Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нормування ручних будівельно-монтажних процесів

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Кп3=2: 32=0, 06 м3 на 1 м2 штукатурки.

Проектування виробничих норм на ручні будівельно-монтажні процеси складається з наступних етапів: проектування нормалі будівельного процесу; вибір вимірника продукції; розрахунок норм, що проектуються; визначення кваліфікаційного і чисельного складу виконавців; проектування параграфів норм.
Нормаль будівельного процесу, що проектується повинна містити наступні основні дані: вид роботи або продукції і встановлені вимоги до її якості; характеристику матеріалів, що застосовуються, виробів і конструкцій; характеристику знарядь праці, що використовуються (машин, пристосування і інструментів) ; схему організації робіт і робочих місць; вказівки по технології провадження робіт; зведення про склад робітників (чисельність, професія і кваліфікація) і розподіл праці між окремими виконавцями; вимоги по забезпеченню безпеки праці.
При виборі головного вимірника процесу для норм, що проектуються необхідно враховувати, що він повинен бути ясний для широкого кола робітників і найбільш наочно виражати зв'язок між об'ємом і трудомісткістю виконання роботи; повинен давати можливість найбільш просто прораховувати об'єми робіт при видачі виробничих завдань і обмірі робіт, що приймаються, не повинен збільшувати кількість норм.
Правильний вибір одиниці вимірювання дозволяє найбільш компактно викласти нормативні матеріали, уникаючи при цьому зайво дрібної побудови норм. У практичній роботі при виборі вимірника рекомендується орієнтуватися на відділи збірників ЄНіР, де прийняті універсальні вимірники для виробничих норм, а також призначати у виробничих нормах вимірники, однакових з прийнятими в кошторисних нормах, що спрощує підрахунок об'ємів робіт.
Повна величина норми часу на ручні і напівмеханізовані будівельно-монтажні процеси визначається по формулі
 
де Нчасу – норма часу, люд-год, на вимірник процесу; Но – норма часу на основну роботу, люд-хв; Нд – норма часу на допоміжну роботу, люд-хв; Нп. з. р -. час підготовче-заключної роботи, проц. від повної трудомісткості процесу; Нв. о. – час на відпочинок і особисті потреби робітників, проц. від повної трудомісткості процесу; Нт. п. – час технологічних перерв, проц. від повної трудомісткості процесу; 60 – коефіцієнт переводу хвилин в години.
Норми часу на основну роботу (Но) і допоміжну роботу (Нд) визначаються по матеріалах нормативних хронометражних спостережень. У тих випадках, коли основна і допоміжна роботи нормуються по окремих елементах, норма основної і допоміжної роботи будівельного процесу визначається як сума елементних витрат. Ця сума в технічному нормуванні називається синтезом. Витрати праці на головний вимірник робочого процесу визначають перемноженням витрат праці на коефіцієнт переводу, встановлений для кожного елемента. Сума приведених витрат по елементах і складає величину норми часу, що проектується на основну і допоміжну роботи.
Час підготовче-заключної роботи (Нп. з. р.) – час на підготовку до роботи відповідно до встановленої технології, на підтримку в робочому стані і чистоті знарядь праці і робочого місця в процесі роботи і на приведення їх в порядок після закінчення робіт, а також на підготовку робітника до виконання завдання. Якщо витрати часу на підготовче-заключну роботу мають значну питому вагу в роботі по завданню (понад 7% тривалості робочої зміни), вони нормуються як основна і допоміжна роботи. У інших випадках цей вид витрат робочого часу приймається по усереднених нормативах, встановлених на основі даних нормативних спостережень, проведених на численних будівництвах.
Усереднені нормативи встановлені в процентах від норми витрат праці або норми часу і враховують витрати часу на зміну і завдання сумарно.
Час на відпочинок і особисті потреби (Нв. о.) включають у виробничу норму з метою збереження нормального рівня працездатності робітників протягом всієї робочої зміни, на дотримання особистої гігієни і особистих потреб робітників і проведення виробничої гімнастики. У виробничу норму час на відпочинок і особисті потреби включається в процентах від норми часу або норми витрат праці. Величина витрат на відпочинок і особисті потреби приймається, як правило, по встановлених нормативах.
Цей норматив береться в повному розмірі в тому випадку, коли не виникає необхідності враховувати технологічні перерви в роботі, протягом яких робітник частково відпочиває.
Якщо під час технологічних перерв робітник не має можливості відпочивати на робочому місці, то проектна величина витрат часу на відпочинок приймається рівною нормативній; якщо під час технологічних перерв робітник має час для часткового відпочинку, норматив на відпочинок потрібно скоротити на половину величини технологічної перерви, однак він не може бути прийнятий менше за 5%.
Час технологічних перерв (Нт. п.) – витрати, що викликаються технологічними особливостями процесу, що нормується, встановлюють на основі даних нормативних спостережень. Основні причини, що викликають технологічні перерви, – очікування подачі матеріалів (деталей, конструкцій), переміщень по фронту робіт знарядь праці, виконання технічного догляду за машиною. Крім того, технологічні перерви можуть виникати внаслідок розходження між розрахунковим і фактичним складом ланки виконавців. При нормуванні циклічних технологічних перерв величину їх визначають хронометражем і включають до складу норм, що проектуються, по аналогії з часом основної і допоміжної робіт.
Величина нециклічних технологічних перерв визначається в процентах часу зміни з нормативного балансу робочого часу. Розрахунок проектної величини витрат на технологічні перерви виконується в залежності від чисельності виконавців в ланці (бригаді).
При чисельності ланки від двох до чотирьох чоловік спочатку підраховують величину технологічної перерви за даними нормативних спостережень по формулі
nт. п. = (nт. п1+ nт. п2+... + nт. пm) /m,
де
Фото Капча