Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оптимізація витрат в межах комплексу "Маркетинг-мікс"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Визначення зони доцільності підприємства
1.1 Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом
1.2 Визначення цінової еластичності попиту
1.3 Визначення оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток
1.4 Визначення теоретичного рівня критичного збуту
Розділ 2. Оптимізація витрат на комплекс маркетинг-мікс
2.1 Експертна оцінка прогнозованого приросту обсягів реалізації
2.2 Максимізація прибутку в залежності від ціни і витрат на комплекс маркетинг-мікс
Розділ 3. Аналіз впливу маркетингових чинників на обсяги реалізації і прибутки фірми
3.1 Обґрунтування маркетингових заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування фірми
3.2 Визначення окремих показників маркетингової діяльності фірми після вживання маркетингових чинників
3.3 Факторний аналіз зміни прибутку
Висновки
Література
 
Вступ
 
Економічні реформи, які проходять в Україні, передбачають перехід від адміністративно-командного управління економікою до принципів самостійності та самоуправління підприємств, які основані на розвитку ринку і економічних відносинах.
При ринкових умовах для того, щоб вижити, успішно працювати тривалий час, досягнути поставлених цілей, підприємство повинно бути результативним і прибутковим. Прибутковість і результативність досягається процесом управління, який пов’язує функції планування, організації, мотивації і контролю.
Планування діяльності підприємства чи організації зводиться до розробки плану.
План – це система, сформульованих в його рамках цілей, який містить комплекс завдань, робіт, методів, способів їх виконання, необхідних фінансових, матеріальних, трудових та інших ресурсів, а також ряду управлінських рішень і заходів щодо їх реалізації.
Діяльність з розробки планів охоплює всі сторони життя. На етапі планування визначаються всі необхідні параметри досягнення цілей – час, терміни, потреба в трудових, матеріально-технічних, фінансових ресурсах, строки поставок сировини і матеріалів, обладнання, розміри інвестування та ін. Прийняті в плані рішення повинні забезпечити досягнення цілей підприємства в запланований термін з мінімальними затратами необхідної якості.
В плануванні діяльності підприємства дуже важливу роль посідає рекламна діяльність. Багато підприємств, що мали великі потенційні можливості у порівнянні з іншими не змогли “вижити” і лише через не продуману маркетингову політику.
В той же час комплекс заходів маркетинг-мікс може збільшити попит та товарооборот підприємства. Як будь-який інший захід, маркетинг-мікс потребує фінансових та інших витрат. Тому одним із головних завдань підприємства є оптимізувати їх співвідношення для отримання максимального прибутку.
Саме оптимізація витрат в межах комплексу маркетинг-мікс є головним завданням курсової роботи. Зробимо це на прикладі наступного підприємства.
Обране мною підприємство – ПП Велькополян, Магазин “Керамбуд”. Основною його діяльністю є:
гуртовий та роздрібний продаж будівельних та оздоблювальних матеріалів;
комплексне забезпечення будівельних та інших організацій матеріалами, необхідними для будівництва та ремонту;
надання супутніх послуг з ремонту та будівництва;
 
Розділ 1. Визначення зони доцільності підприємства
 
1.1 Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом
 
Для оцінки взаємозв’язку між ціною і попитом на свій новий товар (послугу) фірма протягом декількох місяців проводила пробний маркетинг цього товару при різних значеннях ціни.
Для спрощення приймається, що зв’язок між факторною ознакою (Р0 – вартість одиниці послуги) і результуючою (Q0 – обсяг попиту в натуральних одиницях) є лінійним.
  (1. 1)
Для знаходження параметрів рівняння регресії (b0 і b1) можна скористатися методом найменших квадратів Гауса.
Метод найменших квадратів базується на припущенні, що на Декартові системі координат квадрати відстаней від точок, які описують фактичні значення, до теоретичної прямої будуть мінімальними. Сукупність таких точок називають кореляційним полем.
В кореляційному полі слід побудувати теоретичну пряму так, аби сума  , або  , де  - фактичне значення обсягів реалізації; n – кількість фактичних значень експериментальних даних.
Для знаходження екстремуму функції треба взяти першу її похідну і прирівняти до нуля. В результаті вийде така система рівнянь:
  (1. 2)
 
 
Після розкриття дужок система набере вигляду:
  (1. 3)
 
Оскільки в теоретичній залежності b0 і b1 є константами, то їх можна винести за знак сумування. А вираз   є рівноцінних запису  .
Після чого поділивши кожне з рівнянь на n, отримаємо:
  (1. 4)
 
Звідси:
  (1. 5)
 
Отже, перш ніж встановити рівняння регресії між обсягом реалізації (Q0) і вартістю одиниці послуги (Р0), знайдемо усереднені значення параметрів шляхом підстановки даних у рівняння (1. 5). проміжні розрахунки проводимо у таблиці 1. 1.
 
Таблиця 1.1
Розрахунок параметрів рівняння регресії між обсягом попиту (Q0) і вартістю одної послуги (Р0)
Заміри P0i Q0i P0i*Q0i P0i2
1 59, 5 1190 70805 3540, 25
2 69, 5 1309 90975, 5 4830, 25
3 54, 5 1090 59405 2970, 25
4 55, 5 1121 62215, 5 3080, 25
5 69, 5 1040 72280 4830, 25
6 49, 5 1409 69745, 5 2450, 25
7 54, 5 1190 64855 2970, 25
8 57, 5 1071 61582, 5 3306, 25
9 54, 5 1228 66926 2970, 25
10 52, 5 1228 64470 2756,
Фото Капча