Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка ефективності лізингу повітряних суден

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Національний авіаційний університет
 
Кабаніхіна Крістіна Валеріївна
 
УДК 656. 7: 339. 187. 6. 003. 13 (043. 3)
 
Оцінка ефективності лізингу повітряних суден
 
08. 07. 04 – економіка транспорту і зв'язку
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі логістики і транспорту Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Юн Геннадій Миколайович – Національний авіаційний університет, завідувач кафедри логістики і транспорту
Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Сич Євген Миколайович – Київський університет економіки і технологій транспорту, завідувач кафедри економіки підприємств транспорту
кандидат економічних наук Тімченко Олександр Миколайович – ВАТ КБ “Хрещатик”, заступник голови правління
Провідна установа – Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, відділ проблем економічної стратегії, прогнозування та регулювання економіки, м. Київ
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Фахівці відзначають, що в Україні катастрофічно зменшується парк цивільних повітряних суден (ПС). Так, у 1994 р. у складі парку ПС України нараховувалося 1228 одиниць техніки в робочому стані, а в 2000 р. – до 380. З тих ПС, що занесені до державного реєстру України, льотну придатність мають тільки 23, 4%. Ризьке зменшення придатних до експлуатації ПС можна пояснити їх фізичним і моральним старінням, а також відсутністю оборотних коштів і інвестицій для їхнього ремонту і модернізації. Для можливості роботи на міжнародному ринку авіаперевезень і для запобігання заборони польотів літаків українських авіакомпаній необхідне відновлення існуючого парку ПС і заміна його на літаки, які б відповідали міжнародним стандартам. Вирішення проблеми модернізації і відновлення авіаційної техніки авіапідприємств України фахівці бачать у впровадженні ефективного фінансового механізму – лізингу.
Проблемами підвищення ефективності роботи транспорту займалися багато закордонних і вітчизняних вчених у тому числі О. О. Бакаєв, В. М. Загорулько, В. Г. Коба, В. В. Мова, Є. М. Сич, О. М. Тімченко, Г. М. Юн, Л. А. Ященко.
У роботах Г. А. Холодного, Н. Є. Селюченко, В. А. Лушкіна були порушені питання оцінки економічної ефективності лізингу і запропоновані відповідні методи. Аналіз вітчизняних і закордонних робіт, присвячених даній проблемі, показав, що методи оцінки ефективності лізингу обмежуються порівнянням альтернатив: купівля із залученням кредитів чи лізинг.
Розмаїтість прийомів і варіантів лізингу, з одного боку, робить лізинг ідеальним інструментом для нестабільного і не здатного залучити великий обсяг кредитних ресурсів ринку, але, з іншого боку – породжує багато складних питань. До цього часу достатньої практики лізингу ПС в Україні немає, а вже існуюча ставить багато проблем, серед яких: відсутність задовільної теоретичної розробки лізингової форми капіталовкладень в Україні й однозначній інтерпретації вітчизняними фахівцями-практиками цього фінансового інструмента; здійснення лізингових операцій ускладнено недосконалою законодавчою базою, що не передбачає інвестиційні податкові пільги; відсутність чіткої методики розрахунку лізингових платежів; недосконалість існуючих методів оцінки економічної ефективності лізингу, що заважає авіакомпаніям якісно планувати ефективне використання парку ПС.
Ці проблеми підтверджують актуальність відомої в літературі задачі планування парку ПС і необхідність розробки принципово нових методів оцінки ефективності його функціонування, що враховують вплив узятих у лізинг ПС.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася відповідно до цілей і задач, що поставлені Державною комплексною програмою розвитку авіаційного транспорту України на період до 2010 р. та планами науково-дослідних робіт кафедри “Логістика і транспорт” Національного авіаційного університету за темою “Проблеми розвитку і функціонування повітряного транспорту”.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка методів оцінки економічної ефективності лізингу ПС.
Відповідно до мети дослідження в дисертації поставлені і вирішуються наступні задачі:
провести аналіз економічної сутності лізингу, закордонного і вітчизняного досвіду лізингових операцій на повітряному транспорті та сформулювати існуючі проблеми в цьому напрямку;
провести аналіз найбільш відомих методів оцінки економічної ефективності лізингу;
розробити методологію оцінки економічної ефективності лізингу ПС із застосуванням системного підходу;
розробити метод комплексної оцінки ефективності лізингу ПС;
провести чисельні експерименти за пропонованим методом оцінки економічної ефективності лізингу ПС.
Об'єкт дослідження – процес формування парку повітряних суден.
Предмет дослідження – методи оцінки ефективності лізингу повітряних суден.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач у дисертаційній роботі були використані методи системного аналізу, статистики, економіко-математичного моделювання.
Наукова новизна одержаних результатів. Автором вперше розроблені наступні положення:
застосування системного підходу до оцінки економічної ефективності лізингу повітряних суден;
метод комплексної оцінки ефективності лізингу повітряних суден.
Дістали подальший розвиток:
методи порівняльної оцінки ефективності лізингу;
економіко-математичні моделі формування парку повітряних суден.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблені методи дозволяють авіакомпаніям під час планування парку ПС вибрати форму фінансування та найкращі параметри лізингу ПС. Наукові результати і висновки, отримані автором, прийняті до використання в плануванні лізингу ПС авіапідприємствами: “Міжнародні авіалінії України”, “Аеросвіт”, “Львівські авіалінії”, та використовувалися при розробці методичних рекомендацій Державного підприємства “Укравіалізинг”. Матеріали дисертації використовуються в
Фото Капча