ФГ.
Змішаний спосіб запису часу застосовується при груповому фотообліку, коли спостереження ведеться за трьома і більш робітниками. Точність запису часу 0, 5-1, 0 хв. Для запису часу використовують бланки ФС.
Нормативи для визначення числа спостережень способом фотообліку
Кількість одночасно нормуємих різновидів процесу, що досліджується Мінімальна кількість спостережень при значенні факторів
Описових та змішаних Числових
1-2 4-5 3
3 5-6 3-4
4 6-7 4-5
5 7-8 5-6
 
Хронометраж застосовується для спостереження періодичних елементів витрат робочого часу, що повторюються в певній послідовності. При хронометражі тривалість елементів вимірюють за допомогою секундоміра з точністю до 0, 2 с. Спостереження способом безперервного хронометражу – вибіркове дослідження витрат часу. При цьому виді хронометражу в процесі спостереження фіксуються все наступні друг за другом елементи виробничого процесу, що досліджується, однак спостереження охоплює не всю зміну, а деяку її частину (що є її вибіркою). Безперервний хронометраж відрізняється від спостереження способом цифрового фотообліку тільки точністю запису часу. Спостереження записують на бланках форми Ц.
При вибірковому хронометражі час вимірів записується в технологічній послідовності елементів спостереження з пропуском одних-двох елементів (звичайно хронометражист не встигає зробити вимір подальшого елемента, тому вносить його час при спостереженні чергового циклу). Запис вимірів часу і обробку результатів спостережень при вибірковому хронометражі проводять на спеціальному бланку ХВ/ОЦ. Шифри на бланку означають: ХВ – хронометраж вибірковий, ОЦ – обробка циклічна. У залежності від того, для якої мети використовують бланк, непотрібні букви на бланку закреслюють. Для визначення числа спостережень способом хронометражу потрібно користуватися тими ж нормативами, що і для фотообліку.
 
Загальне число циклів в кожному хронометражному спостереженні повинне бути не менш:
 
Середня продовжуваність одного циклу, хв До 1 До 2 До 5 До 10 Більш ніж 10 
Мінімальна кількість циклів в спостереженні 21 15 11 7 5
 
Якщо у виконанні елемента спостереження бере участь не один, а декілька робітників, час вимірів записують обов'язково в людино-секундах (людино-хвилинах), а не в календарному часі. У вибірковому хронометражі дуже важливе значення має правильний вибір фіксажних точок, тобто кордонів між двома суміжними робочими операціями або елементами. Кожна фіксажна точка одночасно є моментом закінчення попереднього елемента і моментом початку наступного. Встановлення фіксажних точок проводиться по умовних, більш яскраво виражених кордонах елемента.
При аналізі величин поелементних витрат труда або часу по нециклічному елементу може виявитися, що кількість продукції або тривалість спостережень по окремих значеннях ряду істотно розходяться по величині, що впливає на міру достовірності значень ряду. Якщо розходження між крайніми значеннями ряду (кількість продукції, що доводиться на 60 чол.), що аналізується не перевищує 30%, всі значення такого ряду можна умовно визнати без подальшого аналізу. Якщо ж ці розходження перевищують 30%, то значення, що входять в такий ряд, не можна вважати однаково достовірними. При аналізі таких рядів необхідно ретельно вивчити характеристики процесів, відповідні кожному значенню. Якщо коливання значень по окремих спостереженнях не перевищують 15-20% або розрив по обсягу виконаної продукції по окремих спостереженнях не перевищує 15-20%, застосовують спосіб середньої арифметичної, в інших випадках – спосіб середньозваженої арифметичної ряду.
Середньозважена арифметичного ряду визначається по формулі
 
де а – член арифметичного ряду; п – число членів ряду.
 
Приклад. Визначити середньозважене арифметичне значення витрат часу по чотирьох спостереженнях, якщо були отримані наступні значення: 
Затрати часу по спостереженням на одиницю продукції 2, 4 3, 5 2, 8 2, 1
Кількість продукції за час спостережень, шт 7 10 9 8
 
Витрати часу по спостереженнях на одиницю продукції
Кількість продукції за час спостережень, шт.
Середньозважена арифметична величина витрат часу рівна
 
  = 2, 4•7 + 3, 5•10 + 2, 8•9 +
Фото Капча